VEIDRODŽIO ŠUKELĖJE

VEIKLOS PROGRAMA

Politinės partijos ir rezistencinės kovos organizacijos pagal Vliko išplėstos veiklos šūkį nusistatė aktualiausių ir artimiausių rūpesčių programą. Joje —

Valstiečiai liaudininkai skelbia vidaus misijas, stengdamiesi atversti lietuvių tautą. į tikėjimą, kad 1917 Petrapilio seime “kairiosios grupės” balsavo ne prieš nepriklausomybę, kaip visos Lietuvos mokyklose buvo išpažįstama, bet tik prieš pasisakymą už nepriklausomybę.

Krikščionys demokratai žada tęsti mainų apyvartą — sėkmingai pelnę L. Vienybės Sąjūdį už mažalietuvius, dabar turi surasti, ką būtų galima pelnyti už Rezistencinę Santarvę.

Ūkininkų Sąjungos rūpestis — suorganizuoti tarnybą, kuri platintų įvairiom etiketėm pažymėtą medžiagą, nuo kurios kiekvieno galvoje darytus aišku, jog pasilikusieji Vokietijoje ir Vlike neemigravo tik iš pasiaukojimo Lietuvos laisvinimo reikalui.

Soc. demokratų didysis rūpestis — misijos eretikų kraštuose: kaip atversti iš erezijos marksizmo tikėjime Vokietijos socialdemokratus, kurių vadai pamojo į senelį Marksą ir savo partiją skelbia net nepasaulėžiūrine.

Ūkininkų Partija atkrito į kortavimo aistrą ir skelbs vajų suorganizuoti daugiau kortininkų, kad vieną galėtum mesti ant Vliko kortos, kitą ant diplomatų, trečią ant LLK, ketvirtą ant Santarvės ir t.t. Viena gi turi laimėti!

Tautininkai kilniai ugdo artimo sentimentą (dar neišaiškinta: ar meilės ar neapykantos), ieškodami būdų, kaip atsimokėti frontininkams už tai, kad jie padėjo tautininkams grįžti į Altą.

Darbo Federacijos artimiausias rūpestis — kaip tolimiausioje ateityje surasti teisybę.

Ogi “Darbo Federacijos” artimiausi žygiai — naikinti teisybės ieškotojus ir jų gimines iki devintos kartos net ir Sibiro plotuose.

Mažlietuviai įsiliepsnojo rezistencijos tradicijų atkasinėjimu. Tame darbe uoliam rezistentui pradingus iš LLK be žinios, atvyksta pats pirmininkas, ir jeigu neatveš dingusio rezistento į pareigas, tai imsis ir pats atsekt čia mažlietuvių rezistencijos pėdsakus nuo pat kovų su indėnais.

L. Rezistencinės Santarvės artimiausias aktyvios rezistencijos žygis bus nukreiptas į Vliko ir VT pirmininkus; tik jis dar reikalingas galutinio apsisprendimo: ar su visom apeigom, šefui aukos maldas atkal-kėjus, pirmininkus nulinčiuoti, ar juos tik mankyti ir braukti, kad jie virstų švelniom pakulom.

Laisvės kovotojai tebedega tauria lenktyniavimo aistra — lenktyniavę su L. Frontu rezistencijoje Lietuvoje, pralenkę L. Frontą savo per skilimu tremtyje, dabar negali apsiprasti, kad L. Frontas juos aplenkė išėjimu iš Vliko.

Lietuvių Fronto rūpestis — įtikinti netikėlius, kad Vlikas nėra Vlikas ir kad reikia sudaryti Vlikas.

Visi tie rūpesčiai ir užsimojimai, drauge suimti, tarp kitų punktų, įeina į artimiausią laisvinimo išplėstos veiklos programą.

Programa ar jos atskiri punktai smulkiau išdėstomi naujausių laikų pamėgta literatūrine forma — laiškais tikintiesiems.

MEDŽIAGA GRAMATIKOS PAMOKAI ŠEŠTADIENINĖJE MOKYKLOJE

Mokytojas: Prašau, duokit sakinį, kuriame būtų veiksnys.

Atsakymas: Vlikas vaduoja Lietuvą.

Kitas atsakymas: Ne, ponas mokytojau, diplomatai vaduoja Lietuvą.

Mokytojas: Gerai. Dabar padarykit sutaptinį sakinį; abu veiksnius sujunkit prie bendro tarinio.

Atsakymas: Negalima, ponas mokytojau. Sujungti tų veiksnių negalima.

LIUDININKAI

Komisija klausinėjo pristatytą liudininką, ką jis žino apie bolševikų žiaurumus. Liudininkas vis kartojo: neatsimenu. Komisija nusprendė, kad nuo pergyvenimų liudininko atmintis dingusi.

Komisijos paleistas ir nusišluostęs prakaitą, liudininkas korespondentui pareiškė: "Dėl to ir ‘neatsimenu’, kad atmintis nedingo; mano atmintyje tebestovi, kaip mane išskrynino ir už prieškomunistinę (tada sakė: priešaliantinę) veiklą iš stovyklos išmetė; kai dabar skaitau, kad komunistų ir sovietų agentų valdžioje pritūpę — geriau tylėt; ką žinau, o gal netrukus bus paskelbti liudininkai, kad mane klausinėja komunistas”.

BENDRO DARBO TALKA

Atstovas Kerstenas: Ačiū, nereik priėmimų; ne dėl jų čia esu. Išvažinėsiu pusę pasaulio, kad tik rasčiau pagalbos pavergtoms Baltijos tautoms.

Veiksnys Chicagoje: Seksiu jo kelius iki Europos krašto, kad sulaikyčiau nuo jo tuos, kurie galėtų jam trukdyti.

Veiksnys Romoje: Pabėgsiu ir iš miesto, kad tik jo nesutikčiau ir jo laisvinimo minčių bei pastangų neišblaškyčiau.

Veiksnys Pfullingene: žodžio nepratarsiu, kad tik neduočiau projekto, kuris galėtų jo darbui pakenkti.

Komunistas Brooklyne, kuriame -akimirkai blykstelėjo patriotizmas: Koliosiu jį susiriesdamas, kad tik daugiau išgarsinčiau jį ir jo kovą.

BALFO INFORMACIJOS

Vokietijos vyriausybė Bonnoje duoda 70% paramos labdaros ir prieglaudų namų statybai. Balfo atstovas, grįžęs iš Vokietijos, pranešė, kad tokia parama nori pasinaudoti Vlikas ir pasistatyti namus Bonnoje už 100.000.

INFORMACIJOS APIE MAGIJĄ

Atstovas, kai jam per pietus pranešė, kad prie telefono jo laukia prelatas, buvo taip sujaudintas, kad negalėjo prieiti prie telefono. Dar labiau susijaudino, kai po pietų jam pranešė, jog jis yra išvykęs iš namų ir važinėja po užmiestį. Ne kiekvienam lengva pakelti tokią magiją — sykiu būti ir nebūti.

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

Liaudininkų “Varpui” pasirodžius, Vliko pirmininkas atsiuntė sveikinimą, pažymėdamas, kad “Varpo” pasirodymas reiškia Lietuvos laisvės fronto stiprėjimą.

Frontininkai prisiėmė taip pat kaip linkėjimus iš Vliko pirmininko, pažymėjusio, kad frontininkų atsiradimas reiškia nelaimę Lietuvai.