Vyčio apygardos Briedžio rinktinės archyvinių dokumentų rinkinys

Skaitytojui pateikiami keletas dokumentų iš vieno Vyčio apygardos Briedžio rinktinės būrio archyvo. iki 1952m. archyvą saugo jo partizanas Vaclovas Pauliukonis-Girėnas, po to jį slėpė Vytautas Paulikonis Ukmergės rajone Siesikų apylinkės Kurių vienkiemyje. 1992m. spalio 11d. archyvas buvo iškastas ir perduotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Rezistencijos ir tremties muziejui. Dokumentų rinkinys nedidelis tik kelios dešimtys vienetų. Didesnė jų dalis- LLKS Tarybos ir Prezidiumo dokumentai, kuriuos aptarsime įtraukę į temines apžvalgas. Spausdinami dokumentai atspindi Vyčio apygardos partizanų veiklą.

Panašūs dokumentai žvalgybinių duomenų rinkimo instrukcijos, įsakymai apie drausmės palaikymą, partizanų elgesį, kovos gaires buvo kuriami ir kituose partizanų padaliniuose, visoje Lietuvoje. Tačiau kiekviena sritis turėjo savo ypatumų. Chronologiniai dokumentų rėmai:1951m kovo-gruodžio mėnesiai.

Dokumentai spausdinti rašomąja mašinėle, dalis yra originalų nuorašai. Vieni iš jų yra gerai išsilaikę, kiti laiko sugadinti ir dalis teksto neišskaitoma. Rekonstruotos teksto vietos rašomos skliausteliuose, neįskaitomos- žymimos daugtaškiu. ištaisytos neesminės gramatinės klaidos (mės-mėm vygdomas-vykdomas). Dokumentuose yra naudojamos santrumpos ir šifras:

Adj.- adjutantas
AUV - Aušros tėvūnijos vadas
Br- būrys
BR- Briedžio rinktinė
BRV- Briedžio rinktinės vadas
BRVDV- Briedžio rinktinės vadovybė
DK- Didžiosios Kovos rinktinė
KD- karinis dalinys; kuopos ir būriai
K V- Klevo tėvūnijos vadas
LK- Laisvės kovotojai

 LKK-?
LLKS- Lietuvos 1 vės Kovotojų sąjūdis
lp.- lapas, lapai 
LUK- Lukšio būrys 
org.- organizacinis, organizacijos 
pa- partizanas, partizanai
sl- slapukas, slapukai
T- Taujėnai
TR- Trimito tėvūnija
TRV- Trimito tėvūnijos vadas
tlk- talkininkas, talkininkai
Tv- tėvūnija
U-?
UV-?
V- Vytauto apygarda
VAV- Varpo tėvūnijos vadas 
VD-?
VY- Vyčio apygarda
VYV- Vyčio apygardos vadas
VYVDV- Vyčio apygardos vadovybė
VV- Vytauto apygardos vadas
ZV- 3-ioji LLKS sekcija (Rytų Lietuvos srities)

 

Nr.1. Briedžio rinktinės vado įsakymas visiems tėvūnijų ir būrių vadams, reglamentuojantis veiksmus

LLLS
BRV
51.05.10
Nr.1

Visiems Tėvūnijų ir Būrių Va(dams)

Pasiremdamas aukštesnės vadovybės nurodym(ais kons)piratiškumui išlaikyti į s a k a u:

1. Vieno KD- Br partizanai neprivalo, (kito KD - Br) ribose laikytis bei gauti aprūpinimą (be Br žijnios, kurio ribose apsistoja 2. Kadangi visiems LK-jams yra žinomos Br (vietos, reikia) laikytis jų. Pastaba išimtinais atvejais- ar kitais sume(timais) yra leidžiama, kur saugumas leidžia (veikti nesi)laikant ribų.

BRV

Nr.2. Briedžio rinktinės vado instrukcija tėvūnijų vadams apie sutrumpinimų vartojimą

LLKS
BRV
51.0820

Visiems Tėvūnijų Vadams

Pasiremdamas UV 51.05.14 raštu Nr.43, BR (......) org. Vienetai susirašinėjimuose privalo naud(otl.....ne.....)dinius, bet tikruosius savo pavadinimus kai (......)

a)    Apygardos ir Rinktinės žymimos tikroj(o pavadinimo) pirmąją didžiąją raide, pvj “Vytauto” (Apygarda- V/Vy)tauto Apygardos Vadas- VV/; Pastaba; kadangi Vyčio ir Vytauto (Apygardų pavadi)nimai turi tas pačias pirmąsias raides (... pirma)sis pavadinimas žymimas ne V, bet VY/ V(yčio Apygardos Vadas)- VYV/;

b)    Rinktinių ir Tėvūnijų tikrieji (pavadinimai žymimi pirmo)siomis dviem didžiosiomis rai(dėmis: Briedžio Rink)tinė- BR/Briedžio Rinktin(ės Vadas-BRV/)

