PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

A

Abakanas 330
Abarius L 345, 346, 348, 351, 352
Abromaitis 318, 322 
Abukauskas Jonas 342, 343 
Adomas ag. 30, 48 
Adomaitis Vytautas 30, 48, 70 
Adutiškio apyl. 43, 61 
Ajauskas Celestinas 111-115, 129, 355, 356
Akmenaliai 337
Aksamitauskaitė Marytė 82 

 Albanija 258 
Alekna Pranas 41, 48, 69 
Alekna Juozas 28, 48 
Aleknienė Laimutė 191 
Aleksaitė Irena 341 
Aleksandravičiūtė Julija 270 
Aleksandrovas 154 
Ališauskas Jonas 29, 42, 48 
Ališauskas Vincas 18, 48, 69 
Alksnys Jonas 27, 48 
Alksnis 29
Allensteinas (Olsztyn) 230, 231, 239
Alsėdžių valsč. 16,17, 35, 45, 51, 45, 51-54, 57, 61, 62, 63, 64, 67, 257, 259, 261
Altajus 204 Ambrazas K. 154
Ambraziejus K. 224, 225, 227-229
Amšiejus Petras 324
Andriuška 280
Angola 258
Aniūkštis 104
Antakalnių Km. 295, 319
Anušauskas A. 108
Anuškevič 168 
Apolonovas 179 
Apulskis 102 
Ariogala 111,129 
Arsemavičius Rokas-Šeškas 83 
Askiro raj. 330 
Ašmenos apyl. 171 
Atamukas Solomonas 74 
Audronis 228 
Augaitis Pranas 79 
Aukštadvario valsč. 51 
Aušra ag. 100 
Australija 89, 219, 225 
Ąžuolas ag. 99

B

Babilius-Genys 79
Bacevičius Jonas 77 
Bagdonas L 287 
Bagdonavičius Jonas 250 
Bagdonavičiūtė Z 287 
Baimako raj. 285 
Bakus Pranas-Tigras 78-80, 83, 91 
Bakšys Antanas 115, 356 
Bakšaitis Pranas 20 
Bakūnas 213,220-222 
Balčiūnas Antanas 40, 48, 49 
Balčiūnas J. 21, 29, 49 
Balčiūnas Kazys 21, 30, 49 
Balbieriškio mšk. 55,164,171 
Balėnų km. 51
Balevičius Motiejus-Pušis 324
Balionas Antanas 348 Balnių km. 84
Balsas 83
Balsys Eduardas 187,191,198
Baltis Juozas 43, 49 
Baltrušaitis Pranas 32, 49 
Baltstogė 237 
Baltulioniai 326 
Baltušis 41, 50, 68,145 
Baltuškos H. ir J. 347 
Baltūsis A.-Žvejys 104 
Banaitis Mataušas-Neris 78, 81 
Bandžiulienė Elena 198 
Bandzinas Kazys 276 
Banevičius Antanas 77 
Banevičius Viktoras 32, 49 
Baniūkštis Kazys 28, 49, 62 
Banys Kazimieras 111-114,129, 356 
Banzinų km. 79, 80 
Baškauskas Mykolas 347 
Baškirija 285 
Baranauskas Balys 299 
Baranauskas Jonas 42, 49, 70 
Baranauskaitė Eglė 19, 68 
Barauskas-Baršauskas 145 
Barauskas 102 
Barkūnų km. 48 
Baršauskas 351
Bartašiūnas J. 166,171,174,177,179,181, 299
Bartkus P. 163, 286
Bartkus 286
Bartkuvėnas Vytautas 342
Barysas Jonas 321
Barzda J.-Klevas 8,11,14,39,42, 49,69
Barzdų valsč. 168
Basys Jonas 41, 49
Basanavičius Jonas 114
Basenko 143,148
Bastys 79
Bastys Kazimieras 266
Batakių valsč. 35, 85, 305
Baublys Antanas 22, 30, 49 
Bavarija 231
Beinoris Jonas-Kriaučius 82
Beitas Stasys 310 
Bendoravičius 209
Bendoravičius Vytautas 209, 212, 213, 216
Bešėnas Vaclovas 37, 49
Berentas 198, 200, 201 
Berija L 172,179
Berlynas 12,15, 20, 29, 35, 46, 65, 76, 189, 199, 216, 230, 231, 233, 254, 265
Bernet 192
Bersėnas Jonas 111,114,115,129, 356
Beržas ag. 100
Beržinskas Edvardas 39, 49
Bezuoka Pranas 78, 81
Bieliūnas-Bieliukas 145
Bieliukas Bronius 229
Bikas A. 171
Biliūnas Albinas-Žiedas 77, 80, 83, 86, 305
Biliūnų dvaras 281, 303, 304
Binkis Antanas 41, 50, 69
Birbilas Antanas 40, 50, 68
Birontas A. 196
Biržai 62, 64, 65,172,181, 246
Birutės km. 62
Bislytė Stasė 344, 345
Bitvinskas Algirdas 111,113,115,129,356
Byla Zigmas 87
Blažys Antanas-Mataušas 81, 82
Blažys Juozas 19, 50 
Blaževičius 167 
Blažytė Elena 82 
Blieka Petras 27, 50 
Bliumentalio km. 27
Blochas 168
Boroda 77, 91, 92 
Boruta K. 153 
Bozikas Juozas 30, 50 
Brandenburgas 14 
Brazys Antanas 43, 50, 69 
Brazaitis Juozas 186,187 
Brazauskas 213, 216, 220, 221 
Brazdžiūnų km 323 
Bražinskas 216 
Braziulevičius 213 
Breivos 101 
Breslau-Vroclavas 249 
Bridų km 101
Brinklys Edvardas 18, 50, 68
Brizgys Vincentas 8 
Broneskaitė 167 
Bručas Jurgis 41, 50, 70 
Bručas Antanas 41,50, 70 
Brunius Klemensas 229, 237 
Bubnys Jurgis 6, 30, 31, 50, 70 
Bubnys Arūnas 6, 70 
Bučinskas Petras 41, 51, 70 
Bučmys Antanas 191 
Budaitė Zuzana 344 
Budginas Bronius 229 
Budnikas Jeronimas-Audronis 32, 51, 273
Budrių vnk. 57
Budrys B. 94 
Budrevičius Juozas 29, 42 
Budrikas Vaclovas 38, 50 
Bukauskas Vytautas 111, 112, 114, 116, 129, 355, 356
Bulaka Mečys 150-154,158
Bulgarija 258 
Bušmanas 166 
Burneikis 323 
Burneikos Br. ir P. 347
Būtaičių km 267
Butauskas Vincas 32, 51 
Būtėnas J. 147,154 
Būtėnas J.-Margis 102 
Butrimas Vincas 40,51, 69 
Būtrimų km 81, 82 
Butrimonių valsč. 66 
Butvilų km 285, 286, 292, 293

