Vardai įvykiuose, aukos, atstovybės

Vardai įvykiuose

Prof. dr. Zenonas Ivinskis pakviestas į Bonnos universitetą svečio profesoriaus teisėmis. Darbą pradėjo balandžio 1. Vasaros semestre skaito apie Lietuvą viduriniais amžiais ir seminare nagrinėja vokiečių ordino ir Žemaičių klausimą. Bonnos universitetas vienas iš iškiliausių visoje Vokietijoje. Lietuviui suteikta didelė garbė.

Dr. Jonas Grinius Europos Lietuvyje spausdina įspūdžių seriją apie savo pernykštę kelionę po JAV. Nepalikdamas nuošaly Amerikos bendro gyvenimo vaizdo, jis daugiausia sustoja ties lietuvių gyvenimu, jų kultūriniu stoviu ir jų problemomis, šiek tiek paliesdamas ir Kanados lietuvius. Nors aprašymas turi subjektyvių įspūdžių pobūdį, vis dėlto jame yra tokių socialinių ir kultūrinių davinių, kurie apytikriai parodo lietuvybės padėtį Amerikoje.

Dr. D. Augustaitytė pakviesta Miuncheno universitete slavistikos filologijos katedroj pas prof. Kuschmiderį pirmąja asistente.

Kun. dr. Andrius Baltinis šią vasarą išvyksta į Europą. Europos Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitėj skaitys paskaitą. Į JAV grįžta rudenį. Kun. dr. Andrius Baltinis yra nuolatinis Į Laisvę bendradarbis.

Kun. dr. J. Aviža atšventė kunigystės 25 m. sukaktį. Kunigu įšventintas 1938 m. birželio 11 d. Kaune. Pirmąsias iškilmingas šv. mišias laikė gimtajame Žemaitkiemy 1938 liepos 3 d.

Į LAISVĘ AUKOJO:

Dr. Juozas Kazickas 22,00 dol. Dr. Antanas Razma 22,00 dol. Dr. V. Majauskas 10, kun. S. Morkūnas 10, dr. W. Waitkus 10, Vincas Baronas iš Venezuelos 8, kun. dr. C. Gečys 7, I.  Kazlauskas iš N. Y. 7, St. Dargis iš Kanados 5, J. Urbonas 5, dr. A. Milius 3, J. Žilionis 3, A. Alkaitis, J. Buitkus, kons. J. Budrys, kun. V. Cukuras, V. Čyvas, L. Dambriūnas, kun. V. Dabušis, G. Dragunevičius,

K.    Gimžauskas, A. Ignaitis, dr. A. Jurkus, J. Mikuckis, V. Milukas, Jonas Norkaitis iš Vokietijos, K. Pakulis, J. Pažemėnas, dr. Z. Prūsas, Pr. Pusdešris iš Australijos, A. Rugys, dr. R. Sidrys, dr. I. Skeivys, V. Skladaitis, R. Šomkaitė, po 2, prel.

J. Balkūnas, dr. V. Cekas, dr. G. Grinis, dr. S. Pragulba, V. Šilėnas, S. Vidmantas ir Br. Žvynys po 1 dol.

Mieliesiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja  Į Laisvę administracija

- I LAISVE ATSTOVYBĖS -

Anglijoje: S. Nenortas, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11,

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, South, Victoria 

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma JAV: LFB Sambūrių Valdybos

Kanadoje: V. Aušrotas, 180 Gienholme Avė., Toronto 10, Ont.

Švedijoje: P. Dūda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Z. Kungys, Hechtsheim-Mainz 6501, Bahnweg 1,

Į Laisvę Administracija: 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill.