PRO DOMO SUA

Nuo 1959 m. vasaros Į Laisvę iš New Yorko persikėlė į Viduriniuosius Vakarus — Čikagą ir Milwaukee. Į Čikagą persikėlusios Į Laisvę šeši sąsiuviniai apima 400 puslapių medžiagos, pašvęstos labiausiai Lietuvos vergijoje ir Lietuvos laisvajam pasaulyje studijom.

Į Laisvę yra susitvarkiusi kaip trimėnesinis žurnalas, ir mes skaitytojus 1960 m. aplankėme keturis kartus. Kitaip tariant, esame periodiniai, nors mūsų periodiškumas dar nevisai tikslus. Jisai tačiau ne visada nukentėjo dėl Redakcijos ar Administracijos kaltės, bet gerokai ir dėl techninių spaustuvės sąlygų. Skaitytojai tur būt pastebėjo, kad nuo 1960 m. pradžios sukontinentalėjo — sumažėjo Į Laisvę rašmenys — šriftas. Tokiu būdu kiekvienu numeriu galėjome Jums pateikti 10% daugiau medžiagos, taigi per 1960 metus Jums davėme praktiškai penkis ankstesniais rašmenimis žurnalo numerius. Žinoma, manome ir pagražėję...

Į Laisvę leidimas priklauso nuo talkos. Šiuo metu kitaip periodinį žurnalą leisti nėra įmanoma. Mūsų talka nemaža. Redakcijos sekretorium darbuojasi žurnalistas Stasys Daunys. Nuo 1959 m. rudens techniniu redaktorium dirba Vincas Rygertas, ilgus metus nepriklausomoj Lietuvoj techniškai tvarkęs dienraščius Rytą, XX Amžių ir kitus leidinius. Šių metų rudenį į darbą redakcijos nariu įsijungė Kęstutis Skrupskelis, Toronto universiteto filosofijos doktorantas. Pradedant 1961 metus Į Laisvę iliustruos dailininkė Ada Korsakaitė - Sutkienė. Korektūras atsidėjusiai taisė Juozas Baužys, buvęs Ateities redaktorius. Į Laisvę kalbą žiūrėjo lituanistas auklėtojas Petras Bagdonas. Mūsų skaitytojam tačiau aišku, tur būt, kad kai ką nuo Juozo Baužio ir Petro Bagdono buvome ir nuslėpę... Besikuriant Čikagoje 1959 m. techniškąją žurnalo pusę tvarkyti padėjo žurnalistas Vladas Būtėnas, rašytojas Česlovas Grincevičius, Agnė Jasaitytė-Kižienė.

Administraciją tvarko inž. Viktoras Naudžius, jo artimiausias bendradarbis buvo inž. Albinas Salys, o administracijos darbe kruopščiai talkininkavo Nijolė Dumbrytė, Onutė Eringytė, Nijolė Kazlauskaitė, Regina Ostrauskienė, Gražina Stirbytė, Jonas Akšys, Jonas Barkus, Česlovas Grincevičius, Motiejus Kvedaras ir Vladas Sinkus.

Ir ateinančiais metais stengsimės skaitytojus lankyti periodiškai. Ir toliau stengsimės laikytis pozityvios linijos, skatindami lietuviškąsias (politikos, kultūros ect.) studijas, pasisakydami degančiais laiko klausimais ir ugdydami socialinę taiką.

Jūsų

Vytautas Vardys