C

Camus A. 160 Celkė 327
Cesevičius D. 145,149,160
Cesevičius 145,146,148-154,158 
Chadočinskas 167 
Chaleckis Vytautas 38, 51 
Chaleckis Henrikas-Tigras 37, 38, 46, 51
Churginas 146-148
Cimoniūnų km. 321 
Ciurichas 239 Cvirka P. 153

Č

Čaikauskas 37, 51
Čapinskas 171 
Čečėnija 96
Čekoslovakija 89,121,151,227,237,239
Čeplikas 318 
Čeponis 41,42, 51, 68, 69 
Čeponis J.-Ilgūnas 85 
Čeponis Pranas 37,51, 69 
Čepukonis Vaclovas-Tigras 349 
Čeriauka Jonas 42,51, 68 
Černius 145,150,158,159, 349 
Čėsna Antanas 38, 51 
Česnakavičius Jonas 28, 51 
Čikaga 191,193,195,198, 209, 213, 235 
Čižas Pranas 111,114-116,129, 356
Čižeika Jonas 18,51, 69, 70
Čunos lageris 88

D

Dailidaitis Juozas-Fricas 77,79,80, 81
Damauskas Jonas 209
Dainių km. 83
Dalbokas Aloyzas 40,52, 69
Dalinda Juozas 29,51
Dalvicas 19
Dambrauskas Stasys 40, 52, 68
Dambrauskas 37, 52 
Damušis Adolfas 223, 230 
Damušis Pranas 80 Danija 89,121
Danilevičius Henrikas-Vidmantas 85,267
Darbėnų valsč. 337,338, 341 
Dargužas Mečislovas 311, 312 
Daugšiagirio km 167 
Daukantas Simonas 200,202,205,206 
Daukšas Kazys 143-148,150,159 
Debeikiai 345 
Dedūra E 135
Deksnys J. 142,158-160,187, 229, 237-239
Demikis J. 360
Devinduonienė V. 135 
Didkiemis 311,313 
Dieveniškių valsč. 50, 59,171 
Dirginčiūtė Aldona 273 
Dirsė Stasys 41, 52, 69 
Ditkevičius 167 
Dobilaitis Jonas-Osas 82 
Dobrovolskis Mykolas 41, 52, 68 
Domarkas 148
Drąsutis Kostas 38, 43,52, 70
Drėmaitė G. 138 
Drezdenas 14, 49, 95 
Druktenienė Z 289
Drunga K. 224,233,237
Druskininkų valsč. 54, 65, 99, 327 
Dryžas V. 88
Dūda Jonas 17, 52, 70, 253, 259
Dūdų km 59 
Dulaitis Juozas 30, 52, 69 
Dulkiškių km 101 
Dusetų valsč. 49, 345 
Dveilys V. 101
Dzūkija 150,162,164,165,180,238,320
Džiugų km 81, 82, 86

E

Eidimtas Adolfas 71, 189-191, 211, 295-300,342
Eidimtaitė-Paškevičienė Antanina 299, 300
Edimtaitė-Railienė Marija 296, 300
Eidimtas Aleksandras 298 
Eidimtas Danielius 297, 298 
Eidimtas Stasys 297, 298 
Eimuliškių km 53
Eisinas Vytautas-Žygimantas 281, 282, 289
Elenavos km 281, 283, 284
Endriukaitis V. 88, 92 
Eržvilko valsč. 78, 79, 81-85, 266-268 
Estija 13,19, 224, 228, 243

F

Feliksas ag. 99
Felkeris Juozas 78 
Frankas Vladas 38, 52 
Frankenhagenas 19, 20 
Frei 225
Frejeris Izidorius-lksas 80, 83
Frejerienė Lina-Gegutė 78, 81

G

Gaidelis Petras 38, 52
Gailiušis Anicetas 41, 53, 69 
Gaižauskas Liudas 111,112,114-116,129, 356
Gajauskas B. 2,139
Gakūnų km. 60 
Galbogis Juozas 82 
Galinaitis V. 87 
Garbusovas V. 135 
Garliavos valsč. 68,164 
Gaškaitė Nijolė 2, 93, 354 
Gecevičius R. 82
Gedaitis Pranas-Beržas (idav.) 78, 83
Gedaitis Valius-Brogas 80
Gedgaudas Juozas 189,195,196,198
Gehwecke 190
Gelažių valsč. 51, 56
Gelgaudiškis 82, 289
Genių km. 323, 326
Gerdvilis Leonas 229
Gerulaitienė Leonė 87
Gervylius Antanas-Balsas 78, 81, 83
Gervylius Izidorius 77
Gervylius Jonas 77,78, 91
Giedraičiai 298
Giedrikas Bronius 27, 53, 70
Gil 171
Giniotis Pranas 265
Giniotis Antanas 193 
Ginjko 154 
Ginteikiškių km. 51 
Gintėnų mšk. 46 
Girnius Juozas 169, 223 
Girdžiūnas Stepas 40, 46, 53, 69 
Girdžiūtė Ona 82
Girnius Kęstutis 6, 70, 98,108,186,187, 190, 202, 211, 212 
Gykių km. 347
Glemža J. 131,133,135-138
Globių km. 78, 79 
Gnieznas 234 
Gogelis A. 21, 28, 45, 53, 69 
Gorbulskis B. 150
Gottschalk 186,199, 207-212, 219, 220, 222
Grabauskas 282, 284, 287
Grabavos km. 68 
Graikija 258 
Grakulskienė 292 
Gražulis Kazimieras 306 
Greičių km. 78, 81 
Greičius Vincas 78, 81 
Grigonis Adolfas 181 
Grigalavičius J. 168 
Grigaliūnas-Glovackis Vincas 214 
Grigonis 41, 53, 69 
Grigoraitis Z 146,147,148 
Griškus Antanas 78, 80 
Griškonis Kazys 30, 53 
Grybas Vytautas 18, 53, 69, 77, 340 
Grybas 285 
Grybienė Ona 77, 340 
Grudzinskas 213, 327 
Grušauskas Antanas-Siaubas 323 
Gruševskis Jokūbas 79 
Gruzdžių valsč. 101 
Grūšlaukes km. 337 
Gudas 37, 54 
Gučas A. 137
Gubista Juozas 16,17, 53, 70
Gudas-Gudavičius Vladas 77, 78 
Gudaitis 338 
Gudaitis Stasys 20, 42, 53 
Gudelių valsč. 38, 55,81, 82,164 
Gudija 13
Gudžiūnų valsč. 30,58, 61
Guliakas Jonas 13, 28, 53, 69
Gurėnas Bronius 250
Gurskis V. 283 
Gusevas 74, 90 
Gustas A. 289 
Guzinkovas 280, 281 
Gveldys Antanas 78, 79 
Gužas Vytautas 32,53 
Gužaitis P. 8 
Gužas P. 183
Gužas Vytautas-Mindaugas 274
Gužų km. 183

