PRANAS PAVILONIS

Pranas Pavilonis□ Pranas Pavilonis, Biržų gimnazistas

Pranas (Pranciškus) Pavilonis gimė 1924 m.gruodžio 25 d. Mitlanų kaime (26 km nuo Biržų), Papilio vls., Biržų aps., ūkininkų šeimoje. Tėvas Jonas Pavilonis, g.1889 m. Mitlanų k. Motina Valerija Bičiūnaitė-Pavilonienė, g.1903 m. taip pat Mitlanų kaime. Šeimoje buvo penki vaikai: vyriausias Pranas, Birutė, g.1926 m., Danutė, g.1929 m., mirusi 1944 m., Vytautas, g.1932 m., ir Antanas, g.1938 m.

Buvo vienkieminis ūkis. Tėvai turėjo 26 ha žemės, kuliamąją mašiną, ūkis buvo geresnis už kitų, nes visi šeimos nariai daug dirbo.

Pranas 1933 m. pradėjo lankyti Kvetkų pradžios mokyklą, o 1937 m. birželio 14 d. baigė visą ketvertų metų pradžios mokyklos kursą. Toliau mokėsi 5 ir 6 skyriuose toje pat mokykloje. Juos baigęs 1939 m. įstojo į Biržų gimnaziją ir mokėsi iki 1943 m. Dėl karo teko nutraukti mokslą.

Su broliu Pranu mokėmės kartu pradžios mokykloje ir Biržų gimnazijoje, nors jis buvo vyresnis už mane 1 metais ir 4 mėnesiais. Į Biržus tėvelis nuveždavo su arkliais. Išvažiuodavom labai anksti rytą, patamsyje. Pranas mokėsi neblogai, kaip ir daugelis. Buvo energingas ir guvus, savimi pasitikintis.

Vasaros metu padėdavom dirbti ūkyje, karves ganydavom pasikeisdami, kas antrą dieną.

Tėvai turėjo apie 1 ha miškelio, apie kurį brolis sumanė iškirsti krūmokšnius. Į tą darbą įtraukė ir mane, ir tuos darbus dirbome apie savaitę. Kurį laiką Pranas sekmadieniais eidavo į bažnyčią patarnauti kunigui per šv.Mišias.

Kartą prieš Sekmines brolis Pranas iš Biržų sugalvojo eiti pėsčiomis namo - labai norėjosi pabūti namuose. Parėję radom ką tik išplautą trobą ir kampe pamerkta jaunų berželių, nuo kurių sklido pavasario kvapas.

Pranas buvo savarankiškas ir nusprendė netarnauti okupacinei valdžiai. 1944 m. rudenį nuo mobilizacijos slapstėsi pas dėdę Povilą Bičiūną. 1944 m. įstojo į Marcuko vadovaujamą partizanų būrį, kuriame buvo ir artimiausias kaimynas Pranas Švedas.

1945 m. vasarą partizanų būrys ėjo į Latviją, brido per Nemunėlį ir partizanai sušlapo rūbus. Užsikūrė laužą ir norėjo išsidžiovinti, bet buvo okupantų NKVD apsupti. Birželio 12-13 d. paryčiais, besiverždami iš apsupimo, žuvo Pranas Pavilonis ir Ajutis. Kitiems pavyko prasiveržti, tarp jų ir kaimynui Pranui Švedui.

Nakties metu dėdė išvažiavo parvežti brolio kūno. Man buvo pranešta, kad su drauge eičiau į kapines ir stebėčiau, ar nieko aplinkui įtartino nėra. Nuėję į kapines ilgokai užtrukom, nes nesulaukėm atvežant lavono. Buvo gana nejauku ir baisu, aplink tamsa, medžiai... Nesulaukę parėjom namo ir mums pranešė, kad partizanai pabijojo vežti kūną į kapines ir palaidojo miške.

Miške brolis išgulėjo apie 14 metų. Tėvams sugrįžus iš tremties buvo slapta perlaidotas Kvetkų kapinėse. Nakties metu atvežė karstą su palaikais ir palaidojo kapavietėje, kurioje anksčiau buvo palaidota mūsųsesutė.

1945 m. rugpjūčio mėn. Pranas Švedas savo namuose išsikasė bunkerį, kuriame slapstėsi jo brolis Juozas ir svainis. Sodyba buvo išduota. Mūšio metu enkavedistai nušovė Praną Švedą, jo tėvą ir svainį. Juozui Švedui peršovė skruostą, bet jam pavyko pabėgti. Mūsų tėvelis, kaip artimiausias kaimynas, NKVD priverstas, vežė nušautus vyrus į Papilį.

1948 m. gegužės 22 d. žuvusio partizano Prano Pavilonio tėvai kaip “buožės” ir dėl sūnaus veik-

□ Atidengiant paminklinę lentą Pranui Paviloniui Kvetkų kapinėse 2002 m. birželio 2 d. Iš dešinės sesuo Birutė Baronienė, V.Linkevičius, brolis Vytautas Pavilonis ir kt. dalyviai

 

los buvo išvežti į Irkutsko sr. Vaikai nenakvojo namuose ir liko neištremti.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos nutarimu 1999 06 30 d. protokolo Nr.42 eilinis Pranciškus Pavilonis po mirties buvo pripažintas kariu savanoriu. Pažymėjimo įteikimo ceremonijoje Vilniuje dalyvavau su broliu Vytautu. 2002 m. birželio 2 d. Kvetkuose įvyko minėjimas ir paminklinės lentos atidengimas. Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos laisvės kovų dalyviai biržiečiai, Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Biržų rajono teritorinio gynybos štabo vadas Vytautas Linkevičius, Biržų tremtinių choras (vadovė Laima Aukštuolienė), kunigas V.Liuma ir kvetkiečiai. Minėjimą vedė Kvetkų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Martinkėnienė, eiles skaitė šios mokyklos moksleiviai.

Birutė Baronienė