LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Bendruomenė žvelgia į savo veidą

Rugsėjo 24-25 dienomis Čikagoje įvyko metinė ir paskutinė dabartinės Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesija. Šioje sesijoje Lietuvių Bendruomenės Taryba pirmoje eilėje pažvelgė į savo veidą — į atliktus darbus, laiko iškeltus reikalavimus ir organizacinę sąrangą.

Ligi šiol Lietuvių Bendruomenės įstatai rodė, jog Lietuvių Bendruomene bendradarbiauja su Lietuvos laisvinimo institucijom. Pertvarkydama įstatus Lietuvių Bendruomenės Tarybos paskutinioji sesija pabrėžė, jog Lietuvių Bendruomenės organai dirba Lietuvos laisvinimo darbą.

Tarybos sesijoje pakeista ir Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimų tvarka. Nutarta sudaryti 5 rinkimines apygardas, kurios išrinks 31 Tarybos narį. Kiekvienos apygardos išrinktų Tarybos narių skaičius priklausys nuo balsavusiųjų skaičiaus. Tokiu būdu naujojoj Taryboj bus atstovai iš visų rinkiminių apygardų.

Tarybos sesijoj iškilo ir organizacijų priklausomumas Lietuvių Bendruomenei. Nutarta, jog organizacijos gali įsijungti į Lietuvių Bendruomenę, joms gali būti suteiktos apylinkės ar seniūnijos teisės, betgi organizacijos nariai priklauso vietinei apylinkei ar seniūnijai.

Išryškinta Lietuvių Bendruomenės centralizacija. Įvairūs Lietuvių Bendruomenės padaliniai, kaip Kultūros Fondas ir t. t., priklauso LB Centro Valdybai.

Apgailestauta, jog lietuvių jaunimas mažai domisi Lietuvių Bendruomene. Lietuvių Bendruomenė jaunimo akyse yra sena organizacija, nors ji tikrumoje yra pati jauniausia.

Pelkių Žiburėlis

Šviesos Sambūris, tremties dienose Vokietijoj susiorganizavęs ir gyvai pasireiškęs, dabar savo veiklą tęsia Jungtinėse Amerikos Valstybėse, šviesos Sambūris Vokietijoj pirmoj eilėj juntamai reiškėsi lietuvių akademinio jaunimo tarpe, gi JAV susitelkė į kultūrinę veiklą. Šviesos įsteigtas ir per Margučio radiją sekmadieniais transliuojamas Pelkių Žiburėlis yra graži dovana lietuvių jaunimui ir visuomenei.

Pelkių Žiburėlis tampriai susijęs su didžiojo lietuvių dramaturgo ir poeto Balio Sruogos vardu. Vienoje Balio Sruogos dramų viena dalis pavadinta Pelkių Žiburėlio vardu. Minint Balio Sruogos mirties sukaktį šviesiečiai ryžosi tuo vardu pavadinti lietuvišką radijo valandėlę, kurios svarbiausias uždavinys būtų aktorių lūpomis perduoti lietuvių rašytojų kūrybą. Taip atsirado Pelkių Žiburėlis, kuris nuo ankstyvo rudens ligi pavasario per Margučio radiją Čikagoje girdimas kiekvieną sekmadienį. Pelkių Žiburėlio pirmųjų organizatorių tarpe buvo D. Bylaitienė, P. Jurkštas, S. Valiukienė.

Pelkių Žiburėlis yra vienintelė lietuvių radijo valandėlė ištisai paskirta lietuvių rašytojų kūrybai, iš dalies lietuvių muzikai ir vaikų literatūrai. Per aštuonerius veiklos metus Pelkių Žiburėlis apžvelgė beveik visus lietuvių rašytojus, skleidė jų kūrybą, supažindino su autoriais. Pelkių Žiburėlis skleidė K. Donelaičio, Maironio, J. Biliūno, Žemaitės ir kitų klasikų kūrinius, supažindino su vyresniųjų ir jaunųjų rašytojų kūryba. Nepamiršti mirusieji, neaplenkti gyvieji, neišskirti gyvenantieji Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje. Betgi Pelkių Žiburėlis, vertindamas tik tikrąją kūrybą, negalėjo įsileisti įsakomosios „kūrybos”, kuria dabar maitinami Lietuvos gyventojai. Iš jaunųjų rašytojų stengtasi gauti dar nespausdintų kūrinių.

Pelkių Žiburėlio programos paįvairinamos muzika. Muzikinę dalį tvarko G. Gudauskienė. Karts nuo karto transliuojama vaikų literatūra ir pristatomi vaikų literatūros autoriai.

Pelkių Žiburėlis tampriai bendradarbiauja su lietuviais aktoriais. Be aktorių pagalbos darbas būtų sunkiai įmanomas. Aktorių talka didelė. Skaitė H. Kačinskas, A. Škėma, B. Pūkelevičiūtė ir jos teatrinė trupė. Didelės talkos susilaukta iš Čikagoje gyvenančių aktorių.

Pelkių Žiburėlio programas tvarkė P. Jukštas, A. Mackus, dabar jas tvarko L. Narbutis.

Paskutiniame Pelkių Žiburėlio susirinkime poetas Algimantas Mackus lyg ir nusiskundė, jog juntamas pavargimas, mažesnis domėjimasis lietuvių kūryba, betgi Pelkių Žiburėlio entuziastai ryžtingai pasisakė uždegtąjį žiburėlį išlaikyti neužgesintą. Svetimas kraštas tautinei kūrybai gal ir panašus į pelkę, betgi pakanka vietos ir tautiniam žiburėliui žibėti, kol yra lietuviai rašytojai, aktoriai ir nemirusi lietuviškoji sąžinė.

• Balfo jubilėjinis 10-tas seimas įvyko lapkričio 25 27 d. Chicagoje. Dalyvavo apie 100 svečių ir delegatų. Išrinktas naujas direktoriatas ir centro valdyba. Keturios grupės paskyrė šiuos atstovus: Barčiauską, Spudienę, Bredį, Trečioką, Seniką, Blinstrubą, Andriulionį, Devenienę, Audėną, Bendorių, Alinską, Montvilą. Kiti atstovai išrinkti Balfo darbuotojų. Tai kan. J. B. Končius, N. Gugienė, J. Daukus, M. Rudienė, V. Abraitis, E. Paurazienė, V. Šimkus, A. Bakas, A. Dabšys, dr. O. Labanauskaitė, kun. V. Martinkus, kun. B. Sugintas, E. Armonienė.

Lapkričio 26 d. Congress viešbutyje įvyko banketas, kurio metu pagerbtas Chicagos kard. Meyer ir Valstybės Departamento atstovas Warren. Vakarui vadovavo dr. Vyt. Vardys.

Naujų direktorių pasitarime išrinkta valdyba: pirm. — kan. J. B. Končius, vicepirmininkai — Rudienė, Bredis, Trečiokas, Audėnas, ižd. — Abraitis, sekr. — Gugienė, prot. rašt. — Barčiauskas. Spaudos komisiją sudaro: Zujus, Gintneris, Kasniūnas ir Barčiauskas.