H

Hamburgas 14
Harnekopf 15 
Heidelbergas 239
Heltkė 199, 207-211, 215-219, 222, 227, 230
Hetleris 8,14, 39
Hiutenfeldas 63 
Hoverlingas 311

I, Į, Y

Igliškėliai 164,171,172
Ignatavičius J. 172 
Imbrasas Romas 88 
Indrašius Stasys 348 
Indrišiūnas Julius 43, 54 
Indriušis 38, 54 
Irkutsko sr. 88 
Italija 76
Įsrutis 9,19, 21, 49, 51, 58, 60, 63, 230
Ylius A. 94

J

Jablonskis 194
Jacunskas Pranas 22, 31, 54 
Jagaudas 278, 284 
Jagaudas Jonas 279
Jagaudaitė Marytė 279
Jagelavičius Tadas 111,112,114,116,129, 356
Jagminas 79
Jakaitis Vytas-Briedis 82
Jakaitis J. 71, 72
Jakavonis Vytautas 22, 31, 54
Jakštys Petras-Turkas 78, 80
Jakučionis P. 139
Jakubauskas 282
Jakys 192,194,216
Janapolio km. 52
Janauskaitė Petrė 19, 68
Janavičius J. 171,172
Janickas Bronius 29, 54
Janionių km. 326
Jankus K. 309
Jankauskas P. 351
Jankauskas 39, 54
Jankauskas K. 88
Janulaitis 237
Janulaitis 39,54
Janulevičius Jonas 31, 54
Januševičius Juozas 324
Januškevičius Vincas 28, 54,145
Jasiūnas 154
Jasmontas 102
Jašiūnai 56
Jazdauskas Šarūnas 17,54,70,245,248, 249, 253, 259, 262 
Jefimovas D. 174,178,179 
Jetkevičius Kazys 28, 55 
Jiezno apyl. 38, 51-57, 60, 65, 66 
Jocius Bronius-Erelis 77, 80 
Jokūbaičių km. 78, 82, 302, 306 
Jokūbaitienė Justina 101 
Jokubausk 287 
Jonaitis 18, 38, 55, 69 
Jonikas Pranas 268
Jonikas 51
Jonikas Antanas-Rolandas 267
Joniškis 181, 224-226, 228 
Joniškėlis 301 
Jonušas-Prokurenka 27, 55 
Josvainiai 52 
Josvilonių km. 62 
Jucys 145 
Jugoslavija 89, 258 
Jukna Stasys 267
 Juknevičius Kostas 30, 55 
Junelis Leonas 38,55, 69 
Jušaitė Viktorija 19, 68 
Juškys Bronius 268 
Juostininkų km. 61 
Juozas Stasys 31, 63 
Jurbarko valsč. 48,61,63,73,75-91,163, 266, 275,302,305,306, 353 
Jurckis Juozas 29, 55 
Jurelevičius A. 324 
Jurevičius P. 171 
Jurevičius Juozas 39, 55 
Jurgelis J. 300 
Jurgilaitis 172 
Jurgutis 310, 311 
Jurkšaitis P.-Beržas 102 
Jurkūnas J. 8,11, 20, 27, 55 
Justas E 19 
Juzenbergas 15

