Į LAISVĘ NUEITAS KELIAS

Į LAISVĘ sulaukė 20 metų. Dienraščio Į LAISVĘ pirmas nr. pasirodė Kaune 1941 m. birželio 24    d., kai Lietuvių Aktyvistų Fronto paskelbtas lietuvių tautos sukilimas jau buvo apėmęs visą kraštą ir jau buvo paskelbta sukilimo pastatyta Laikinoji Vyriausybė.

(Sekančiame puslapy įdedame to istorinio Į Laisvę n-rio mažą gabaliuką).

Per dvidešimt metų Į LAISVĘ nueitas kelias permainingas:    iš laisvo dienraščio nusikėlė į pogrindį ir tapo pogrindžio leidinėlių, blykstelėjo Vokietijoj, kaip trimėnesinis žurnalas atgaivintas Amerikoje. Keitėsi spausdinimo vietos, keitėsi net kontinentai, bet nesikeitė idealai, kuriuos turėjo pirmieji leidėjai, organizatoriai, bendradarbiai. ..

Kelias į laisvę davė dienraščiui vardą. 1941 m. birželio 23 d., pirmadienį, kai Kauno gatvėse sutratėjo pirmieji sukilimo šūviai, būrelis būsimo ir jau renkamo dienraščio organizatorių parinko vardą. Buvo keletas siūlymų. Apsistota prie Į LAISĘ. Kodėl? Jausta pavojus, kad nacinė Vokietija Lietuvai laisvės gali neduoti, nors ji ir bus iškovota pačių lietuvių aukomis. Sutarta: jei Vokietija lietuvių išsikovotą laisvę priims, tada kelias į laisvę bus pasibaigęs, tada bus nesunku ir pirmąją raidę nubraukti. Tuo tarpu dar tebėra kovos kelias į laisvę.

Jaustas pavojus greit pasitvirtino. Vokiečiai pradėjo Į LAISVĘ varžyti. Ji turėjo spausdinti vokiečių privalomus pranešimus, kurie ir neatitiko jos paskirčiai. Cenzūra nepraleido nekalto patrijotinio Pulgio Andriušio reportažo “Lietuviškas kaimas vėl dainuoja”, kuriame buvo rašoma, kaip dabar lietuvių kaimo jaunimas džiūgauja ir dainuoja savo jėgomis laisvę ir nepriklausomybę išsikovojus. Vėliau vokiečiai vertė vieną puslapį skirti straipsniams ir žinioms vokiečių kalba. Dar vėliau vokiečių civilinės valdžios organų įsakymu Į LAISVĘ vietoje pasirodė Ateitis, jau atsisakiusi jos idealų ir nieko bendro neturinti su Ateitininkijos Ateitimi.

Į LAISVĘ, netekusi laisvės viešumoje, nusikėlė į pogrindį. Tai buvo jos rezistencinė paskirtis. Tada jau buvo uždraustas laisvas žodis, išsklaidyta sukilimo pastatyta Laikinoji Vyriausybė ir laisvės viltys dingusios. Į LAISVĘ pogrindyje informavo apie padėtį, apie vokiečių daromas skriaudas Lietuvai ir jos žmonėms ir apie nacinės Vokietijos užmačias Lietuvą kolonizuoti.

Į LAISVĘ kaip trimėnesinis žurnalas Amerikoje atgaivintas 1953 m. Išleidžiant pirmąjį numerį Amerikoje pasakyti jos tikslai: “rezistencijos ir budėjimo dvasiai palaikyti; tai dvasiai, kokią turėjo pirmieji Į LAISVĘ leidėjai, rašytojai, platintojai, daugumas jau savo gyvybę dėl laisvės atidavę”.

Į LAISVĘ per 20 metų buvo ir toliau liks ištikima atviram ir nemeluotam žodžiui, už laisvę žuvusiems ir už laisvę kovojantiems draugams, pažįstamiems ir nepažįstamiems, bet BROLIAMS.