LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 11 T. 1994 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

    T u r i n y s

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI

Dalia Kuodytė. Bendras Demokratinis Pasipriešinimo
    Sąjūdis 1946m. pabaigoje- 1948m. pradžioje ........ 5

Nijolė Gaškaitė. Peslys .............................. 35
Kęstutis Kasparas. Laisvės kovų pradžia antrosios rusų
    okupacijos metu - 2 /istorinės apžvalgos metmenys/ 47

Juozas Bogušauskas. Lietuvos Jaunimo Vyčių Sąjunga ... 56

ATSIMINIMAI, SVARSTYMAI, KOMENTARAI
Vincentas Seliokas. Ar galėjau likti abejingas? ...... 62
Kęstutis Lakickas. Spaudos platinimas ................ 97

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ
Juozas Starkauskas. Buvusio LTSR VSK Archyvo
    18-ojo fondo dokumentų rinkinys ................. 101

Skirmanto žūtis ..................................... 117
Nijolė Gaškaitė. Žmonės be Dievo. NKVD
    agentai smogikai................................. 123

Dalius Stancikas, Inga Bogomolovaitė. Vyskupo
    Vincento Borisevičiaus tardymas ir žūtis ........ 136

Algis Kašėta. Dvasininkijos auka pokario metais ..... 143

ANTINACINĖ REZISTENCIJA
Ištakos. Kai kurie slapto ir viešo pasipriešinimo
    bruožai 1940-1942m. dokumentuose ................ 149

Pokalbis su pulk. Kaziu Škirpa ("Lietuvių dienos") .. 188

LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Bonifacas Ulevičius. Tauro apygardos spauda ......... 195
PO TO, KAI RAŠĖME ................................... 207

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS

KOVŲ ARCHYVAS

11

Kaunas, 1994

UDK 947.45/084/
La-148

Redakcine kolegija

Balys GAJAUSKAS. Česlovas KIŠONAS, Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENĖ, Rasa ČERNEVIČIŪTĖ, Nijolė GAŠKAITĖ, Vilija JAKUČIŪNAITĖ, Kęstutis KASPARAS, Jolanta KASPARIENĖ, Algis KAŠĖTA, Valdemaras MACIUKEVIČIUS, Birutė OKSAITĖ, Regimantas ŽILYS

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1994

Viršelyje: Tauro apygardos partizanas Juozas Juodis-Ungurys

Reprodukcijos Regimanto Žilio

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 11

Eina šešis kartus per metus

SL 176.1994 07 13.13 sp.l. Tir. 5000 egz. Užsakymas Nr. 22. Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga Laisvės alėja 39, 3000 Kaunas.

Spausdino "Spaustuvė MORKŪNAS ir K°",

Studentų 54, 3031 Kaunas.