K

Kadrėnų km. 50
Kalanauskas 152 
Kalnėnų km. 76, 77, 80, 81, 353 
Kalniškių km. 83 
Kalnujų km. 81 
Kalvarijos valsč. 62, 262 
Kalytis Bronius-Siaubas 343, 344 
Kamajų valsč. 58
Kambodža 258
Kaminskas Vytautas 111, 112, 114, 116, 129, 356
Kaminskas Kazys 40, 55, 68, 69
Kankevičius V. 172 
Kanopėnų km. 280, 290 
Kanoverskis Kazys 40, 55 
Kantvydas Stasys 20, 21, 27, 55 
Kapčiamiestis 181
Kapturauskas Algimantas 38,55, 72
Karaliaučius 15,19, 35, 204, 205, 224, 231, 253, 254 
Karbauskas-Margis 311 
Karoblių km. 286 
Karosas-Vilkas 350 
Kartenos valsč. 57, 68, 256 
Karvelis Antanas 38, 52,55, 64, 72 
Kasparas Kęstutis 2, 5 
Kaspariškės km. 278-280 
Kasperavičius Juozas-Angis 84,281,301, 302,306
Kasperavičius Pranas-Lušas 77, 80, 81, 83
Kasperavičiūtė-Tereikienė Vida 301
Kašelionis Bronius 142 Katelė 29, 56
Katilius Juozas-Vaitiekūnas V. 230
Katkevičius Justinas 30, 32, 56 
Katovicai 239 
Katyčiai 311 
Každailienė 336 
Kažemėkų km. 78, 79, 80, 83 
Kaunas 1,4,7,10,11,16,18, 21,29-31, 35, 49-56, 58-61, 63-65, 67, 68, 72, 73, 76,83, 85,88,111,112,128,129,130, 150,159,165,166-168,171, M2,178, 180,182,186,188,190,192,195-197, 199, 202, 207, 209, 212-222, 224, 227-230, 235-238, 246, 247, 250, 253, 271, 284, 300, 339, 348, 352, 353-355 
Kaušakis A. 88 
Kaušyla Juozas 29, 56, 68 
Kavaliauskas 193 
Kavolių km. 79 
Kazakevičius Antanas 344 
Kazbarių km 35 
Kazimieraitis-J.Vitkus 162, 238 
Kazlauskas 102
Kazlų Rūda 16,18, 21,31,48, 52, 56, 58, 64
Keblys I.-Šatreikis 16,17, 56, 70
Kecoriai 204, 205 Keliuotis J. 202 
Kemeklis Petras 348 
Kemeklienė J. 109 
Keršys Juozas 31, 56 
Keturakis Jonas 30,56 
Kibildis L. -Juodvarnis 324 
Kibyšių km 316 
Kiela Juozas 29, 56 
Kinija 59,89,122,123,258 
Kinkevičius 292 
Kirdulis Stasys 28, 56, 69 
Kisdorfas 32 
Kisnierius 280
Kybartas Vladas-Rikas 278, 280, 281, 284, 285, 287, 289 
Kybartas Boleslovas 278, 279, 284 
Kybartaitė Olė 287 
Kybartienė Emilija 293 
Kybartienė Stanislava 280 
Klaipėda 16, 35, 52, 56, 59, 61, 62, 73, 166,172,178,181,182,183,188,192, 198,200-205,209,216,221,287,313, 352, 353, 359 
Kleinauskas Pranas 337 
Klenuvkos km. 39
Klevas ag. 99
Kliukas Stanislovas 306 
Kliukas Vladas 41,56,69 
Klovainių msL 167 
Kmitas Vaclovas 285, 286 
Kmitaitė Emilija 287, 292 
Kmitienė Ona 285, 286 
Knataitis Kleopas 79, 83, 91 
Kniubtas Jonas 324 
Knystautaitė-Monkienė Magdalena 337-341
Knystautas Alfonsas-Ragūnas 338
Knystautaitė-Aleknienė Uršulė 338 
Knystautaitė-Bieliauskienė Justina 338-341
Kojelis Juozas 185,187,195, 218
Kongas 258 Konicas 19, 39 
Kontaučiai 298 
Konturauskas Feliksas 39, 56 
Korėja 123, 258 
Korsakas K. 145 
Kostka Stasys 229, 232-234 
Koženiauskas Juozas 38, 56 
Kovas Vincas 18, 56, 70 
Kovas 301 
Krakės 52 
Krancas 253 
Krasauskas S. 145,148 
Krasnickas 238 
Kražiai 195, 286, 287, 293 
Kraunaitis J.-Mongirdas 8, 57, 69 
Kreimeris Jonas 111, 112, 114, 116, 129, 356
Kremeznojus 168
Krenčius 282, 283
Kretinga 8,10,16,17,52, 53, 56, 57, 60-62,64,68,89,182,185-189,190-195, 197, 199, 200, 202, 209, 216, 218, 219,337, 338, 340, 341
Kriovė Gediminas 31, 57 
Kriščeviškės km 77, 82 
Krištaponis Juozas 45, 57 
Krivonis S. 172
Kryževičiūtė Bronė 112,116,129, 356
Kruglyšovas 168 
Krušinskų km. 56
Krušinskaitė Birutė-Krikštanavičienė 284
Kuba 258 
Kučinskas V. 108 
Kučys Vytautas 346 
Kubilius A. 139 
Kuba 258 
Kubiliai S. ir A. 300 
Kubilius A. 16,17,45,47,57, 70,71,245, 250, 253, 259, 261, 300, 336 
Kudirka V. 124, 345 
Kukanauskas Izidorius-Perkūnas 83 
Kukauskas J. 102 
Kuktiškių valsč. 104 
Kuliavas Jonas 37, 57 
Kulieša Pranas 29, 57 
Kulvietis 38, 57 
Kuodytė Dalia 2, 73, 90, 348 
Kušeliauskas Kostas 278, 281-284 
Kušeliauskas Z 278 
Kupiškis 21, 28, 53, 57, 58, 62-67,165, 350
Kuprevičius Vladas 38,57, 68
Kurkliečių km. 347 
Kurklietis Izidorius 229 
Kursas 293 
Kutulių km 79 
Kuzminas 85
Kvaraciejus Petras 13,31, 57
Kviklys T.-Klajūnas 351, 352

L

Labanauskas K.-Justas 288, 289, 290-294
Labanoro mšk. 46, 66
Laiconas J. 137 
Landsbergis V. 139 
Lankauskas Romualdas 151 
Lašas Vladas 237 
Laosas 258 
Lapienis 38, 42, 57, 69 
Latvija 13,19,224,243,280 
Lauciūtė Genė-Bedalė 360 
Laukžemė 337, 338-341 
Laumakių km. 101 
Launikonis V. 172 
Laurinaitis 78, 80, 83 
Laurinaitytė 78 
Laurinskas Leonas 305 
Laužikas Bronius 29 
Laužikas Anicetas 28, 57 
Lazauskas Bronius 28, 57 
Lazauskaitė L 360 
Lechel R. 186, 218 
Legotės km. 287 
Leipalingis 159,172,181, 239 
Lekavičius Vaclovas 31, 57 
Leknickas Anicetas-Pušis 324 
Lelešius J.-Grafas 94,108 
Lembutas 282
Lenkija 31,67,89,121,159,165,167,168, 170,173,231,234,237-239,249,258 
Lentvaris 248, 319 
Leščius Jonas 29, 57 
Leškys Nikodemas 286 
Letkevičiūtė 167 
Levūnų km. 321, 324 
Liaudis Kazimieras 87,108,145 
Liaudiniškių km 279 
Liaukevičius Adolfas-Gegužis 323
Lieplaukė 254, 256, 262
Liepoja 17, 27
Liesys Antanas 11, 30, 46, 57, 70, 273, 274
Liesys Bronius 30, 58, 69, 274
Lietuva 1, 2, 4-14,16,19, 21, 27, 35, 37, 44, 46-55,59, 60, 65, 66, 73-76 
Likundžio km. 343 
Linkevičius 29, 58
Linkmenų valsč. 41, 49-53, 56, 57, 61, 64, 65, 67 
Linkus Petras 298 Linonių km. 50, 63 
Liškiava 239,316,330 Lioliai 278-280, 281, 285, 287 
Lisabona 76, 88 
Lisauskas Stasys 337 
Lisauskaitė Jadvyga 337 
Liubickas Antanas 27, 58 
Liubinfeldas 35 
Liudas 82, 83 
Liukaitis Pranas 22, 30, 58 
Liukenvaldas 35 
Liukpetris 38, 58 
Liutkus V. 167
Liutkevičius Kazys 42, 58, 69
Lyduvėnai 284 
Lobau 20 
Lovcovas 170
Lukša J. 89,102,164,165,180,183,184
Lukšas A. 137
Lukšių km. 81, 360
Lukošius-Jonas 79
Lukošius 338
Lukošaičių km. 61
Lukoševičius 313
Lukoševičius Adomas 112,114
Lukoševičius Ipolitas 28, 46, 58,114
Lukoševičius Vytautas-Uzdeika 307-309
Lukoševičiūtė-Žemaitienė Irena 270
Lukoševičiūtė-Narutienė Elvyra 307 
Lukošiūnas M. 322 
Lušas 77,81,83