Pastabanežiūrint kad “Di(džiosios Kovos" Rinktinės tik)rajį pavadinimą sudaro du ž(odžia) Rinktinė žymima-) DK/Didžiosios Kovos Rinkt(inės Vadas-DKV; Trimito Tė)vūnija- TR/Trimito Tėvūn(ijos Vadas- TRV/.)

c)    Kuopų ir Būrių /KD/ tikrieji (pavadinimai žymimi pirmo)mis trimis didžiosiomis r(aldėmis: Lukšio Būrys -)LUK/ Lukšio Būrio Vadas(- LUKV ......) Anksčiau duotais nuro(dymais.....)

Nr.3. Briedžio rinktinės vadovybės įsakymas tėvūnijos vadams apie okupantų nusikaltimų registravimų

LLKS
BRVDV
51.09.22
Nr.19.

Visiems Tv Vadams

Pasiremdamas VYVDV 51.09.06 raštu Nr.11 įpareigoju visus Tv Vadus su VD VEIKLOS ŽINIOMIS siuntinėti šias, II-jį bolševikmetį liečiančias, statistines žinias:

a) apie bolševikų nužudytus civilius gyventojus (pagal pried. 1),

b)    apie bolševikų iš Lietuvos ištremtus asmenis (pagal pried.2),

c)    apie bolševikų nuteistus (ne už kriminalinius nusikaltimus) asmenis (pagal pried. 3),

d)    apie bolševikų sudegintas (ne karo veiksmų įtakoje) sodybas (pagal pried. 4),

e)    apie ūkius iš kurių buvo priversti pasišalinti tikrieji savininkai (pagal pried. 5),

f)    apie sukolektyvintus ūkius (pagal pried. 6).

VD VEIKLOS ŽINIAS už visą praėjusį laiką prisiųsti iki 51.11.15. Pradedant 51.12.15 tas pačias žinias siuntinėti kiekvieną mėnesį.

Priedėlis: paminėtas- viso 6 lp1.

BRVDV

Nr.4. Briedžio rinktinės vado įsakymas tėvųnijų vadams rinkti informacijq apie ištremtuosius

LLKS
BRV
51.12.01
Nr.

VAV, TRV, AUV

Šm. spalių mėn. 3-10 d. d. visoje Lietuvoje vyko masinis žmonių trėmimas. įsakau, aukščiau paminėtos datos išvežtuosius suregistruoti ir vienkart prisiųsti man.

Registruoti, pagal BRVDV išsiuntinėtus pavyzdžius2.

BRV

Nr. 5. Klevo tėvūnijos vadovybės žvalgybinė ataskaita Briedžio rinktinės vadui

Atiduok, Tėvynei, ką privalai

LLKS
KV
51. 04. 05
Nr. 18

Žvalgybos srities veiklos žinios

1. Klevo Tv š. m. kovo mėn. vyko stipraus masto sekimai. Sekimus atliko dviejų rajonų3 garnizonai. Sekimus darė dienos ir nakties metu, maždaug po 30 ginkluotų automatiniais ginklais istrebitelių bei kareivių. 38

2. Š.m. kovo mėn. nuo 10d. vykdė “T” miškų valymus. Mišką valė apie 400 rusų.

3 Su rinktine ryšys normalus.

4.    Susišaudymų su rusais nebuvo.

5.    Savų nuostolių nebuvo.

6.    U įsakymai ir instrukcijos vykdomos gerai.

7.    Š. m. kovo mėn. kolūkių pirmininkai buvo pakeisti į partinius.

8.    Organizacijos narių nuotaika ir stovis geras, o žalingų įtakų visai nėra.

9.    Visuomenės nuotaika gera

10.    Org. narių santykiai su visuomene geri.

11. Bolševikų blogus darbus atidengiančios medžiagos rinkimas stiprus.

12.    Spaudos-propogandos, švietimo ir auklėjimo darbai stiprūs.

13 Projektų pasiūlymui, sumanymų bei pageidavimų nėra

KV

Nr. 6. Briedžio rinktinės vado instrukcija žemesnėms struktūroms apie partizanų elgesį

LLKS
BRV 
51. 08. 20 
Nr. 8

INSTRUKCIJA Nr. 1

Liečia:pavienių partizanų savivaliavimus

Pastebėjau, kad vienur kitur neatsakingi asmenys buvo padarę kai kurių operacijų, kurių pagrindu abejojama

ĮSAKAU:

1.    Nė vienas partizanas neturi teisės bausti gyventojo fizinėmis ar kitokiomis bausmėmis arba jį sušaudyti be dalinio vado žinios ir jo parėdymo. išimtį sudaro tik atvykę iš miesto partiečiai arba ginkluoti asmenys bei kiti aktyvūs bolševikai.

