LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 17 T. 1996 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T u r i n y s
DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
  Algis Kašėta. Dainavos apygarda. (Ginkluoto pasipriešinimo pradžia) 5
  Juozas Bagušauskas. Jaunimo antisovietinis pasipriešinimas
  Lietuvoje 1944-1960 metais ....................................... 21

  Nijolė Gaškaitė. Ką sako partizaninio karo statistika ............ 54
  Leipalingio partizanų palaikų perlaidojimas 1991 m.
  (Parengė H.Rimkus) ............................................... 64

REPRESINĖS STRUKTŪROS
  Juozas Starkauskas. Stribai ...................................... 89
ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
  Antanas Suraučius. Žaliojoje rikiuotėje (Tęsinys. Pradžia Nr.9) . 123
  Marija Kruopienė. Lietuvos partizanų veikla Pietų Dzūkijoje.
  X dalinio Merkio padalinys Rodūnėje ir Pelesoje, sėsliųjų
  partizanų pareigos (1947 metai) ................................. 188

  J.Mirijauskas. Kalniškės mūšis (1945m. gegužės 16d.) ............ 197
  Panaros kautynes prisiminus. (1947m. p.Raganiaus atsiminimas) ... 208
  Kajetonas Karčiauskas. Negaliu nutylėti...
  (Užrašė Vytautas Kaziulionis) ................................... 212

LITERATŪRINIS PUSLAPIS
  J. ir B. Vailionytės. Vailionių šeimos likimas
  (Užrašė Onutė Valevičienė) ...................................... 216

  Rankraščiai nedega. (Parengė Nijolė Gaškaitė) ................... 224
  Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. (Parengė Vytautas Krikščiūnas) ..... 236
ENGLISH SUMMARY ....................................................245
PO TO, KAI RAŠĖME ..................................................251
PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ ................................. 253

PDF:   fotografinė kopija: 

 

LAISVĖS

KOVŲ ARCHYVAS

 

17

Kaunas, 1996

UDK 947.45/084/ La-148

 

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS
Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENĖ, Inga BOGOMOLOVAITĖ, Nijolė GAŠKAITĖ,
Vilija JAKUČIŪNAITĖ, Kęstutis KASPARAS, Algis KAŠĖTA,
Dalius STANCIKAS, Juozas STARKAUSKAS,
Bonifacas ULEVIČIUS, Artūras VAITEKAITIS, 
Vitalija VITKUTĖ

 

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996

Dėkojame rėmėjams:

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI,

KAUNO MIESTO VALDYBAI

Viršelyje: Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Albertas Perminas-Jūrininkas

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 17

SL 176.1996 05 13. 8,2 sp.l. Tir. 3000 egz. Užsakymas Nr. 798 Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Laisvės alėja 39, 3000 Kaunas.

Spausdino Adomo Jakšto spaustuvė Girelės g. 22,4230 Kaišiadorys.