LIETUVIAI KARIAI LAISVAJAME PASAULYJE

—    Čikagoje miré vyr. ltn. Antanas Steikūnas, savanoris, buvęs Trakų apskr. virš., sulaukęs 77 m. Sausio mėn. 21 d., Pietų Vietname žuvo čikagiškis D. Levickas, vos 21 metų. Orland Parke, III., vasario 2 d. mirė sav.-kūrėjas Juozapas Liškūnas, sulaukęs 72 m. Philadelphijoje mirė kpt. Zigmas Knystautas, dirbęs Šančiuose auto batalione; Čikagoje netekome sav.-kūrėjo Viktoro Kilakausko, sausio 8 d. sulaukusio 72 m. Okupuotoje Lietuvoje, gruodžio mėn. 12 d. Rokiškyje, mirė mjr. Juozas Navickas, 15 metų išbuvęs Sibire. Aviacijos vyr. ltn. Simonas Mockūnas mirė Čikagoje vasario 23 d. Sausio 16 d. mirė Dariaus ir Girėno posto narys Mykolas Rudauskas, 78 m. amžiaus. Sausio 22 d., Port Credit, Ont., Kanadoje, mirė ltn. Jonas Žiukas iš Kupiškio, 62 m. amžiaus. Wilkes-Barre, sausio 23 d., auto nelaimėje, žuvo 24 metų Stasys Zakarauskas, buvęs Vietnamo kare ir apdovanotas keliais medaliais. Visiems artimiesiems “Karys” taria gilią užuojautą liūdesio valandose.

—    Kostas Astrovas buvo nuvykęs iš P. Vietnamo į Japoniją atostogų. Jis kilęs iš Los Angeles, Cal.

—    Kpt. Audris Endrijonas baigė 8 mėn. artilerijos kursą, priešlėktuvinės apsaugos mokykloje, Fort Bliss, Tex.

—    Mjr. dr. Saulius Vaičaitis yra paskirtas į P. Korėją, kur dirba Seulo kariuomenės lig. vidaus ligų skyriuje. Jis yra kilęs iš Lawrence, Mass.

—    Darius Karalis iš Hinsdale, Ill., buvo priimtas į laivyno akademiją Annapolyje; ten jis pasireiškia sporte, futbolo komandoje.

— Sgt. E. V. Jarašius iš Čikagos, atlieka tarnybos pareigas Japonijoj.

—    JAV armijos pritaikomosios matematikos skyriaus vedėjas dr. Česlovas Masaitis, už balistikos mokslini darbą, gavo 1970 m. R. H. Kent premiją.

—    Juozas V. Paulauskas iš Lowel, Mass., tarnavo laivyne ir studijavo jūrų teisę, kurią nesenai ir baigė.

—    Ltn. Petras Markūnas, sav.-kū-rėjas, gyv. Montrealyje, kuris buvo ištiktas širdies priepuolio, iš ligoninės jau grįžo į namus. Linkime sveikatos.

—    Robertas Balzekas St. John’s karinėje akademijoje buvo pakeltas į seržanto laipsnį. Jis aktyviai reiškiasi spaudoje, yra plaukimo komandos narys ir klasėje pripažintas geriausiu mokiniu.

—    Arnoldas Baltrušaitis, iš Čikagos, tarnauja JAV kariuomenės laivyne jūrininku, naujame USS apsaugos laive Quelet, S.C.

—    Juozas Laurinaitis, Lietuvos sav. - kūrėjas, veiklus šaulys, buvo operuotas; dabar sveiksta namuose — Bridgeport, Čikagoje.

—    Lt. col. Edward Buika, iš Čikagos, P. Vietname buvo apdovanotas “Silver Star”, “Flying Cross” ir kitais medaliais bei pasižymėjimo ženklais. Dabar jis dirba aviacijos bazėje, Aliaskoje.

—    Denis Novickis, iš Čikagos, atvyko į Ellsworth aviacijos bazę, kur išeis įvairius karinius mokslus.

—    Kostas Petrauskas, vasario 16 d. proga, kalbėjo Lietuvių Prekybos rūmų susirinkime; pasakojo, kaip jis įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir kokie sunkūs tada laikai buvę.

