ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vytautas Volertas, SĄMOKSLAS ("Draugo” premijuotas romanas). Išleido Lietuviškos knygos klubas; spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629. 1968. Aplanką piešė P. Jurkus. 278 psl. Kaina 3.50 dol.

Jurgis Gliauda, THE SONATA OF ICARUS (a fictional biography of M. K. Čiurlionis, a composer and painter). Translated from the Lith-uanian by Raphael Sealey; introduction by Charles Angoff. Published by Manyland Books, Ine., 84-39 90th ST., Woodhaven, N. Y. 11421. 1968. Price: $5.00.

Renė Rasa, MEILĖ TRIKAMPY (romanas). Išleido Lietuviškos knygos klubas, spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois, 60629. 1967. Aplanką piešė P. Jurkus. 219 psl. Kaina 3 dol.

Bronius Zumeris, DABARTIES SUTEMOSE (žvilgsnis į mūsų laikotarpio žaizdas ir skaudulius). Išleido Lietuviškos knygos klubas; spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629. 1967. Aplanką piešė P. Jurkus. Marijonų vienuolijos premijuotas religinės minties veikalas. 187 psl. Kaina 2.50 dol.

Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS (Mažosios Lietuvos patriarchas). Išleido Juozas J. Bachunas, Sodus, Michigan, USA. Spausdino Vilties spaustuvė, 6907 Superios Avė., Cleveland, Ohio 44103. 1967. 394 psl. Kaina nepažymėta.

Zenonas Ivinskis, AUS DER ENTSCHEIDENDEN JAHREN DER RESTAURATION DES KATHOLIZISMUS IN LITAUEN (Sonderdruck aus Festschrift fuer Margarete Woltner zum 70. Geburtstag). Carl Winter - _ Universitaetsverlag, Heidelberg 1967, pp. 91-101.

Bronius Zumeris, VILNIAUS KRAŠTAS FAKTŲ IR ATSIMINIMŲ ŠVIESOJE (atspaudas iš L.K. M. Akademijos Metraščio III tomo, pp. 267-361). Roma, 1967.

J. Narūne, BIRUTĖS RYTAS. Knygutė skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams. Spausdino “Gamina” spaustuvė, Medellin, Colombia. Iliustravo dail. M. Rima Kulmanienė. 16 psl. Kaina nepažymėta.

Putinas, VIVOS PLANGO. Redagavo Domas Velička; iliustravo dail. Algirdas Kurauskas; spaudos darbą, atliko M. Morkūno spaustuvė, Chicago, Illinois. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 5620 South Claremont Avenue, Chicago, Illinois G0636. 1968. 23 psl. Kaina 2 dol.