PARTIZANO MOTINAI

Pranė Tekutienė

Žalsvo šilko gijos draikėsi miškuose,
Šlaituos baltažiedžiai barstė lapelius.
Veltui motinėle pamiške žvalgaisi,
Su puokšte žibuoklių neateis
sūnus.
Tavo lepūnėlio garbaną šilkinę
Plačiašakės eglės taršo įkyriai.
Jo rankoje plienas
ilgesys krūtinėj,
Jo mintys nuklysta kūdikio keliais.
—    Pabučiuok mamyte, padainuok lopšinę! — 
Nejučiomis kalba jo lūpų šypsnys,
—    Pabudėk prie kryžiaus maldoj už tėvynę, 
Gal mūsų padange debesys nuslys.
Po kovos lemtingos pašvaistėm išblėsus,,
Laisvės varpo aidui banguojant laukais. .. 
Pamiške žvalgykis vasarai atvėsus,
Takeliu per lauką sūnus, gal pareis.
Po ąžuolais žydi rožės purpurinės,
Vėlinių naktyje
tai kraujo lašai.
Ten ilsis didvyriai kritę už tėvynę

Neraudok mamyte, jei sūnus tenai.

1969 m. Kariuomenės atkūrimo minėjime — Montrealyje Pranė Tekutienė sako savo eilėraštį “Partizano motinai”. Foto A. Kalvaitis