Pranešu, kad L.K. Kūrėjų-Savanorių Sąjungos, Toronto karin. Juozapavičiaus skyriaus išrinktoji valdyba pasiskirstė pareigomis taip: St. Paciūnas — pirmininkas, St. Banelis — sekretorius, V. Štreitas — iždininkas, Vl. Kazlauskas ir V. Tamašauskas — kandidatai. Į revizijos komisiją išrinkti: A. Jakimavičius, K. Kregždė, P. Punkris ir A. Poškus — kandidatu.

St. Paciūnas, Skyr. pirmininkas

A.A. ANTANAS JASIKONIS

mirė liepos 25 Wuerzburge. Palaidotas liepos 29 Walfriedhof kapinėse. Buvo sulaukęs 61 metų amžiaus.

Lietuvoje jis buvo spaustuvininkas. 1941 m. su šeima repatriavo į Vokietiją. Tarnavo vokiečių kariuomenėje ir kariavo Rytų fronte. Patekęs į rusų nelaisvę, buvo pasiųstas į Sibirą, kur iškentėjo keliolika metų, o vėliau buvo grąžintas į Lietuvą. Į Vokietiją antrą kartą atvyko prieš 12 metų. Dirbo spaustuvėje. Mėgo lietuvišką spaudą.


—    Kpt. Kazys Gustaitis tarnauja P. Vietname, armijos reikmenų kontrolės centre. Būdamas pagelbiniuose kariuomenės daliniuose, gavo medalį už ypatingus nuopelnus, teikiant pagelbą fronte sužeistiems.

—    Pfc. Steponas Kipnis baigė 2 mėnesių specialius armijos kursus, Ft. Lewis.

— Vaidotas Šimaitis, kuris dirba Argone atominės energijos laboratorijoje, sukūrė šeimos židinį su Birute Končiute, Čikagoje. Jo brolis Eugenijus, aviacijos majoras, iš Dallas, Tex. buvo atvykęs į vestuves.

—    Plk. Jonas Andrašūnas, gyv. Los Angeles, atšventė 75-tąjį gimtadienį.

   Dovydas Žilius, kurio tėvai gyvena Čikagos apylinkėje, buvo parvykųs 30 dienų atostogų iš kariuomenės, po to vėl išvyko į Vietnamą.

—   Kpt. Ignas Adamkevičius, gyv. Čikagoje, gavo žinią iš Lietuvos, kad ten mirė jo motina sulaukusi 99 m. amžiaus.

— Iš V. Vokietijos praneša, kad Rorbacho sanatorijoj mirė Justas Neverauskas, ilgus metus tarnavęs JAV darbo kuopoje. Memmingene, Vok. mirė II Pas. karo invalidas Vaclovas Januška, sulaukęs 52 metų.

—    Kęstutis Maldėnas, iš Čikagos, dabar tarnauja P. Vietname.

—    Argentinos kariuomenės mjr. Faustinas Švenčionis įstojo į Augštąją Karo mokyklą, kurią baigs po trejų metų.

—    Vacys R. Garbonkus, dabar tarnauja Europoje ir dirba Amerikos kariuomenės vyr. būstinėj. Balandžio pradžioje jis buvo pakeltas į seržanto laipsnį.

-— J. Grincevičius, 15 metų ištarnavęs svetimšalių legione, praleidęs ilgą laiką sanatorijoje, dabar įsikūrė Paryžiuje.

   Sav.-kūrėjas Vincas Avižius, gyv. Čikagoje, buvo susirgęs širdies liga, gydėsi ligoninėje, o dabar grįžo į namus.

—    Argentinos lietuviai paminėjo 10 metų sukaktį nuo gen. Teodoro Daukanto mirties. “Laikas” davė apžvalgą iš jo gyvenimo.

—    Don Varno Amerikos lietuvių legiono postas, balandžio 24 d. atšventė savo 25 metų veiklos sukaktį. Buvo surengtas iškilmingas banketas Trade Winds salėje, kuriame buvo pagerbtas ir Don Varno tėvas. Postas turi savo būstinę Marquette Parke.

—    Čikagoje pradėtos bylos prieš 17 vyrų, kurie nestojo į kariuomenę. Ruošiamos bylos kitiems trims tūkstančiams. Jų tarpe yra ir kelios lietuviškos pavardės. Nežinia, kokios bausmės jų laukia.

