Laisvųjų dovana kenčiančiai Lietuvai

LAIKO REIKALAVIMAI

DR. ZIGMAS BRINKIS

DR. ZIGMAS BRINKIS, Los Angeles, California (JAV), medicinos gydytojas, visuomenininkas, pozityviųjų darbų ir žygių rėmėjas darbu ir pinigais.

Jau gerokai esame įžengę į Laisvės kovos metus. Didesnių planų mūsų veiksniai kol kas nepaskelbė laisvės kovai ir, atrodo, nepramato paskelbti. Tiesa, kiek daugiau dėmesio skiriama svetimųjų informavimui apie Lietuvą ir lietuvių pastangas nusikratyti rusų komunistinio režimo. Bet ir čia didesnių užsimojimų nesimato. Laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenės (JAV-se ir kitur), minėdamos Vasario 16-tąją, vienoje ar kitoje vietovėje kiek plačiau prasiveržė su Lietuvos byla į amerikiečių ar kitų laisvojo pasaulio kraštų spaudą, radiją ir televiziją. Bet tai buvo tik išimtys. Keleriopai daugiau ir sumaniau buvo galima pajudinti Lietuvos bylos reikalą šios sukakties proga, bet, deja, tai nebuvo padaryta.

Esame realistai ir puikiai suprantame, kad Lietuvos magišku būdu neišvaduosime. Tai ilgas, sunkus ir intensyvus darbas. Visame tame žygyje tegalime žengti tik žingsnį po žingsnio. Šiais Laisvės kovos metais turime žengti bent vieną gerą žingsnį pirmyn Lietuvos vadavimo darbe. Tai būtų laisvojo pasaulio lietuvių dovana kenčiančiai Lietuvai, kurios komunistų vergijoje esantieji lietuviai tikrai laukia.

Prieš septynerius metus buvo pradėtas milžiniškos apimties žygis Lietuvos laisvinimo darbetai Lietuvos bylos perkėlimas į Jungtines Tautas ir tinkamas jos ten apgynimas. Dideliam žygiui reikia ir pajėgių darbininkų. Šiam darbui buvo mėginta užverbuoti Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybę. Ji savanoriškai to darbo nesiėmė. Buvo nusistatyta lenkti JAV-bių vyriausybę per Kongresą, ir pravedant Lietuvos laisvinimo reikalu rezoliuciją (H. Con. Res. 416) pirmas laimėjimas buvo atsiektas. Šį laimėjimą VLIK-o pirmininkas dr. K. Valiūnas ne taip seniai pavadino “fantastiniu laimėjimu” kovoje dėl Lietuvos laisvės. Tačiau šis žygis toli gražu, nėra baigtas. Turime žengti antrą žingsnį ir priversti JAV-bių prezidentą imtis iniciatyvos minėtos rezoliucijos įgyvendinimui. Lietuvos byla turi pasiekti Jungtines Tautas ir pasaulio sąžinę, ir tai gali padaryti tik Jungtinės Amerikos Valstybės. JAV-bių Kongresas vienbalsiai įpareigojo krašto prezidentą to žygio imtis, ir mūsų pareiga yra dabar laimėti krašto administraciją savo pusėn.

Pirmas laimėjimas buvo atsiektas ilgu, kietu ir intensyviu darbu. Visam šiam žygiui nuo pat jo pradžios vadovauja Rezoliucijoms Remti Komitetas. Gaila, kad iki šiol mūsų veiksniai nei darbu, nei pinigu nėra prisidėję prie šio žygio. Tiesa, paskutiniu metu jie stengiasi bent geru žodžiu padėti. Kiek konkretesnės paramos Rezoliucijoms Remti Komitetas yra sulaukęs ir sulaukia iš Lietuvių Bendruomenės.

Rezoliucijoms Remti Komitetas yra paruošęs pilną ir detalų planą antrajam laimėjimui. Tie planai jau pradėti vykdyti. Šiam svarbiam ir konkrečiam darbui kovoje dėl Lietuvos laisvės reikia visokeriopos talkos. Šimtai JAV-bių legislatorių, politikų, visuomenininkų ir kitų žymių ir įtakingų amerikiečių yra jau įsijungę į Rezoliucijoms Remti Komitetą. Jų įtaka ir politinis svoris yra ir bus naudojami iki aukščiausio laipsnio krašto administracijos laimėjimui šiame Lietuvos bylos reikale. Jei amerikiečiai jungiasi į šį žygį,. tai patys lietuviai neturėtų lūkuriuoti. Organizacijos ir pavieniai lietuviai turi nieko nelaukdami dėtis prie šio žygio ir darbu ir apčiuopiamesne pinigine parama. Bus atsiektas ir antrasis laimėjimas šiame laisvės žygyje, ir tai bus puiki laisvųjų lietuvių dovana kenčiančiai Lietuvai.