2.    Dalinio vadas prieš pasmerkiant gyventoją mirčiai turi išaiškinti jo kaltę ir surašyti kaltinamąjį- mirties aktą. Aktų nuorašus per 10 dienų prisiųsti man.

3 Apie visus įvykdytus mirties sprendimus nuo 195lm. gegužės mėn. ld. surašyti aktus ir prisiųsti man.

4.    Asmenys kurie nešioja partizano vardą ir jį naudoja savo asmens kerštui ar vagystėms- atiduoti LLKS Karo Lauko Teismui.

5.    Už padarytas žmogžudystes, keršto ar girtybės pasėkoje, atsakingas tas dalinio vadas, kur buvo įvykdyta ir nebuvo imtasi jokių priemonių nusikaltėlį nubausti ir apie tai pranešti.

6.    Asmenys, besislapstantys pavieniui- neorganizuotai, iš viso neturi teisės bausti gyventojų.

Instrukciją paskelbti po parašu visų dalinių partizanams.

BRV

N. 7. Briedžio rinktinės vado įsakymas apskričių ir valsčių švietimo ir kultūros švietimo darbo skyriams apie elgesį okupacijos sąlygomis

Apskričių ir valsčių Švietimo ir Kultūros-
Švietimo darbo Skyriams

Granitas, 195lm. rugsėjo ld.

Daugelyje vietų apskričių Švietimo Skyriai bei Kultūros-Švietimo darbo skyriai pamiršo gyvenamojo, laikinosios okupacijos momento, reiškiamą mūsų tautos rezistencijos eigą, ir ne tik patys įsijungė į politinį bolševikinį tautos duobkasių darbą, bet savo valią įvairiomis brutaliomis priemonėmis primeta net savo pareigūnams.

Užkirsti tam kelią ir išvengti bereikalingų aukų, į s a k a u:

§1

Visos Švietimo bei Kultūros Įstaigos gali ir privalo dirbti tik tiesioginį švietimo ir fizinio auklėjimo darbą.

§2

Visi anksčiau išleisti Įsakymai dėl komjaunuolių, pionierių ir kitų partiečių bus vykdomi visu griežtumu, nežiūrint nei į amžių, nei į lytį.

§3

Visi priklausantieji bet kuriai partijos rūšiai, vasaros atostogų metu pagauti bet kuriose vietose, bus naikinami vietoje.

§4

Kai kurios (...)į kaimą bei valsčių vietoves šnipinėjimo tikslu ba( )tojus, klubų ir skaityklų vedėjus ir kt švietimo darbuotojus (......), ar jiems artimus politinius iškrypėlius. Visi pastebėti- bus (......ir Įsp......)mos.

§5

(......)ijai ir kt švietimo darbuotojai (......)ojų konferencijas su rusų ar į(......)s reiškiniams- asmenys bus šaudomi (......)ustos. Tas pat liečia ir inspekto(rius......) aukštesnių instancijų.

§6

Švietimo darbuotojai ypatingai pasireiškę kolchozų organizacijoje bei kitokioje bolševikinėje agitacijoje- bus atiduodami LLKS Karo Lauko Teismui sunkesniais atvejais- šaudomi be teismo.

Šį įsakymą gauna Briedžio rinktinės ribose esantieji apskr. Švietimo ir Kultūros-Švietimo darbo skyriai bei valsčių Švietimo skyriai.

Rinktinės vadas
Adjutantas

Nr. 8. Briedžio rinktinės vado reikalavimas tėvūnijų vadams pristatyti nusipelniusių apdovanojimo partizanų duomenis

LLKS
BRV 
51.11. 01 
Nr.

VAV, TRV, AUV

Į aštuntuosius laisvės kovos metus įžengimo proga, randu reikalo VYV pristatyti iš BR vieną LK-ją prt, kad VYV pristatytų LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkui Laisvės Kovos Karžygio garbės vardui gauti ir atžymėti tuos BR LK-jus, kurių atžymėjimas būtų reikalingas mano kompetencijos. Ryšium su tuo Tamstas įpareigoju man atsiųsti LK-jų prt. ir LK-jų si. bei tik. - kandidatų slapyvardžius ir visas kitas reikalingas žinias kuriomis pasiremiant būtų galima pravesti paminėtus atžymėjimus

Laisvės Kovos Karžygio garbės vardo atžymėjimas yra vienas aukščiausiųjų sąjūdžio atžymėjimų, todėl juo atžymėtini LK-jai privalo būti ne tik nusipelnę sąjūdžiui bet ir be mažiausios dėmės. Jums pristatant paminėtam atžymėjimui gauti kartu atsiųsti ir jų žygdarbių aprašymus (žiūr. pavyzdį)4. Paminėtam atžymėjimui gauti kandidatais gali būti žuvę ir gyvi LK-jai prt, be to, eiliniai žemesnieji bei aukštesnieji vadai.

