Karinės ir kitokios žinios

KĄ JAV KAREIVIS MĖGSTA

Pagal JAV Armijos Vyr. Intendantą, GI geriausiai mėgsta pieną. Po to seka: mėsa su bulvėmis, šviežios salotos ir pamidorai, švieži, su sviestu gaminti, kukurūzai, citrinis grietinės pyragaitis ir šokoladinis kepsnys. Nemėgsta: šaldytos kavos, vėsių asparagų mišrainės, kalifijorų su sūrio padažu ir baltųjų burokų.

•    Vis didėjantis skridimo aukštis žymiai apsunkina skraidančiųjų tarpusavį susikalbėjimą. Taip, 35.000 pėdų aukštyje oro tirštumas sudaro tik vieną penktąją to kiekio, kiek jo esama prie jūros lygio; tai reiškia, kad vienu atsikvėpimu pilotas gali pasakyti mažiau žodžių, negu normaliame aukštyje. Reikia daug daugiau įtampos ir valios, kad būtų palaikoma normalus pasikalbėjimas. Wright Electronic vienas skyrius atydžiai tiria šią problemą.

•    American Helicopter Co., Inc., esanti Manhattan Beach, Calif., laimėjo karo aviacijos lengvasvoriui, vienviečiui, skiriamam armijos pirmųjų fronto linijų žvalgybai, helikopteriui statyti projekto varžybas. Šis helikopteris yra suvyniojamas į iš oro numesti skiriamą dėžę, kuri gali būti nešama dviejų vyrų, ir gali kilti į orą po 20 min. po to, kai iš kito lėktuvo išmestas helikopteris paliečia žemę. Varžybose dalyvavo septynetas projektų.

OKEANŲ KARALIENĖ — S. S. UNITED STATES

Naujasis JAV okeanlaivis S. S. UNITED STATES, kaip visi jau žino, yra pats greičiausias šios klasės laivas pasaulyje. Jo ilgis 990 pėdų; tonažas — 53.290 to, palyginus su 83.637 QUEEN ELISABETH tonomis. Jis galės vežti 1982 keleivius, t. y. 87% ELIZABETH pajėgumo. Jį aptarnaus 1000 asmenų, pradedant oro vėsinimo inžinieriais ir baigiant nagų dailintojų-manikiuristu.

Jį statė Shipbuilding and Dry Co. Newport News (Va.). Jis kainuos 70,000,000 dolerių, kurių 24 000,000 dolerių buvo skirti kariniams patobulinimams.

Laivo greitis siekia ligi 40 mazgu, kas yra lygu laivo naikintojo greičiui. Karo metu jis vienu atsikvėpimu galės permesti per Atlantą 14.000 ginkluotų vyrų, nebijodamas pov. laivų, nes jis greitesnis už visus žinomus povandeninius laivus.

GINKLUOTI PREKYBOS LAIVAI

Dabar statomi prekybos laivai bus aprūpinti specialiu vamzdžiu, kurio pagalba jie galės iššauti į pov. laivus torpedas, kurios savo keliu eis tiesiog į taikinį, nežiūrint jo manevrų. Tokie laivai taip pat turės specialiai įrengtą vietą., kurioje bus helikopteris pov. laivams sekti.

KOVOJA PATYS

Prieš 1946 metus prancūzai Indo-Kinijoje nešė 91% visų nuostolių, o vietiniai vos 9%. Tačiau šiuo metu importuoti daliniai turį tik 48%, o vietnamiečiai net 52% pilietinio karo nuostolių. Tai rodo, kad patys čiabuviai vis labiau įsijungia į kovą prieš komunistus.

KRIS DAUGIAU BOMBŲ

Šiuo metu žymiai padidėjo JAV sprausminių lėktuvų skaičius Korėjos karo lauke. Tai reiškia, kad ten kris ir daugiau bombų, nes sprausminis gali keturius kartus sukarti tą kelią, ką atlieka propelerinis lėktuvas.

NAVY LĖKTUVAI STENGIASI

JAV Karo Laivyno (Navy) lėktuvai per du metus Korėjos fronte ant priešo galvų numetė daug daugiau bombų ir iššaudė raktetų, negu per ketverius metus per II-jį Pasaulinį karą.

