Margieji laiškeliai kariui

Gerb. Redaktoriau!

Liūdna, kad KARYS yra patekęs į sunkumus. Dar liūdniau, kad to kaltininkais esame mes — Lietuvos kariai dėl neuolumo. Būtų gaila, jei KARYS, lydėjęs Lietuvos karį Nepriklausomybės kovose ir antrojopasaulinio karo sukūriuose, nustotų egzistavęs dabar, kada daugumoje materialiai mes stipriau stovime, negu anais sunkiais jo gyvenimo laikotarpiais. Gėda būtų mums, jei neišlaikytume KARIO gyvybės...

Jonas Davičikas

Waterbury, 1952. VIII. 3.

Gerb. KARIO Redakcija!

Gana ilgoką laiką teko laukti KARIO. Ir tuo, žinoma, nesistebiu, nes kaip daugeliui iš mūsų tremtinių, taip ir KARIUI tremties kelias yra gana dygus.

Vienok su apgailestavimu tenka konstatuoti, kad tremtiniai nepakankamai reaguoja į susidariusią sunkią padėtį, dėl kurios, kaip šiuo atveju KARIUI, kyla klausimas — būti ar nebūti? Jei kiekvienas jį prenumeruotų, aš manau, KARYS be pertraukos būtų lankęs savo skaitytojus, kurie kartą jį paskaitę tampa nuolatiniais skaitytojais. Būtų gaila, kad toks puikus žurnalas KARYS nustotų ėjęs, neatlikęs savo uždavinio, kuris aiškus kaip diena — Laisvoji Tėvynė.

Siunčiu 10 dolerių ...

V. Paulionis

Canada, 1952. VIII. 4 d.

KARYS DĖKOJA AUKOTOJAMS

Mums džiugu šį kartą pranešti, kad KARIO balsas, ištartas praeitame numeryje, susilaukė teigiamo atgarsio skaitytojuose. Ne tik dalis skaitytojų atsiteisė uždelstas prenumeratas, bet dalis jų dadėjo ir aukos. Uolesnieji, kurių prenumeratos seniau sumokėtos, atsiuntė aukas specialiai, kad sustiprintų KARIO žingsnius. Šiuo kartu visiems puikų pavyzdį parodė brooklynietis visuomenininkas Juozas Ginkus, apie kurį šiame numeryje rašome atskirai.

Nuoširdus dėkui visiems, supratusiems KARIO dabartinę sunkią padėtį. Ligi šiol aukojo šie asmens:

J. Ginkus iš Brooklyno ............ $50

X. Strumskis iš Brooklyno .......... 5

V. Paulionis iš Kanados ............ 10

V. Jautokas iš Chicagos ............ 1

B. Svilas iš Detroito .............. 5

A. Paškevičius iš Kanados .......... 1

K. Kielius iš Chicagos ............. 2

Vl.Obalevičius iš Rochester .......  1

V. Valiūnas iš Chicagos ............ 5

J. Davičikas iš Waterbury .......... 1

Tikėkimės, kad tai tik pradžia, ateityje sulauksime daugiau aukotojų ir KARIO egzistencija bus užtikrinta.

Šia proga dar pakartotinai kreipiamės į skaitytojus, neužsimokėjusius praeitų ir šių metų prenumeratos. Malonėkite kuo skubiausiai atsiteisti, nes nuo to pareina KARIO išsilaikymas.

Jums dėkingas

KARYS 680 Bushwick Ave.,

Brooklyn 21, N. Y.

PAREIŠKIMAS

Kario Leidyklos dalininkams Broniui Aušrotui ir Domui Penikui

Aš, Simas Urbonas, buv. KARIO vyr. redaktorius ir KARIO Leidyklos dalininkas, šiuo pareiškiu, kad dėl pakitėjusių egzistencinio darbo sąlygų iš žurnalo KARIO Leidyklos ir aktyvaus KARIO redagavimo iki š. m. gruodžio 31 d. pasitraukiu. Pasilieku sau teisę iki š. m. gruodžio 1 d. pareikšti apie grjžimą atgal į aktyvų KARIO darbą. Jei iki to termino nieko nepareikšiu, šis mano pareiškimas įgys galios visiems sekantiems 1953 metams.

Taip pat šiuo pareiškiu, kad aš sutinku su kitų dviejų KARIO Leidyklos dalininkų, Broniaus Aušroto ir Domo Peniko, būsimais patvarkymais, kurie bus atlikti KARIO egzistencijos labui.

Brooklyn, 1952. VIII. 17.    (pas.) SIMAS URBONAS

Mes, Bronius Aušrotas ir Domas Penikas, čia pareiškiame, kad su aukščiau išdėstytu Simo Urbono pareiškimu žurnalo KARIO reikalu sutinkame-

Brooklyn, 1952. VIII. 17. (pas.) BRONIUS AUŠROTAS ir DOMAS PENIKAS

Šis pareiškimas yra notarialiniu būdu patvirtintas.