Į Laisvę 1957 12(49)


T u r i n y s

šis nr. skirtas Europos LFB studijų savaitės idėjoms.


Antanas Maceina: Trys europiečio iliuzijos komunizmo akivaizdoje ... 1
Zenonas Ivinskis: Lietuvos ir kitų baltų praeitis sovietų aiškinime 13
Jonas Grinius: Komunistinis menas Lietuvoje ....................... 20
Mečys Musteikis: Nuopuolis ir pasipriešinimas tremtyje ............ 27
Domininkas Kenstavičius: Tėvynė Lietuva ........................... 32
Ričardas Bačkis: Laisvasis pasaulis "taikiosios koegzistencijos”
       perijode ir egzilų jaunimas ................................ 31

Bronius Sakalas: Vieno pogrindžio kronika ......................... 41
Nuo Neckaro iki Nemuno (studijų savaitės sveikinimai Lietuvai) .... 45
DARBAI IR IDĖJOS:  .... 46-96
Anapus: Sovietinamas lietuvių literatūros mokslas (J. Brazaitis),
        Ko nepasakojo Lietuvą, matę Uragvajaus komunistai (ELI),
        Poezija iš Sibiro;
Pasauly: Politinės raidos metinis balansas (J. B.),
        Amerika ir išlaisvinimas,
        Politika, kuri vadinasi šis tas mažiau kaip išlaisvinimas,
        Dokumentai apie Lenkijos ultimatumą Lietuvai 1938 (ELI),
        Kurlink žengia Tolimieji Rytai (Kęstutis Kudžma);
Tremtyje: Lietuviško gyvenimo nutekėję metai (P. J. ir A. M.),
        Trečioji Europos LFB studijų savaitė (ELI),
        Lituanistika Amerikos bibliotekose,
        Idėjos spaudoje,
        Vardai įvykiuose;
Gyvoji mintis: Istoriko žvilgsnis į Rytų-Vakarų ateitį;
        Laiškai


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


 

Į LAISVĘ bendradarbiai: Dr. M. Anysas, dr. K. Ambrozaitis, R. Bačkis, kun. K. Balčys, dr. Z. Brinkis, dr. A. Damušis, A. V. Dundzila, dr. J. Grinius, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. A. Ramūnas-Paplauskas, A. Sabalis, V. Sidzikauskas, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, J. Vidzgiris, V. Vardys, dr. V. Vygantas.

MIELI SKAITYTOJAI,

Su šiuo Į LAISVĘ numeriu Jūs gaunate Į LAISVĘ administracijos vokelį, kuris primins ir palengvins Jums apsilankyti Į LAISVĘ administracijoje. Tatai visai paprasta. Įdedate keletą dolerių ar čekutį ar “money orderį”, voką užlipinate, savo kaip siuntėjo adresą įrašote ir pasiunčiate. Jums tai, palyginti, nedidelis vargas ir išlaidos, o administracijai tie grįžtantieji vokai yra ne tik atrama, bet ir džiaugsmas. Dabar jau net Į LAISVĘ atstovybės tarpusavy godžiasi dėl netvarkos administracijoje. Tikrai, jos apstu. Bet argi jautrus skaitytojas, be didesnio vargo galėdamas netvarką pašalinti, gali abejingai kęsti jos klestėjimą! Juo labiau, kai administracijos vokelis siūlyte siūlosi tuo atžvilgiu tarpininkauti.

Su nuoširdžia viltimi

Jūsų

“Į LAISVĘ" Administracija