PAOTOW —RAUDONOSIOS KINIJOS ANTRASIS ATOMINIS CENTRAS

J. V. SŪDUVAS

Suijan provincijoje 250 mylių į vakarus nuo Pekingo ir betarpiai į pietus nuo Mongolijos Gobi dykumos, vadinamoje Paotow vietovėje, kaip rašo A.P. korespondentas Henry J. Taylor, naudodamasis CIA žvalgybos duomenimis, R. Kinija baigia įrengti savo antrąjį atominių - hidrogeninių bombų gamybos centrą.

Paotow vietovė Suiyen provincijoje yra beveik dykuma. Negausūs gyventojai iš čia buvo iškelti į Kinijos-Rusijos pasienius. Visi techniniai atominio centro įrengimai ilgą laiką buvo atliekami didžiausioje paslaptyje. Statybos vyko po žeme, iškertant didžiules sales uolinių kalnų šlaituose. Įrengimai, kurie turėjo būti pastatyti žemės paviršiuje, rašo H. J. Taylor, daugiau yra panašūs į šarvuotus laivus negu į pastatus. Tai yra milžiniško didumo pilkos spalvos, be langų, plieno ir betono blokai visai be žmonių viduje, nes atominiai procesai kurie ten vyksta, yra mirtini. Dėl to visus reikiamus darbus jų viduje atlieka prancūzų gamybos robotai.

Pastatyti šitą atominį ir superautomatinį centrą R. Kinija sugebėjo tik su pagalba Japonijos ir Europos didžiųjų bendrovių. Dauguma svarbių Paotow centro įrengimų buvo ištisais kompleksais pristatyti minėtų bendrovių ir čia kiniečių sumontuoti. Vakarų Vokietijos Mannesman bendrovė pristatė didžiulių plieno vamzdžių kompleksą. Austrijos VOEST firma iš Linzo pagamino ir pristatė modernią deguonies gaminimo aparatūrą Prancūzų-Belgų DEMAG bendrovė įrengė 150 milijonų vertės valcuoto plieno gamyklą. Japonija aprūpina naujausiais metalais ir skystais chemikalais. D. Britanija aprūpino elektroniniais kompiuteriais.

Visas naujasis Mao atominis centras, užimąs 14 akrų plotą, elektros energiją gauna iš hidroelektrinės stoties, kuri yra pastatyta didžiajame Geltonosios upės lanke prie Lanchow.

Mao saugumo policijos viršininkas Hieh Fu Chik kontroliuoja abiejų atominių centrų saugumą: Paotow ir atom, raketų bandymų stoties Lop-Nor vietovėje 500 mylių nuo Rusijos - Kinijos sienos, Sinkiango provincijoje.

Rusijos baimė ir pasiruošimai

Intensyvus R. Kinijos atominis ginklavimasis baimina Kremliaus valdovus ir raudonosios armijos vadovybę. Raud. armijos štabe paskutiniu metu pradėjo reikštis nuomonių skirtumai tarp pėstininkų, šarvuočių ir oro jėgų vadovybių dėl planingo Kinijos puolimo. To pasėkoje dar praėjusiais metais buvo pergrupuotos rusų Tolimųjų Rytų karinės jėgos, ir tik tuo paaiškinamas raudonosios armijos vyriausio štabo maršalo Matvei Zacharov atsiradimas Choibalsanė, tik 75 mylios nuo Kinijos sienos. Prieš tai jo štabas buvo išorinėje Mongolijoje.

“The New York Times’’ korespondentas C. L. Sulzberger Sovietų Rusijos karinius pasiruošimus taip aprašo: “...Maskva šiuo metu koncentruoja rytinėje USSR didžiules karines jėgas su centru satelitinėje Mongolijos respublikoje. Sovietų jėgų koncentracija tame rajone siekia 30 divizijų, tai maždaug du kartu daugiau, negu buvo prieš tris metus. Didžiuliai karinių medžiagų ir ginklų transportai Trans-Sibiro geležinkeliu vyksta dieną ir naktį. Visos pasienio stotys yra pilnoje karinėje parengtyje. Maskva dabar jau oficialiai kalba apie :“Far East Theater of military operations...” Taktiniai oro jėgų junginiai po 300 lėktuvų yra išdėstyti prie Kinijos sienos. Taip pat ir taktiniai raketų daliniai su atominiais užtaisais išdėstyti pasienyje šaudymo pozicijose. Žymesnieji raudonosios armijos dalinių generolai iš Rytinės Vokietijos yra perkelti į Trans-Baikalo rajoną. Trans-Sibiro, Trans-Mongolijos ir Turk-Sibiro geležinkelių sistemos, kurios vos sugeba aptarnauti taikos meto prekių judėjimą, pertvarkomos karo meto reikalavimams. ..”, baigia savo išvedžiojimus, grįžęs iš Rusijos C. L. Sulzberger.

Amerikos saugumas, sąryšyje su Paotowo atominio centro atidengimu, daro sekančius palyginimus ir spėjimus: 1) R. Kinija 1964 m. spalių 16 d. išsprogdino savo pirmąją atominę bombą; 2) 1967 m. gruodžio 24 išsprogdino savo pirmąją hidrogeninę bombą; 3) Mao nustebino pasaulį Paotow atominio-hidrogeninio centro, Suiyan provincijoje, taip greitu pastatymu.

Šiuo metu R. Kinija dideliu skubotumu gamina branduolinių bombų atsargas ir stato raketų iššovimo lizdus. Raketų bandymai vyksta Lop Nor vietovėje, Sinkiango provincijoje, kuri retai apgyventa, o savo plotu prilygsta Italiją, Prancūziją, V. Vokietiją ir Britaniją drauge sudėjus. Pagal anksčiau paskelbtus davinius buvęs gynybos sekretorius MacNamara tik vienais metais suklydo, pranešdamas JAV-bių Kongresui apie R. Kinijos atominę galią. Šiuo metu Mao jau turi atominių raketų iššovimo centrus iš kurių jau gali pasiekti Rytinę Rusiją, Malaziją, Indiją ir Japoniją. O po metų jau galės pasiekti Havajus, Alaską ir Jungt. Valstybių rytinius Ramiojo vandenyno pakraščius.

Toks žaibiškas R. Kinijos atominis apsiginklavimas verčia Sovietų Rusiją jieškoti geresnių santykių su Vakarais, o Ameriką gerinti atšalusius diplomatinius pasitarimus su Raudonąja Kinija.

(Čia pravartu būtų prisiminti lietuvišką patarlę, kad varnas varnui nekerta akies. Red.)