NAUJOS MINOS

JAV armija ištobulino naują prieš žmogų nukreiptą miną, sveriančią vos 4,5 uncijos (126 gr.), kurios kaina vos 4 doleriai. Antrojo Pasaulinio karo metu tokios kategorijos mina svėrė 9 svarus ir kainavo apie 15 dolerių.

Armija taip pat turinti naują plastinę tankams naikinti miną, visai neturinčią sudėtyje metalo dalių. Tai reiškia, kad ją negalima surasti detekcijos būdu. Ji sveria apie 25 svarus.

SKRAIDĄS GELBĖJIMOSI LAIVAS

Už slaptų pranešimų, kad helikopteriai galės išgelbėti povandeninių laivų įgulas bėdos atveju, slepiasi misteriški NAVY bandymai su sparnus suglaudžiančiu helikopteriu. Jis nešamas ant pov. laivo palubės didžiuliame į angarą panašiame uždare.

DĖMESIO, LIETUVIAI KARIAI TOLIMUOSE RYTUOSE!

Susibūrus keletai lietuvių karių Puzane, buvo pastebėta, kad yra labai naudinga, moraliniu bei materialiniu atžvilgiu, palaikyti tarpusavio ryšį.

Nutarta sudaryti “Lietuvių Karių Ryšio Centrą Tolimuose Rytuose’’ (L. K. R. C. T. R.), kurio būstinė būtų Puzane ir jame talkininkautų toje zonoje esantieji lietuviai kariai.

L. K. R. C. T. R. numatyta veikla:

1.    Registracija visų lietuvių karių, esančių Tolimuose Rytuose,

2.    Tarpininkavimas lietuviško spausdinto žodžio reikalu ir aprūpinimas rašoma medžiaga esančių fronto linijose,

3.    Rūpinimasis kariais, esančiais ligoninėse.

Visus karius, užinteresuotus vienu ar kitu punktu, prašome kreiptis, duodant savo tikslų karinį adresą, šiuo adresu:

Pfc. Adakris Ivanauskas,

21st. Evac. Hospt. Annex,

A. P. O. 301 c/o P. M.

San Francisco, Calif.

Su nuoširdžiais kariškais linkėjimais!

Organizatorių vardu

Pfc. Vytautas Pileika.

KAROLIS ŽALKAUSKAS IŠVYKO į EUROPĄ

Rugpiūčio mėn. viduryje VLIKo Vykdomosios Tarybos pirmininkas K. Žalkauskas išvyko į Europą. Ta proga K. Jurgėla per “A. Balsą” su K. Žalkausku padarė pasikalbėjimą apie Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto įsisteigimą, jo tikslus ir VLIKo Vykdomąją Tarybą. Kalbėdamas apie kenčiančią Lietuvą, K. Žalkauskas pareiškė, kad “įžuliu agresingumu Sovietai sukėlė prieš save visas didžiąsias Vakarų valstybes. Tatai yra mums tikras laidas, kad su laisvojo pasaulio pergale ateis ir mūsų tautai laisvės grįžimo diena. Tai dienai priartinti dirbkime; bet, žinodami priešo klastą ir žiaurumą, dirbkime didžiausiu apdairumu ir atsargumu,, tausodami jėgas, kurių taip labai reikės laisvajai Tėvynei atkurti.”

Iš Europos jau šį žemyną yra pasiekusios žinios, kad VLIKo Vykdomoji Taryba yra sudaryta tokiame sąstate: K. Žalkauskas — pirmininkas, Dr. P. Karvelis, T. T. Šidiškis ir Doc. M. Brakas — nariai ir su atitinkamomis pareigomis.

AMERIKOS BALSAS EUROPOJE

“Amerikos Balsas” estų kalba kasdieninę programą iš Europos pradėjo birželio mėnesį. Rusų kalba tokios transliacijos iš Europos pradėtos bene pora savaičių vėliau po lietuviškosios atidarymo, kas įvyko gegužės 15 d. Latvių kalba transliacijos dar neduodamos.

Lietuviškas “Amerikos Balsas” iš Amerikos dabar kas savaitė duoda K. Jurgėlos savaitinę pasaulio įvykių apžvalga, P. Labanausko lietuvių spaudos apžvalgą, o Augštaitis įdomiai nagrinėja sovietiškąjį gyvenimą. — Įdomūs Urvikio palyginimai tikrovės su propaganda, kalbomis ir duotais Lietuvos liaudžiai pažadais.

