Pranciškus Asyžietis SAULĖS GIESMĖ

ASYŽIAUS NETURTĖLIS

     Aukščiausias, kilniausiasis Viešpatie, geriausiasis Tėve!
Dėkingų širdžių mūs lai skamba galingai
Tau garbės ir meilės giesmės.
Taip. Tau priklauso mūsų giesmės, Aukščiausiasis!
Nors niekas ant žemės neįstengia
Tau vertai dėkot ir giedot Tavo šlovę.

     Pagirtas būk, Viešpatie, visų sutvėrimų:
ir meilaus spindėjimo seselės Saulutės -
kasdien ji mums šviečia linksmai ant dangaus.
Kaip puikiai galingai ji siunčia
savo spindulius į neišmatuojamą Visatą, -
tikrai, mano Dieve, ji - Tavo paveikslas!

     Pagirtas būk, Viešpatie, Mėnulio mūs brolio,
žvaigždžių legionų, kur žiba,
mirgėdamos nakčia ant dangaus
taip aiškiai, gražiai.

     Pagirtas būk, Viešpatie, mūs brolio vėjelio,
dangaus mėlynės, ūkų ir griausmų.
Nes visa tai duoda pasauliui gyvybės, jėgų.
Pagirtas būk, Viešpatie, brolelio šaltinio -naudingai čia trykšta, sruvena tyliai, nuolankiai iš uolų gėrimas.

     Pagirtas būk, Viešpatie, sesutės ugnelės, -
galingai ji dega, liepsnoja ir žiba,
ir meiliai nušviečia mums tamsą nakties.

     Pagirtas būk, Viešpatie, sesutės - motutės žemelės, -
be poilsio ji duoda vaisius ir audžia gėlynus.

     Pagirtas būk, Viešpatie, visų,
kurie priešams iš meilės atleidžia ir meldžias,
ligoj ir varguos Tau dėkoja.

     Laimingi, laimingi, kur kenčia ir laukia
kantrybėj ramiai atsidavę Jo valiai -
iš Jo, iš Jo apturės jie vainiką garbės.

     Pagirtas būk, Viešpatie, mūs sesės - kūno mirties, -
jos niekas, kas gyvas, šioj žemėj išvengti negali...

     Vargas tiems, kas nuodėmėse miršta neapsivalęs!
Laimingi pamilę švenčiausiąją Valią! -
Antros mirties jie nebekentės!

(Iš vokiečių k. vertė Vynmedžio Šakelė)