M

Macijauskas 319
Maciulevičiūtė Selė-Rūta 78, 81
Makūnas P. 167
Malakauskienė L 109
Malenkovas G.M 170
Mališka Vytautas 18, 58, 69
Malskis Jurgis 229, 230, 238
Mamėnas Jurgis 29, 58
Mankus 78
Mantvilių km. 80
Marčiukėnas Petras-Zuikis 83
Marcinkus Jonas-Vyturys 78, 81
Marcinkus Rokas-Šeškas 78, 80
Marcinkevičius Kazys 29, 59
Marcinkus Rapolas 276
Margaitis V. 88
Marinas Albinas-Motiejus 81
Markulis Juozas-Erelis 77, 86,165, 305
Markūnas B. 351
Marma Vaclovas 18, 58, 70
Marma Valentinas 18, 58, 69
Martinkus Klemas 8,11
Maskva 9, 46,74, 92, 96, 99,170,173
Maščinskas 100
Matiukovas 311
Matkaičių dv. 295-298
Matuikis J. 347
Matulis 145
Matusevičius Juozas 73, 353
Matusevičius 270
Mažeikių apskr. 52,102,166, 181, 253, 297
Mažeika Leonas 285, 286
Mažiūnų km. 66
Meškauskas Antanas-Meška 78, 81
Meškauskas Bronius 28, 59 
Meškininkų km. 79, 80, 82, 83, 275 
Meškuičių valsč. 101 
Merkys Vladas 27, 59 
Merkinė 49, 54, 57, 58, 62, 238, 316, 321-323, 326, 327, 330 
Mezjanovas 102 
Michejevas 85 
Mickus 99 
Mickaitis J. 88, 92 
Miežiškių valsč. 41, 50, 52, 55, 62-66 
Migdoliškės km. 54 
Mikaliūnas Juozas 27, 59 
Mikelaitis Bronius-Rickus 81, 82 
Mikelaitytė Marytė 82 
Mikėnas 147,153 
Mikolajūnas Jonas 29, 59 
Mikulionis B. 135 
Mikutaičių km. 77, 79, 80 
Milienis Vladas 42, 59 
Miliškevičius B. 167 
Miliūnas Jonas-Tigras 78, 81 
Miliušgiris 78 
Milošas Česlovas 162,183 
Miltinis J. 160
Milvydaitė Gabrielė 190, 295, 296, 299
Minskas 56, 202, 235 
Miščenka 181 
Mišeikytės A. ir K. 267 
Miroslavo valsč. 54 
Misiūnas Jonas-Žalias Velnias 164 
Misiūnas Vincas 32, 59 
Misiūnas Juozas 28, 59 
Misiurevičius Mykolas 30, 31, 59 
Mockus-Žydrūnas 85,192 
Mockevičius Bronius 31, 59 
Mockus Izidorius-Rikis 270, 275, 276
Mockus Juozas 199, 202, 206, 212
Mockus Kazimieras 192 Mockutė 82
Mockutė Ona-Šimoliūnienė 266, 272
Molėtų valsč. 53
Mongrovijus 7
Montialas 228
Montvilas Stasys 40, 59, 70
Montvydas Vladas-Žemaitis 288
Mordovija 53, 275, 298, 313
Morkus K.-Lukošius 11, 42, 59, 69
Morkūnas J. 167
Morkūnas Leonas 32, 59
Morozovas 236
Motuzą B. 147
Murauskas Juozas-Tigras 77, 82, 112, 115,129, 356
Murauskas Leonas 38, 59
Murauskas Vytenis 112,115

N

Nasvytis A. 137
Nauburgas Emilis 189 
Naudžiūnas Vytautas 346 
Naudžiūnas H. 346 
Naudžiūnas 181
Naujamiesčio valsč. 28, 54, 56-60, 67,68
Naujininkėlių km. 78
Naujokas 172 
Naujokas Matas 8,11 
Navasodų km. 53 
Navickas K. 283 
Navickas Vincas 40, 60, 69 
Nekrošius J. 137 
Nemakščiai 81 
Nemerzatė 337, 340 
Nendrė ag. 99 
Nenėnienė 344
Nerimas 83
Neuburg 231 
Nevėžininkų km 60, 68 
Nikaragva 258 
Nikšta Juozas 78, 81 
Nisenas R. 8 
Niunka V. 145 
Noihofas 15 
Nojernas 20 
Noreika Juozas 38, 60 
Norkus P. 292 
Norvegija 89,121 
Norvydas 218
Novertaitis Pranas-Vytautas 81
Nuobaras Jonas-Lyras 276

O

Obonių km 53
Obukauskas 108,152,158 
Oriolas ag. 99 
Orlingis Valius 286 
Orlingis Mėčius 286 
Oržakauskas Stasys-Kovas 82 
Ozerno lageris 87, 88, 354