Pristatant LK-jus kandidatus LKK I laipsnio atžymėti taip pat atsiųsti ir jų žygdarbių aprašymus.

Šiam kilniam darbui atlikti Įsipareigokime viso sąjūdžio bendro reikalo ir pareigos jausmo supratimu.

Pagrindas: VYV 51.10. 01 raštas Nr. 36.

BRV

Priedėlis:paminėtas 3 lp.5    BRV

Nr. 9. Briedžio rinktinės vado įsakymas-atsišaukimas
žemesniųjų struktūrų partizanams6

LLKS
BRV 
51. 10. 31

Įsakymas BR Nr. 9.

1951m. spalių mėn. 31d.

Bendroji dalis

§1

Skelbiu paskelbtą KV įsakymą M Nr.1.

§2

Nuo 51. 05. 27 einu KV pareigas.

Pagrindas: ZV 51. 05. 27 raštas Nr. 166.

Brangūs Kovos Broliai

Jau septyni metai kaip mes vedame nelygią kovą su žiauriu okupantu. Ta kova pareikalavo daug aukų iš mūsų tarpo. Mūsų eilės labai praretėjo, bet nesuvyliojo priešas pažadais, o likome ištikimi savo tikslui.

Mes išlaikėme laikotarpį, kai net tikrai nežinojome, jog mūsų vedama kova teisinga Šiuo metu padėtis pasikeitė. Teisingą kovą visi pripažino. Apie mūsų žygius jau žino ir kalba visas pasaulis. Dėl mūsų kančių ir nelaimių sielojasi tautiečiai užsienyje. jie didžiuojasi mūsų siekimais. “Partizanai atlieka didvyriškesnių ir didesnių žygių už ankstyvesniuosius žinomus ir nežinomus didvyrius",- pasakė Bačkys7 Vasario 16-sios proga Viso demokratinio pasaulio spauda skelbia pavyzdžio neturinčią mūsų kovą prieš okupantą. JAV Ilinojo valst senatorius Vasario 16-sios proga pasakė: "Lietuvio partizano kova yra lygi mūsų kario kovai Korėjoje".

Žinoma laisvės sulauksime tik bolševizmui žlugus,o jis žlugs susidūrus ginkluotame konflikte su demokratiniu pasauliu. Šis momentas sparčiai artėja. Kiek galimybės leidžia ruoškimės jam.

Jeigu kas turėjome kokių silpnybių- meskime jas Visi mūsų tautiečiai laiko mus Karžygiais - to vardo būkime verti. Aktyviai įsijunkime į LLKS Vyriausios Vadovybės vedamą blaivybės akciją. Tarpusavio susiklausymas ir partizaniška drausmė telydi mūsų žingsnius.

Dabartinė LLKS padėtis buvo pasiekta po begalinių aukų ir pastangų. Amžina garbė žuvusiems Veteranams ir sąjūdžio iniciatoriams. Vykdykime LLKS Vyriausios Vadovybės nurodymus nes jos siekiai- Nepriklausoma Lietuva 42

Kviečiu visus srities org. vienetų vadus bei vadovybių pareigūnus paruošti visus kovotojus pagal LLKS Vyriausios Vadovybės nurodymus. Vadai, būkime pavyzdžiu, kovotojai sekite vadais. Šventai pildykite sąjūdžio šūkį- Atiduok Tėvynei ką privalai- ir mūsų pareiga bus atlikta

Originalą pasirašė:
Ramūnas
BRV

Nuorašas tikras:...........
Adj

Paaiškinimai

1    Nurodyti priedai nerasti

2    Pavyzdžiai nerasti Taip pat nėra rasta tremtinių sąrašų kurie turėjo būti sudaryti pagal įsakymą.

3    Ukmergės ir ?

4    Pavyzdžio nerasta

5    Priedėlio nerasta

6    Neaišku ar minėtas dokumentas (susidedantis ii 2 lapų) yra sukompiliuotas darant nuorašą ar Briedžio rinktinės vadas apie savo paskyrimų skelbė pavėlavęs net 5 mėnesius. Pastaruoju atveju, galima spėti kad arba paskyrimas surašytas atbuline datą arba pats naujai paskirtas rinktinės vadas 1951m. vasarą neturėjo pakankamai stiprių ryšių

7    Stasys Bačkis- nuo 1943 09 19 ėjo Lietuvos Atstovo pareigas Prancūzijoje Nuo 1945 01 01 Balfo įgaliotinis Prancūzijoje Nuo 1950 rudens Centro ir Rytų Europos Komisijos (būstinė Londone) vicepirmininkas