Iš Chicagos rašo, kad “Amerikos Balsas”, taikomas Lietuvai, čia girdimas tik darbo valandomis — 11-tą ryto ir 4 p. p., taigi daugeliui paprastą dieną neprieinamas.

NAUJA PROBLEMA

Pagal turimus žvalgybos pranešimus sovietai jau skraido ir bando naują tarpkontinentinio, atomines bombas nešančio, šešių turbopropelerinių motorų varomą 36.000 arklių jėgų bombonešį-prototipą. Esą, šio lėktuvo spindulys 9.000 mylių, jo lubos— 45.000 pėdų (apie 15 km), o greitis 430 mylių per valandą. Ginkluotas net 12 patrankų.

NAUJAS REKORDAS

Naujasis Karo Aviacijos greit šaudąs kulkosvaidis per minutę gali iššauti 4.800 kulipkų. Tai reiškia, kad, palyginus su II-jo Pasaulinio karo tokio pat ginklo šaudymo greičiu, šiandien kulipkos ryjamos 4 kartus greičiau.

BULGARAI KILĘ Iš RUSŲ...

Bulgarijos vaikai pradžios mokyklose yra mokomi, kad jų protėviai yra buvę rusai nuo Volgos ir kad dabartinė Bulgarijos kultūra yra vien rusiškosios tąsa.

JT PARTIZANAI

JT karinėms jėgoms už fronto linijų talkininkauja partizanų grupės. Jos yra įvykdžiusios svarbių žvalgybos uždavinių.

TANKAI JAU SKRAIDO

Nors visa dar laikoma griežčiausioje paslaptyje, bet žinoma, kad atitinkamas skaičius transporto lėktuvų C-124 Globmasters, tėra vieninteliai pasaulyje JAV lėktuvai, galį vežti tankus.

KORĖJOS UŽFRONTĖ

Raudonoji Kinija šiaur. Korėjoje turinti 2,000 vyrų gerai parengtą parašiutininkų dalinį, kurį savo transporto lėktuvais gali nuleisti į bet kurią Korėjos pusiasalio vietovę.

MOKSLINIS KARAS

Pagal “Newsweek”, nuo 1 500 000 003 —2 000 000 000 dolerių, skiriamų atominės energijos komisijai iš federalinio biudžeto — tikrai nepakanka. Visos išlaidos atominiams reikalams galinčios siekti ligi 10 milijardų dol. metams.

IŠ KUR TOS SKRAIDANČIOSLĖKŠTĖS?

Sunku būtų tvirtinti, kad nepaprastai padažnėję ligi šiol nematytų skraidančių kūnų pasirodymai beveik virš visos Amerikos erdvės, o ypač virš sostinės Vašingtono, tebūtų vien miražo ar kokio kito gamtos reiškinio pasireiškimas. Galimas dalykas, kad esama ko nors rimtesnio, apie ką dar šiuo metu nenorima prasitarti.

Taip, pavyzdžiui, Karo Aviacijos aukštieji karininkai ilgą laiką įtarinėję Navy, kad šie galį bandyti kokį naują, super slaptą ginklą. Yra žinoma, kad Navy kurį laiką vykdė bandymus su į diską panašiais lėktuvais. Tik po daugelio aukšto lygmens susitikimų šie neaiškumai buvo išblaškyti. Esą, čia ne Navy galvosūkis . . .

PRODUKCIJA KYLA

Šiuo metu kas mėnesį Karo Aviacija gaunanti po 800 lėktuvų. Prieš 2 metus prieš Korėjos karo pradžiąbuvo išleidžiama iš fabrikų vos po 300 lėktuvų.

Prieš dvejis metus per mėnesį beveik nebūdavo pagaminama nei vieno tanko, tuo tarpu šiuo metu iš įmonių išrieda po 450 šarvuočių.

SUNKŪS NUOSTOLIAI, BET...

Karo Aviacija apskaičiuoja, kad nuo Korėjos karo pradžios sunaikinusi apie 60.000 š. korėjiečių sunkvežimių. Tai yra daugiau sunkvežimių, kiek iš viso yra turėjusi raudonoji Kinija prieš įstodama į karą. Tačiau, sovietai nenutrūkstamai siunčia vis naujus papildymus.

TIEKIMAI PADIDĖJO 16 KARTŲ!