P

Pačinskas Juozas 31, 60
Paburgės km. 16,17 
Padruskalnio km. 30 
Paduja 76, 88 
Paežerėliai 32 
Pagėgių apskr. 56,182 
Pagramančiai 311 
Pakališkių km. 49 
Pakalnis Juozas 296 
Pakruojo apskr. 64,101,167 
Pakuonis 164,167
Palanga 189,196,198-200,214,253,254, 337, 338, 340, 341
Paleckis J. 104,169,179,180
Paliukų km 65 
Paišys J. 104 
Palubeckas Izidorius 283 
Palubeckis Juozas-Simas 82 
Palubeckytė Elena 82 
Panaros km 323
Panevėžys 16,18, 21, 27, 29, 40, 41, 44, 46, 48-68, 166, 178, 181, 218, 226, 246, 301, 349, 351 
Panoterių km 50 
Papilė 18 
Papiškių km 47 
Pareiga A.-Bružas 16,17, 60, 68 
Parnarauskas Petras-Lapuškas 81 
Paršiulis 343 
Pašau 14 
Pashley 239
Paspirgėlis Juozas-Špičkus 83
Pasvalys 55 Pašaltuonys 79, 267 
Paškauskas Edvardas-Žvaigždė 82 
Paškauskas Adolfas-Vanagas 82 
Paškonis Matas 343-345 
Pašvitinio valsč. 54, 60 
Patalauskas 151 
Paulaitis Nikodemas 78 
Paulaitis P. 8,11,73,75-91, 92, 267, 268, 353, 354
Paulavičiūtė O. 351
Paulius Ignas 85 
Paulikas Juozas 324 
Pavalkis Antanas-Papartis 82 
Pavidaujo km 82 
Pečeliūnas S. 139 
Pečiulaitis P.-Lakštingala 282 
Pečkaitis Jonas-Krapovickas 81 
Pečkūnas Antanas 78 
Penkaitis Justinas-Paleckis 77, 81
Perlavičius Romualdas 40, 60, 70
Pernaravos valsč. 59 
Petkevičius Henrikas 261 
Petkevičius Juozas 111-114,116,129,355, 356
Petkevičius Jonas 29, 60
Petraitis Antanas 79 
Petraška Vytautas 19, 60, 69 
Petrauskas 196 
Petrauskas Alfonsas 43, 60 
Petrėnas Pranas 37, 60 
Petrinaičių km. 56 
Petruškevičius 11 
Pieriškių km. 54, 58 
Pikčiūnas Baltrus-Maksas 78, 81 
Piniavos valsč. 49 
Pyragius J. 8,12,13, 60, 70, 71 
Platelių apyl. 42,49,52-54, 60, 61, 260, 261, 338 
Plientrakio 79 
Plokščiai 58,345,349 
Plokštinės mšk. 261 
Plungė Justinas 27, 60 
Plungė 16, 17, 49, 54, 59, 64, 66, 167, 195, 261, 262, 297 
Plyčius Jonas 79 
Pocius 45
Pocevičius Leonas-Papunis 81, 87
Pocevičius Mečislovas-Puškinas 81
Pocienė Ona 45, 72
Počkajus 102 178
Pomeranija 20, 249
Poškų km. 85
Portugalija 76
Potockis 29, 60
Požėrai tis 78
Povilaitis Juozas-Ąžuolas 267, 268
Povilaika Vytautas 18, 60, 69 
Prakopavičius 146
Prancūzija 95,119,121,165, 258
Pranevičius Pranas 42 60 
Pranskaitytė Genė-Saulė 78 
Prapiestis J. 137 
Preidys Juozas 42 60 
Preidys Petras 41, 60, 69 
Preikapių km. 59 
Prienai 100,164,168,171 
Pšigolskienė 167 
Pumpėnai 59, 65 
Punios km 48 
Puntuko km. 57 
Pušakovas 171
Pušaloto valsč. 48, 53, 60, 63
Puodžiūnas Kostas 19
Pupeikis S. 170
Purenąs Antanas 235-237
Purvaičių km. 297
Purviškių km. 268
Puteikis Naglis 132-134,136-138

R

Račkauskas 150,152
Radžvilas Juozas 43, 60 
Radvilėnas K. 70-72 
Radyščius 323,327 
Radziai 191,197,198 
Ragainė 186,188,201-205 
Ragelis 85
Raguvos valsč. 51, 52, 61, 65
Ralys 215
Ramanauskas A. 196
Ramojus Vladas 187 
Ramoška Albertas 40, 60, 70 
Ramygalos raj. 47, 58 
Randamonių valsč. 54 
Raštikis Stasys 8 
Rasimavičius Antanas 324 
Rasinevičius 38, 60
Raslanas P. 96, 97,108
Ratkelis A.-Oželis 360 
Rauch 210, 222, 227, 228, 229 
Raudgirio mžk. 280, 285, 286 
Raudonė 82, 87,159 
Raudonis Augustinas 193 
Raulinis Vytautas 43, 60 
Raulinis Zigmas 43, 61 
Regienė Irena 198 
Rekežius Petras-Žiogas 78, 80 
Rekežius Antanas-Tūzas 78, 80, 83 
Remeikis Tomas 187 
Remeikis Mykolas 29, 61 
Rezgalių km. 287, 289 
Rid 14
Rimavičius 295
Rimža Jonas 268
Rokižkis 54, 56, 58,181-183, 345, 347
Roma 76, 88 
Romažko 170
Rombergas Zenonas 38, 61, 70
Romeliai 351, 352 
Rothofas 32, 35 
Rotulių km. 61, 78 
Rozalimo valsč. 48, 62 
Rudaitis Kajetonas 285, 286 
Rudenka R. 87, 92 
Rudika 168
Rudokas Juozas 229, 230
Rugys Stasys 42 
Rukžėnų km. 78 
Rumševičius 280 
Rumunija 89 
Rupienė 221
Rusija 89,119-122,125,133,141,196,235, 243, 301, 341