—    Kanados kariuomenės ltn. Rimas Navikėnas išvyko į Norvegiją, kur vyksta Kanados karinių dalinių pratimai.

—    Toronto Kūrėjų-Savanorių skyr. valdybon išrinkti:    pirm. Paciūnas, sekr. St. Banelis, ižd. V. Štreitas.

—    S. Sgt. Algirdas Paškevičius, pasižymėjo kovose Pietų Vietname ir buvo atžymėtas, tarp kitų ženklų, Bronzos žvaigžde. Jis jau anrtą kartą grįžta iš P. Vietnamo ir buvo paskirtas į Vašingtoną instruktoriumi. Jau 13 metų kaip Algirdas tarnauja JAV armijoje.

—    Don Varnas Postas, Čikagoje, balandžio 24 d. rengiasi švęsti savo 25 m. gyvavimo sukaktį. Jo vadas yra Adams.

Baigusieji Liktinių Viršilų ir Puskarininkių 6 mėn. pirmosios laidos (1936-1937 metų) kursus, III pėst. divizijoje, Šiauliuose, prašomi atsiliepti šiuo adresu: P. GULBINAS, 72 Parkway Avė. Toronto 3, Ont. Canada. (Turiu kursų prisiminimui nuotrauką. Atsiliepusiems atsiųsčiau — atnaujintume pažintis).

Seržantas Stanley Balzekas III-sis, Culver (Indiana) Military Academy gabus kadetas — artilerininkas. Jis ten kartu studijuoja visuomenės mokslus, prancūzų ir rusų kalbas. Dalyvauja akademijos sporto klube, akademijos leidinyje rašo apie savo lietuvišką kilmę, pabrėždamas lietuvių tautos heroiškumą iš praeities ir reiškiasi visuomeninėje veikloje.

— Gintautas Rapšys, atlikęs karinę prievolę amerikiečių bombonešių eskadrilėje, grįžo kovo pradžioje į Čikagą, kur tęs, pertrauktą karinės tarnybos, mokslą universitete. Atlikdamas karinę prievolę, baigė specialią skraidančiajam personalui mokyklą ir, atlikęs reikalingą stažą, buvo pakeltas į vyr. seržanto (staff sergeant) laipsnį. Tarnybos metu buvo išsiųstas su savo daliniu ir į Okinavą (Japonijoje , bet bombarduoti šiaurės Vietnamo jam neteko. Tarnybą baigė aviacijos bazėje Texas valstybėje.

-— Algirdas Norkūnas, kuris tarnauja JAV kariuomenės dalinyje, Vokietijoje, buvo grįžęs į namus, Detroite. Savo tarnyba Algirdas yra labai patenkintas.

—    JAV Karo aviacijos Strateginių junginių kpt. Povilas P. Nakrošis, sėkmingai atlikęs antrą kartą karinius uždavinius pietryčių Azijoje, sugrįžo į savo bazę, New Yorko valstijoje.

—    Azorų salose, prie Lajes Field, JAV bazės, molai sauganti vamzdžius, kurie tiekia alyvą ir kurą karo laivams, okeano bangų, 1970 m. kovo mėn. audroms siaučiant, buvo smarkiai apdaužyti. Kilo pavojus jog tiekimas nutruks, jei greitai nebus imtasi gelbėti padėtį.

Vietos civiliniai inžinieriai nebepajėgė tos problemos išspręsti greitai ir gerai. Buvo šauktasi JAV karių pagalbos.

Buvo skubiai sudaryta speciali komanda tam darbui atlikti. Jai vadovauti buvo paskirtas lietuvis, plk. ltn. Antanas M. Vaitekūnas iš 436th Civil Engineering Squadron (Dover, Delaware).

Oro laivynas atskraidino reikalingas priemones. Į vandenį buvo nuleidžiami specialūs betoniniai tetrapodai (35,000 svarų betoniniai “keturpirš-čiai”), kurie sukibę savo “pirštais”, pajėgė atlaikyti okeano bangų smūgius. Molai buvo pataisyti skubiai ir tiekimo vamzdžiai apsaugoti. Už gerai atliktą darbą, komanda ir plk. ltn. A. M. Vaitekūnas buvo vadovybės pagirti.

(Iš The Airlifter, Dover Delaware, 1971 m. sausio 8 d.)