Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Serž. Jonas Platakis, kilęs iš Čikagos, baigė karo tarnybą, Japonijoje, dabar studijuoja Pramonės psichologiją Illinois u-te, Circle.

Vincas Duoba, savanoris, diplomuotas ekonomistas, Lietuvos kar. majoras mirė Čikagoje kovo 24 d., sulaukęs 74 metų amžiaus. Buvo kilęs iš Sabališkių k., Paežerėlių v., Šakių apskr.

Mjr. Eug. Šimaitis baigė SMU ir gavo filosofijos daktaro laipsnį pritaikomosios matematikos srityje. Jis yra kilęs iš Čikagos.

Henrikas Lankutis, mirė V. Vokietijoje, palaidotas Hauptstule, netoli Kaiserslauterno, buvęs 4203 LS kuopos narys Miesau mieste.

Petras Karoblis, karo veteranas, rastas negyvas Bridgeporte, Čikagoje, buvo sulaukęs 69 m. Gyveno vienas savo namuose, todėl nežinoma kada mirė.

Ltn. Povilas Norkevičius, gyv. Worcester, Mass, grįžo iš P. Vietnamo. Dabar jis priklauso skautams vyčiams, sąjūdžiui, studentų s-goms. Jis yra chemijos inžinierius, išrinktas PLJ kongreso nariu.

L. Oskielūnas, JAV laivyno atsarginis, gavo stipendiją 4 metams studijuoti jūrininkystę Illinois Technologijos institute, su praktika laivuose.

Mjr. Paukštaitis, tarnauja Kanados kariuomenėje, Winnipege, kartais dalyvauja lietuvių parengimuose.

Aviacijos mjr. Dan Savickas gavo žinią, kad Rockforde mirė jo mamytė Petronėlė Savickienė, žymi lietuvių kolonijos veikėja.

Fvt. Robertas Jeseckas, kilęs iš Čikagos, baigė jauno kareivio apmokymą Ft. Polk armijos bazėje. Pvt. Jurgis Yokšas baigė Southwest kolegijoj. specialius 9 savaičių kursus, kurie buvo reikalingi karo tarnybai.

JAV aviacijos ats. plk. Ričardas Gussenas, gyv. Čikagoje, mirė kovo mėn. 30 d. Jo tėvai išgyveno didelį skausmą netekę vienintelio sūnaus. Ričardas Gussenas buvo kartu ir kelių radio stočių žinių tvarkytojas.

Balys Petruševičius, tarnaujantis Venezuelos kariuomenėje, nesenai buvo pakeltas į leitenanto laipsnį.

Sp. 4 Walteris Zinkevičius, kilęs iš Brighton Park, Čikagoje, dabar yra P. Vietname 222 administracijos kuopoje. Algis Butkus grįžo iš ten.

Domas Velička, Pedagoginio Instituto direktorius, lektorius ir knygų autorius mirė kovo 18 d. Jis buvo baigęs Karo mokyklą Kaune aspirantu ir Vilniuje, 1941 m., veikė partizanuose, kur buvo sužeistas.

Dr. Romas Sedlickas, iš Ročesterio, nesenai grįžo iš Tolimųjų Rytų kapitono laipsniu; atlikęs karinę tarnybą, versis advokatūra.

Aviacijos mechanikas Robertas Žemaitis, kilęs iš Summit, dabar dirba JAV laivyne Patusent River, Md. Jis sukūrė šeimos židinį su Sandra New-tof, kuri yra baigusi Marijos Aukšt. mokyklą. Sėkmės jiems!

Algis Paškevičius, iš Waterburio, Conn., tarnauja JAV kariuomenėje jau 15 metų. Jis du kartu yra buvęs P. Vietname, kur ėjo įvairias ir atsakingas pareigas. Algis yra baigęs Inžinerijos mokyklą.

Pranas Bastis, buvęs savanoriu Lietuvos aviacijoje, I Pas. karo veteranas JAV, atšventė 50 metų vedybinę sukaktį Pewaukee, Wis. Jų sūnus Pranas dabar dirba Los Angeles vyriausiuoju lėktuvo trafiko direktorium.

Ltn. Kęstutis Eidukonis, tarnavęs dvejus metus Stuttgarje, grįžo iš ten ir išvyko į P. Vietnamą. Buvo sustojęs Čikagoje pas savo tėvus

Pvt. Joseph Soparas, iš Marquette Park, Chicago, baigė jauno kario apmokymą Ft. Lewis bazėje. Paskirtas į Ft. Sam Medikų mokyklą, Houston, Texas. Jis yra baigęs biologijos mokslus Illinois u-te, Circle.

Juozas Kazlauskas, gyv. Los Angenels, Calif., nesenai grįžo iš JAV karinės tarnybos.

Kpt. Petras Jaruševičius, atkentėjęs 15 metų Sibire, mirė vasario 17 d. Vilniuje. Jo dukros Čikagoje paminėjo jo mirtį Jėzuitų koplyčioje.

Leo Petkelis, II Pas. karo veteranas, mirė Čikagoje vasario 29 d., sulaukęs 50 metų amžiaus. Walter Puchkors, gyv. Čikagoje, II Pas. karo veteranas, mirė kovo 11 d.

Kūr.-savanoris, kpt. Stasys Trimakas gyv. Čikagoje, mirė sausio 30 d. Jis buvo Vyčio Kryžiaus kavalierius. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Pvt. J. Velionas, iš Čikagos, baigė marinų jauno kario apmokymą San Diego, Calif. Pranas Mokūnas, iš Čikagos, tarnauja JAV Laivyno rezervo mokykloje ir studijuoja kriminilogijos mokslus masterio laipsniui įgyti.