S

Sabaliauskas Vytautas 11, 30, 61
Sabonaitis Juozas 266
Sabulis Julius 41, 61, 69 
Sakalas ag. 199, 202 
Sakalauskas 318 
Sakalauskas V. 73, 90 
Sakalinės km. 81 
Saltonas Leonardas 338 
Saltonas Leandras 42, 61, 69 
Salvadoras 258 
Samuolis Povilas 41, 61, 70 
Sargautas Rafaelis 41, 61, 68 
Sasnava 164,171,172 
Sasnickis 94 
Savickis J. 345
Savukynas Bronys 142,145,147-150,152, 154,158-160 
Schmitz 226 
Schweinfurtas 237 
Seirijų valsč. 30, 49, 54, 58, 62, 323 
Sekevičius 18, 61, 69, 70 
Semsys Sergejus 17, 61, 70, 259 
Seneckis Antanas-Dikas 83, 267 
Seninas 102 
Sepp Lüna 228 
Sereiskis 225, 229 
Serovas 1. 87, 92 
Sidabrienė V. 166 
Sideravičius Vytautas 81 
Sidorenka Deimantas 331, 333 
Silezija 199, 212, 220 
Simanavičius Jurgis 82 
Simonaitis Vincas 29, 62 
Sinkevičius Julius 22,31, 62, 336 
Sirutis Balys 343, 344 
Sitavičius Povilas 78 
Skačkauskas Juozas 41, 62, 70 
Skaistgirių km. 60 
Skapižkio valsč. 56 
Skardžius Jonas 347
Skaudvilė 85, 271, 285, 293
Skeršpylius-Soklis (išdavikas) 78,83, 91
Skinderskis 149,151,152,154
Skirmantas 27
Skirpsčių km. 45
Skirsnemunė 77, 82, 84
Skupas Antanas 41, 62, 68
Skužinskas-Mykolas 82
Slovakija 258
Slučka A.-Šarūnas 346
Smalininkai 76, 79
Smetonius Antanas-Gidas 78,79,81,83
Smilgys 216
Smilgiai 21,27, 28,51,53-60, 64, 65, 67, 68,295
Sniečkus A. 73, 90, 97, 153, 163, 166, 169,170
Sokolovas A. 101-103
Soldau 231 
Spėrių km. 323 
Spirakių km. 53 
Spirgių pelkės 287 
Spraudaičių km. 311, 313 
Sprindytė E 351 
Stačiūnų km. 63
Stalmokas A.-Baltrūnas 16,17, 62, 68
Stančiauskas 212 
Stancikas Dalius 336 
Stankus Jurgis-Kaštanas 83 
Stankevičius Vladas 41, 62, 69 
Stankevičius Stasys 32, 62 
Starkus Antanas 28, 46, 62, 69 
Starkauskas J. 2,161,342, 357 
Starkus Jonas-Maželis 267 
Stasiškis A. 139 
Stasiūnas Matas 41, 62, 69 
Staškus Jonas-Eimutis 267 
Statkevičius Algirdas 18, 63, 69 
Steckus Vacys 37, 39, 45, 63
Steponaitis Juozas 32, 63
Stetiškių km. 49, 52, 56, 64 
Stirbytės 79 
Strainys J.-Saturnas 267 
Stribaičių km. 79 
Strielčių apyl. 171 
Stulgaitis Antanas-Vilkas 82 
Stulpinienė E 135 
Stūronas 84
Subačius Antanas-Tauras 324, 325
Subačius 21, 48, 49, 51, 55, 56, 60, 62, 64-68, 301
Sudargo km. 83, 289, 290
Sudėtas 20, 220, 227 
Suomija 89, 225, 228, 229, 251, 345 
Suslovas 170 
Sutkienė 280
Suvalkija 16,18, 21, 30, 37, 38, 61, 62, 164,165,180 
Sverdlovskas 61 
Svilas Vytautas 30, 63, 68 
Svinemiundė 27 
Sužiedėlis B. 213

Š

Šablinskas Pranas 28, 63, 69
Šadiūnų km. 50
Šakių apskr. 32,52, 58, 67,83,168,180, 182, 289, 360 
Šalkauskienė 267 
Šambergas 74, 90 
Šapalas A. 213,220-223 
Šarauskas K. 280 
Šatas Julius-Pukas 15, 63, 69 
Šaučiulienė E 352 
Šaulys Pranas-Karelas 82 
Šeduva 21,27,48,50,53,59,60, 62, 63, 67
Šeškėnas Alfonsas 41, 63, 69
Šeštokai 55 Šeputis 21, 30, 63 
Šereiva Leonas 27, 63 
Šerepkienė Bronė 339, 341 
Šertvytis A. 16,17, 45, 47, 63, 70, 241, 242, 265
Šiaulių apskr. 18, 53-55, 60, 61, 66, 67, 73,75, 85,88,101,166,170,178,181, 190, 196, 221, 246, 247, 283, 341, 342,353
Šilas Antanas 40, 63
Šilinis Dovydas 347 
Šilanskas 340, 341 
Šilauskas 192,193 
Šilavotas 164,172 
Šilinis Juozas 41, 64, 69 
Šilinienė Danutė 347, 348 
Šilutė 182,188
Šimkus Kazimieras-Liudas 79, 82, 83
Šimkus Juozas 64, 82,101
Šimkus J. 283
Šimkus P. 282
Šimkus Mečys 195,196
Šimulynas Jonas-Balandis 82
Šinkūnas Feliksas 144
Šipilovas 85
Širvintos 298
Škirpa K. 189
Šležas Bronius 42, 64
Šležas Antanas 41, 64
Šlianis Kazimieras 29
Šliosbergas 19, 20, 32
Šliūpas Jonas 196,197
Šmičkių km 65
Šneideriai 285
Šniūtė Kazimieras 38
Šonta Juozas 29, 64
Šopaga Pr. 8,10,16,187,188
Štargardas 20, 39
Štetinas 15, 27, 35, 57, 60, 63, 65-67
Štratenzė 20
Štreimikis Algirdas 18, 64, 70
Štreimikis Stasys 18, 64, 70 
Šulskis Antanas 40, 64, 70 
Šupikovas Danilas 74, 90 
Švedas Rapolas-Kėkštas 77, 80, 83 
Švedija 11, 47, 66, 89, 221, 224, 229 
Šveicarija 239
Šveiceris 225, 226, 229, 230, 238
Švenčionių apskr. 41, 49,51,53,61,165, 181
Šventežerio km 171, 323

T

Tabelskis Vytautas 28, 64
Talinas 224,225,228,229 
Tamašauskas 75 
Tamošaitis Jonas-Vyšnia 83 
Tamulevičius Bronius-Linksmutis 323, 325
Tamulevičius Jonas 315, 317, 318, 322, 325, 327, 330 
Tamulevičiūtė Giedrė 315 
Tarpeikių km. 48 
Taruška Jonas 43, 64 
Taujenis Liudas 296, 297 
Taujėnų valsč. 50, 57 
Taujenienė-Milvydaitė Barbora 296,297 
Taurų valsč. 81
Tauragė 32,38,46,51,54,73,75,76,81, 84,85,90-92,163,166,172,178,181, 182, 269, 270, 272, 275, 276, 305, 307, 353
Taurynės km. 52
Tautginas 85
Telšinskas Kazys 17, 64, 68
Tigras ag. 102 
Tijūnėlis A.-Liepa 345
Tilžė 9,32, 35, 50,51,52,53,54, 55, 56, 57, 62, 63, 65,192, 199, 201, 202, 204, 216, 221, 222, 280 
Tiškus Alfredas 17, 64, 69 
Tkačenka I. 174,177-179 
Toliušis Zigmas 150 
Tolušis Povilas 28, 65 
Torn 231 
Torontas 191
Trakų apskr. 51, 60,165,181, 248
Trakiškių km. 62
Traščinskas Vaclovas 38, 65
Trečiokas Jurgis 345, 347
Troingenhofo km. 39
Troškūnai 51
Truškauskas Juozas 198
Truska L 108
Tubingenas 239
Tukišai 101
Tuluiv M. 345
Tumas Domas 28, 65
Tumas Hermanas 204, 205
Tumėnas 317
Turgelių valsč. 168
Tverkus Ipolitas-Jagminas 81
Tyjušas Jonas 41, 64, 70
Tyla Antanas 348
Tyrulis Povilas-Kybartas 15, 64, 69

