L. F. BIČIULIAI PASISAKĖ

Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija, įvykusi 1956. 1. 21-22. Waterburyje, priėmė šias rezoliucija:

1.    LIETUVYBĖS REIKALU.

Konferencija sveikina JV Lietuvių Bendruomenės valdybos pastangas palaikyti ir ugdyti tautinę dvasią ir tautinės kultūros vertybes ir pažada visokeriopą LF bičiulių paramą bendruomenės organams;

a) sąmoninti mūsų išeiviją, kad ji, būdama lojali gyvenamajam kraštui, visur ir visada išliktų ištikima Lietuvai ir būtų šauklys jos nepaneigiamos teisės j laisvę ir nepriklausomybę;

b)    veikti jaunimą, kad jis, pasisavindamas Amerikos laimėjimus, išlaikytų gimtąją kalbą, išsaugotų meilę Lietuvai bei tikėjimą jos ateitimi ir laikytų savo pareiga tęsti tautinės kultūros kūrybą;

c)    organizuoti bendruomenės lėšų telkimą.

2.    DĖL JAUNIMO RYŠIŲ SU REZISTENCIJA.

Konferencija su didžia meile ir pagarba minėdama visų rezistencijos kovotojų su Lietuvos pavergėjais sudėtas didvyriškas aukas, kviečia visą lietuvių tremties jaunimą išlaikyti savo dvasįą ir savo darbais rezistencijos karžygius gyvus, pasipriešinant visam tam, kas slopina jaunimo lietuvybę, didžios asmenybės dvasią ir tikėjimą laisva Lietuva.

3.    LIETUVOS LAISVINIMO DARBO REIKALU.

LFB visą laiką buvo ir tebėra už vieningą bendrą Lietuvos laisvinimo darbo vadovybę, kuri žengtų laisvinimo pastangų priekyje, derintų jas ir apjungtų gyvąsias visuomenės jėgas.

Konferencija apgailestauja sąlygas, dėl kurių didelė gyvųjų visuomenės jėgų dalis nebėra Vliko atstovaujama, su domesiu konstatuoja jo paties pripažintą sanacijos būtinybę ir laiko šio momento lietuviškuoju reikalu visiems jieškoti kelio ir būdų visoms lietuviškosioms jėgoms sutelkti vieningai vadovaujamai Lietuvos laisvinimo kovai.

Kol tai bus pasiekta, konferencija pabrėžia, kad, ir kol kas dirbdami kas sau, visi laisvinimo veiksniai ir veikėjai tarpusavio santykiuose privalo laikytis moralės, geros valios, vieni kitų pakantos bei pagarbos, politinės išminties bei apdairumo, kad organizacinė nedarna nevirstų kad ir netiesiogine tarnyba Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės priešui.

Kelyje į Lietuvos laisvinimo kovai vieningos vadovybės sudarymą konferencija laikytų pozityviu dalyku visų rezistencinų sąjūdžių santykių suglaudinimą.

Konferencija kreipia visų laisvinimo veiksnių ir veikėjų dėmesį į reikalą laisvės kovos frontan labiau įtraukti tautinės kultūros kūrybines apraiškas.

Konferencija sveikina Pavergtųjų Jungtinių Tautų pastangas suorganizuoti pavergtųjų Europos tautų kultūrininkų savarankišką organizaciją, taip pat pavergtųjų tautų draugų Jungtinėse Amerikos Valstybėse organizaciją.

Konferencija laiko aktualiu reikalu, kad į laisvinimo veiklą ir organizaciją būtų juo plačiau atvertos durys jaunimui.

4. LFB ORGANIZACINIAIS REIKALAIS.

Konferencija su dideliu dėkingumu vertina LFB Valdybos darbą ir reiškia pritarimą jos nusistatymui pozityviai dirbti Lietuvos laisvinimui bei lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir bendradarbiauti su kiekviena kita lietuvių organizacija, siekiančia tų pačių tikslų.

Konferencija pritaria LFB Valdybos sumanymui atskiru leidiniu išleisti Studijų Biuro studiją “Į Pilnutinę Demokratiją’’ ir džiaugiasi Europos LF bičiulių iniciatyva paruošti ir išleisti LF bičiulio vadovą. Konferencija laikytų naudinga, kad “Į Laisvę” liestų ir visus aktualius kultūrinio gyvenimo klausimus. Dėkoja “Į Laisvę” redakcijai ir bendradarbiams, įpareigoja LF bičiulius surasti bent po 5 apsimokančius “Į Laisvę” skaitytojus.

Konferencija skatina LF bičiulius palaikyti gyvą visuomenės norą, kad, nepažeidžiant demokratinių principų, būtų sudaryta vieninga laisvinimo kovos vadovybė tremtyje, apjungianti galimai visas gyvąsias tautines jėgas, savo veikloje paisanti moralės ir darbui telkianti pajėgius žmones.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA PRITARĖ.

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba, susirinkusi š. m. kovo 3 d., Clevelande, Ohio, išklausiusi LFB Valdybos atstovų pranešimus apie Lietuves laisvinimo dabartinę organizaciją tremtyje ir apie dabartinius LFB santykius su Vliku ir tuos klausimus išdiskutavusi, pareiškia visišką savo pritarimą LFB Valdybos linijai.

Taryba pozityvai vertina kiekvieną pasirodžiusią iniciatyvą konsoliduoti gyvąsias visuomenės jėgas.

Taryba pritaria minčiai glaudinti rezistencinių sąjūdžių savitarpinius santykius.

Taryba solidarizuoja LFB Waterburio sąskrydžio sugestijai į laisvės kovos frontą labiau įtraukti tautinės kultūros kūrybines apraiškas ir į laisvinimo veiklą be organizaciją plačiau atverti duris jaunimui.