MES LIETUVOS KARIAI

Balys Auginas

(Vasario 16-tai)

Mes tie, kurie Tėvynę
gynė Gyvybe ir krauju,
Kuriuos mirties ranka nuskynė
Žydėjime dienų—


Mes tie, kuriuos aušra bučiavo
Kautynių apkasuos—
Kurie dėl motinos ir žemės savo
Užmigome kapuos.
Praėjom kaip audra—
Nuo Klaipėdos lig Švenčionėlių
Ir mūs krauju žydėjo gėlės,
Ir kėlės Lietuva—

Tai mes, kurie tremties kely gyvenam
Ir laukiame aušros,
Iš Tėviškės namų išgirstam žodį partizano,
Kurs nepabūgo nelygios kovos.

Tai tiesia jis mums savo ranką—
Jo žodį, broli, ar girdi?—
—    Po plačią žemę jau klajot užtenka 
Su ilgesiu širdy—

—    Ateis diena, laukta tiek metų, 
Audringais sūkuriais
Ir vėl sustosime visi į gretą
Mes— Lietuvos kariai—