U

Ukmergė 29, 37, 45, 50, 51, 57, 65, 66, 165,167,181,182,295,301,346,347 
Ukraina 13,172 Upyna 307 
Urbutis-Margis 297 
Urbelis R. 283,292 
Urbonas Alfonsas 112,114 
Urbonas Antanas 297 
Urbonas Bronius 28, 65,112,114, 356
Urbonas Vladas 28, 43, 65
Urbonaitis 193 
Urbonavičius 42, 65, 70 
Urbučiai 272, 281
Utenos apskr. 51, 53-55, 57, 62, 63, 66, 104,166,178,181,182,246,344,347, 352
Užbalis 340
Užpalių valsč. 342 
Užubalių km. 68 
Užuguostis 51

V, W

Vabalas Antanas 42, 65
Vabolių km. 310 
Vadaktėlių km. 59 
Vaičiūnas Alfonsas 347 
Vaičiūnienė Aldona 191 
Vaigailių km. 101
Vaiginytė Genė-Ramanauskienė 352
Vaikšnoras Jonas 31, 65
Vaišvilas Kazimieras 112,116,129, 356
Vaišviliškių km. 286
Vaitiekūnas Vladas 31, 65
Vaitulevičienė E 135
Vajotų km. 80
Valaitis Jonas 239
Vaidenas 19
Valeika Matas-Putinas 14,21, 29, 46,65, 69,70
Valevičiūtė Elena 345, 346
Valevičiūtė Janina-Astra 38, 349, 350 
Valiukėnas A. 14, 46, 71 
Valiulis J.J. 224, 227, 233, 235 
Valkininkai 319
Valkūnas Jonas-Rūta 40, 65, 70
Valkūnas Leonas 14,37, 65 
Valukynas A 325 
Valunta Vytautas 345, 348, 349
Valutkevičius P. 101 Valys 37, 65
Vanagas Antanas 40, 65, 69
Vandžiogalos valsč. 37, 50-52, 57, 63, 65, 67, 68
Vaštakas Kazimieras 29, 66
Varčioms Kazimieras 346
Vardys Vytautas 187
Varėna 56, 59, 315, 318-320, 331, 333
Varkujų km 351, 352
Varnas Pranas 42, 66, 69
Varnas A.-Gaidelis 351
Varnaitė Diana 131,139,140, 356
Varsėdžių km 304
Vaseris 85
Vasiliauskas Jonas-Vasys J. 229
Vasiliauskas 38, 41, 66, 70 
Vasiliauskienė 133 
Vasiliūnas Juozas 41, 66, 70 
Vaupšas 351 
Veblaitis Julius 191 
Vėbra Juozas 230 
Vedegiškių km. 52 
Vėjų km. 293
Velavičius Vylius I. 8,11,13,14, 20, 21, 27, 31, 35, 47, 66, 67, 71 
Velnekių km.
Velžių km 67
Vengrija 89
Veverskis Kazys 185,186,188-191, 207, 210, 211, 212, 245, 296, 299 
Vičėnas Kazys 28, 66 
Vičiulienė Stasė 341 
Viduklė 289,292 
Viešintų valsč. 50,57,59 
Vietnamas 258 
Vigelis Stepas 42, 66, 69 
Vigelis Vytautas 40, 66, 68 
Vilkų km 57
Vilkaviškis 48, 51, 55, 60,172,180,182, 318,360
Vilkelių km. 56, 67 Vilkija 16,18,50,59,171 
Vilkutaitis Viktoras-Griunas 7, 8,10,15, 16, 66, 69
Vilkutaitis Vytautas-Volfas 8,16
Vinciūnas 42, 67, 69 
Višinskas J.-Barzdukas 106 
Viršilas Aleksandras 230 
Viršulis A. 346 
Visidalko V. 135
Vitkus Kazys 31, 66,162, 238, 239
Vladimiro sr. 285 
Vladimirovas 46 
Vokietaitis A. 11, 219-223 
Volchot 102
Vorkutos lageris 52, 63, 68, 88, 264, 298, 300, 305, 327,328, 346 
Vormditas 35, 37 
Voroncovas 236, 237 
Vosylius 210 
Vytautas 83 
Vyžintas Pranas 31, 67 
Wžesnia 234

Z

Zabrys 124
Zaganevičius 217, 222 
Zaikauskas V. 88
Zakaras J.-Pajaujis 17, 47, 67, 69, 246, 260
Zarasų apskr. 49, 63, 65, 95,181,182
Zaremba Juozas 41, 67, 70 
Zaskevičius Algimantas 92 
Zaturskis Stasys-Bronius 81 
Zaturskytė Izabelė 82 
Zavackis Benius 15, 46, 67 
Zebžydovice 237
Zegelkė 20, 21
Zėringis Juozas 289 
Ziegler-Cigleris 226 
Zimbergas Borisas 42, 67, 68 
Zokaitis Bronius 30, 67 
Zovė A. 347 
Zoza Petras 28, 67 
Zubkus 37, 67 
Zubrys 213,219-221

Ž

Žaliosios miškas 46
Žarėnų valsč. 43, 295 
Žarnauskas 37, 67 
Žarskus Antanas 37, 67 
Žąsliai 250 
Žebriūnas A. 147,148 
Žeimys Petras 37, 67 
Žekonis Antanas 29, 67 
Žekonis Bernardas 28, 67, 70 
Želnys Vladas 21, 28, 67, 69 
Žemaitis J. 106,109 
Žerdauskas 79 
Žičkus Jonas 85, 86 
Žičkus Vytautas 18, 67, 69, 79, 85
Žičkus Povilas 219
Žilys Jonas 28, 67 
Žilinskas 37, 67 
Žiliūtė Marijona-Eglutė 78-80 
Žilvitis ag. 100 
Žimkus Juozas 43 
Žindaičių km 80, 83 
Žiugžda J. 145 
Žukų km. 35
Žukas Jonas 20, 21, 27, 68
Žukauskas 166
Žukauskas Albinas-Gelumbauskas 81
Žukauskas Benediktas 29, 68,82 
Žukauskas Kazys 6, 18, 30, 68, 70, 81, 82,350
Žukauskas-Princas 346, 350
Žukauskaitė Jadvyga 112,115,116,129, 356
Žulys l.-Ruginis 11
Žutautas J.-Šalna 16,17, 68, 69 
Žutautas Jonas 191 
Žygas Antanas 28, 47, 67, 70 
Žygaičiai 21
Žymančius Titas 305, 311
Žymantas Stasys 186,187