Šiuo metu JAV karys Korėjos fronte per dieną reikalingas 64 svarų įvairių tiekmenų. Tuo tarpu II-jo Pasaulinio karo metu kariui pakako 40 svarų, I-jo Pasaulinio karo metu 20 svarų, o Revoliucijos Karų metu karys pasitenkino tik 4 svarais tiekmenų!

PAVOJINGAS GINKLAS

Rumunijoje kiekvienas, norįs turėti savo rašomąją mašinėlę, privalo turėti policijos leidimą. Nusikaltusieji baudžiami, kaip ir už nelegalų ginklo laikymą. Režimas tuo būdu stengiasi užkirsti kelią anti raudonųjų lapelių plitimui.

BIBLIOGRAFINĖS ŽINIOS

PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDA APIE MŪSŲ KARIUOMENĘ,

1952 m. vasario-balandžio mėn. periodikos straipsnių bibliografija

Baltrušaitis, L: Mirties kalnas. Draugas (JAV) 33/6.

Bobelis, Jurgis: Vasario 16-ji ir kūrėjai-savanoriai. Draugas 39/5.

Brazdžionis, Bal.: Lietuvos vaikai fronte. Rytas (JAV) 15/6.

Buturlovas, Algirdas:    Kareiviųatostogos Japonijoje. Dirva (JAV), 4/II, 15.

Butkus, Stasys: Laisvei Švintant. Vienybė (JAV) NN 1-17 (nebaigta).

I. D.: Karys ir visuomenė. Naujienos (JAV) 74/5.

I.    P.: Laiškas iš Korėjos. Kaip gyvename ir kovojame fronte. Nepriklausoma Lietuva 13/4.

J.    P.: Lietuvis sprausminiame lėktuve. Eskadrilės vadas Korėjoje. Draugas 92/11, 8.

Karys,St. v. s: Nežinomasis Karys. Skautų Aidas (Kanada) 2/5.

Linas, L.: Europos kariuomenės klausimu. Amerikos Lietuvis (JAV) 9/3.

Daumantas J. Partisans behind the iron curtain. Translated by A. A. Jurgelaitis. Vytis (JAV) NN 2-4.

Matulaitis, K. A. kun.: Lietuvos gynėjas — šv. Kazimieras. Ateitis (JAV) 3/51.

Mikelėnas, J. dr.: Biržų miestui degant. Mūsų Sparnai (JAV) 2/52-53.

Mišauskas, R. V. cpl.:    Lėktuvuaplink Ameriką. Nuotykingas parašiutininkų gyvenimas. Draugas 6/3, 5.

Petraitis, B. A.: Partizanų sąjūdis Lietuvoje. Draugas 39/6. Stalino pylimas Baltijos pajūriu. Draugas 42/8.

Prūsų lietuvių pulkai ir batalionai. Keleivis (Vokietija) 1-2/7, 14.

Putna, Jonas: Laiškas iš Korėjos. Nepriklausoma Lietuva 6/4.

Ramojus, Vladas: Paskutinė diena Biržų krašte. Mūsų Sparnai 2/ 45-51. Tėviškės partizanų kapai. Iš ruošiamos atsiminimų knygos. Draugas 33/11, 3.

Ričkauskas, V.: legioninkas: Lietuvis Indokinijoje. Draugas 40/6.

Rutkauskas, Leo: Korėjos fronto pirmose inijose. Draugas 71/5.

Staričenka, Juozas A. sgt.: Kai buvau Korėjoje. Darbininkas (JAV) NN 13-16.

Vidmontas: Kariuomenė ir apsiginkavimas. Naujienos 72/4.

Vytautas: Su kuprine ant pečių. Ateitis 3/61.

Witt, William C.:The Sabrijet pilot (Lt. Ted Kulengasky). The Marian (JAV) 41/7-9.

Zalatorius, Juozas sav. kūrėjas:Kautynės ties Kėdainiais irŠėtoje. Draugas 3/2.

Levickis, A.: A.a. plk. Vaclovas Janavičius. Australijos Lietuvis (Australija) 6/3.

Mirė (pik.) Vladas Rėklaitis. Naujienos 83/6.

Vilkaitis, J.: Vladą Rėklaitį palaidojus. Naujienos 90/6.

Sudarė Lietuvių Bibliografinė Tarnyba, 602 Harvey St., Danville, Illinois, J.A.V.