AUŠRA

STASYS JAKŠTAS

 (Iš “Lietuvos Prisikėlimo”)

Tą dieną ryškiai aš menu,
Kai krito Laisvė iš dangaus: 
Aušros ištryško vulkanu 
Prie kojų -pavergti žmogaus.

Gyvybės savo spinduliais
Tautas prikėlė praeities, 
Kurios su amžiais, su giliais 
Jau laukė užmirštos mirties.

Kaip viešnia laukiama, šviesi,
Kaip pranašas ir kaip šauklys, 
Prabilo: “Kelkitės visi, 
Naujas statykite pilis!”.

Sutiko žmonės ją basi
Duris pravėrė į namus,
Kad Laisvės viešnia ta šviesi
Pabertų laimės šilumos.

Lyg Žemės Motina gera
Marijos vieškeliuos šventuos, 
Tekėjo Baltijos Aušra 
Viltim ir lūkesčiais tautos.

Lyg amžių pasaka gili,
 Artėjo Laisvė Lietuvon: 
Kiekvieną sutiktą kely 
Buities pažadino kovon.

Mojavę vyrai spragilais,
Lyg žemėn stojo įkasti: 
Reikės išjoti sakalais,
Kad būtų rytdiena skaisti.

Po naščių ėjusias našta
Aušra paglostė merginas:
“Žiū, jūsų keliasi tauta
Ir meta pančius vargana”.

Budėję Vilniuje sargai
Žodžiu prabilo, kaip kardu:
—    Nuo šiandien nesame vergai
—    Tautos tai skelbiame vardu:

—    Te saule aplekia žinia,
—    Iš amžių keliasi laisva,
—    Su savo Sandoros Skrynia
—    Pasaulin grįžta Lietuva,

Ir žodžiai Laisvės tie šventi,
Tautos įamžinti aktu,
Paliks jie mūsų atminty
Ir mūsų būsimų kartų.