Europos Bičiulių studijų savaitė

Europos LF Bičiuliams, atrodo, pavyko surasti tinkamą ir pastovią priemonę savitarpiniam solidarumui stiprinti ir lietuviškų problemų supratimui gilinti. Tai pačių gyvenimo sąlygų pažadintos studijų savaitės.

Šiemet studijų savaitė įvyko rugpjūčio 1-7 Schondorfe prie gražaus Ammero ežero Vokietijoje.

*

Pernykštis patyrimas rodė, kad studijų savaitės programos negalima perkrauti paskaitomis, šiemet pasitenkinta viena paskaita per dieną, jai ir diskusijoms dėl jos skiriant visą priešpietį. Prof. A. Maceinos sugestija buvo, kad studijų savaitės, virsdamos nuolatine institucija, kiekvienais metais gvildentų tik vieną kurį klausimą. Taįp daro ir prancūzų . socialines savaitės. Šiemetinei studijų savaitei buvo paimta bendra tema:

’’Lietuva tėvynėje ir tremtyje”,

kuri buvo plėtojama septyniais pranešimais.

1.    Kun. R. Krasausko “Lietuvių tautos istorinio likimo tragika” ir prof. dr. A. Liuimos “Antireliginės propagandos kryptis Lietuvoje” palietė daugiau lietuvių religinio gyvenimo padėtį;

2.    J. K. Čeginsko “Valstybinė lietuvių sąmonė” ir prof. J. Griniaus “Lietuvių tarybinės literatūros pobūdis” iškėlė komunizmo pastangas ir metodus sunaikinti lietuvių valstybinei sąmonei, sukurti naujam žmogui ir kaip tam priešinasi kovojantis kraštas;

3.    Daugiausia buvo svarstoma tremties padėtis. Tą klausimą nagrinėjo kun. D. Kenstavičius —‘'Tremtinių pasiruošimas tėvynei”, M. Musteikis — “Tremtinių nutautimo pavojai”. Pabaigoje taip pat buvo paskaitytas ir J. Brazaičio pranešimas “Tremtinių veiklos įprasminimas”. Dalyvių buvo pastebėtas ir įvertintas rūpestingas pranešimų paruošimas ir ne viena originali mintis.

Jau pernai buvo pabrėžta, kad studijų savaitė yra skirta ne tik studijoms, bet ir susitikimams, kad susimegstų nauji ryšiai, senieji sutvirtėtų. Rengėjams todėl buvo nemažesnis rūpestis organizuoti nepaskaitinę studijų savaitės dalį ir visą atmosferą.

Vietos parapijos bažnytėlėje rugpiūčio 4 buvo suruošta

“šventoji Valanda”

už kenčiančią tėvynę; ją pravedė Paryžiaus lietuvių katalikų misijos direktorius kun. dr. F. Jucevičius. Rugpiūčio 6, šeštadienį, įvyko augšto lygio koncertas. Dainavo liaudies dainas bei arijas iš Romos atvykusi ten dabar dainavimą studijuojanti p. Liustikaitė. Jai akompanavo ir pats atliko keletą lietuvių muzikos kūrinių J. Reimer, vokietis, Lietuvos teatro pianistas. Koncerte dalyvavo ir daug svečių, atvykusių iš toliau lietuvių ir nelietuvių.

Vakarais skambėjo dainos. Vienąsyk tarp dainų buvo suruoštos lietuvių literatūros ir Lietuvos istorijos pažinimo varžybos, kurias paruošė atitinkamų klausimų forma prof. Z. Ivinskis ir mok. V. Natkevičius. Visus čia nukonkuravo jaunas kunigas J. Riaubūnas, laimėdamas ir skirtąją dovaną.

Visą savaitę dalyviai pietavo ir vakarieniavo prie bendro stalo. Vakarienės metu buvo skaitomas jumoristinis laikraštis, paruoštas kun. Liubino ir dr. Pemkaus.

Studijų savaitėje šiemet dalyvavo 75 asmens, neskaitant apie 15 vaikučių, nes kai kurios šeimos dalyvavo “in corpore”. Buvo daug svečių; tarp jų prof. Baldauf su šeima, sielovados tvarkytojas Tėvas Bernatonis, Balfo pirmininkas kan. J. Končius, pp. Laučkai, Miglinai, Rugieniai, Stoniai. Amerikos LF bičiulių vardu sveikino dr. J. Kazickas; dalyvavo taip pat valdybos vicepirmininkas prof. Pr. Padalis. Kai kurie iš svečių padarė pranešimų aktualiais reikalais; Tėvas Bernatonis ir kun. dr. Paškevičius apie Vasario 16 gimnaziją, min. E. Turauskas apie Europos bendruomenių pirmininkų suvažiavimą, o kan. J. Končius papasakojo apie savo apsilankymą Ženevoje didžiųjų konferencijos metu, kur kalbėjosi su Charles Bohlen ir įteikė tam tikrą raštą Eisenhoweriui.

Studijų dalyvių tarpe buvo 12 šeimų, 22 moterys, 19 asmenų su daktaro titulais. Skirtingo išsilavinimo, skirtingų kai kuriais klausimais pažiūrų tačiau visi jautėsi lygūs vienos šeimos nariai. Diskusijose ar pašnekiuose pasireiškė lygiai vyresnieji ir jaunesnieji. Ir dvejus metus buvęs Europos bičiulių pirmininkas prof. Z. Ivinskis pagrįstai kalbėjo: “Nėra pas mus šiandien vyresniųjų ar jaunesniųjų — visi puikiausiai sutariame, visi esame ir jaučiamės lygūs“.

Savaitės dalyviams pragyvenimas ir kelionė sudarė daug išlaidų. Nors JAV bičiuliai stipriai parėmė, bet parama buvo skirta tik tiems dalyviams, kurie neturi jokio uždarbio. Uždirbantieji visas išlaidas patys pakėlė. Dėl to šias eilutes rašantysis paklausė eilės dalyvių, ar jie nesigaili išlaidų. Nors kitais žodžiais visi sakė tą pačią mintį: čia patirta draugiškumo dvasia ir lietuviška nuotaika turėtas išlaidas su kaupu pateisino. O vienas pridėjo: “Per metus taupiau, kad bent savaitę lietuviškai pagyvenčiau; taupysiu vėl ir kitiems metams”.

Po studijų savaitės įvyko rugpjūčio 8 Europos bičiulių

metinė konferencija.

Iš pranešimų aiškėjo, kad Europos bičiuliai Vasario 16 gimnazijai dovanojo Lietuvių Enciklopediją;’ išplatino lietuviškų knygų daugiau kaip už 1000 DM.

Išrinkta nauja valdyba, o taip pat komisijų pirmininkai naujai studijų savaitei organizuoti. Rezoliucijų forma padarytos išvados iš diskutuotų klausimų.

M. Musteikis