Kariai ir jaunimas

Romualdas Kisielius

PASILIKUSIAM TĖVIŠKĖS KRYŽIUI

Gal jau nematysiu tų nakties šešėlių,
Nei žvaigždžių, nei kaimo pakelės juodos.
Ir rūpintojėlis šalia sodžiaus kelio
Negirdės manosios vakaro maldos . . .

Atmenu, kai tylų vakarą žvaigždėtą,
Atidaręs kiemo girgždančius vartus,
Eidavau pavaikščiot pakele gėlėta

Mintyse paskendęs, liūdnas ir tylus . ..

Man po kojų snaudė margos pievų gėlės,
Ir
širdies plakimą žingsniuose jaučiau.
Eidamas prie kryžiaus miegančio šešėlio,
Su džiaugsmu krūtinėj vis arčiau, arčiau .. .

Ir tenai kalbėjau vakarinę maldą,
Prie to seno, juodo kryžiaus pakelės,
Kol nekalto kraujo ašara ugninga
Sužibėjo žiede mirštančios gėlės . ..

tada palikdamas savo gimtą sodžių,
Paskutinį kartą nuėjau tenai...
Kur stovėjo kryžius, kur žibėjo žvaigždės,
Kur bangavo mūsų mėlyni linai.

Ir tariau, sudiev jau, gal aš nebegrįšiu,
Bet Tu senas kryžiau, čia tylus stovėk!
Saugok mūsų žemę! Saugok tylų sodžių!
Ir nakties šešėliuos vienišas liūdėk!

H. Kisielius, jaunas poetas ir veiklus skautų organizacijos narys, Kalėdų metu grįžo į namus Brooklyne, ištarnavęs du metu kariuomenėje, Aliaskoje.

MŪSŲ ŠEIMOJE

Už geležines uždangos pasilikusių kraštų skautai tremtyje yra suorganizuoti į Geležinės Uždangos Skautų Brolijų Konferenciją, kuriai priklauso latviai, estai, vengrai, jugoslavai, ukrainiečiai, gudai ir lietuviai skautai. Gruodžio pabaigoje New Yorke šios organizacijos atstovai turėjo savo suvažiavimą. Lietuvius atstovavo dr. V. Čepas, A. Banevičius, R. Mieželis ir E. Kaminskas. Lietuviai pasirodė geriausiai organizuotas ir susiklausąs vienetas. Užsieniečiai ypač stebėjosi mūsų skautų spauda — “Skautų Aidu” ir “Mūsų Vytimi”.

-o-

1954 m. New Yorko studentai ateitininkai surengė studijų dienas. Suvažiavo dalyvių iš Putnamo, Bostono, Bridgeporto, Philadelphijos, Hartfordo, Baltimores. Studentai išklausė paskaitų: kun. V. Pikturnos “Moterystė Katalikų Bažnyčios moksle”, dr. A. Šerkšnos “Šeima lietuviškumo nešėja ir saugotoja”. T. Narbutas kalbėjo apie šeimą liberalizmo ir katalikiškos pasaulėžiūros atžvilgiu, o kun. J. Petrėnas dėstė moralinio bei religinio jaunuomenės auklėjimo reikšmę lietuviškajai šeimai.

-o-

Vasario 19—20 dienomis įvyksta rajoniniai Liet. Stud. S-gos JAV-se suvažiavimai. Vienas — Detroite, kitas — Hartforde. Suvažiavimai bus studijų dienų pobūdžio, kurių tema — “Lietuviškojo švietimo problemos ir uždaviniai”. Suvažiavimų tikslas yra pagilinti lietuvišką žinyną ir sutvirtinti ryšius su vyresniąja karta.

-o-

A. Sabaliauskas, žinomas ateitininkų veikėjas, baigęs inžinerijos mokslus Čikagoje, sausio 15 d. buvo pašauktas į kariuomenę.

-o-

Amerikos lietuviai skautai švenčių proga gausiai sušelpė į vargą patekusius lietuvius. Daugiausia aukų pasiųsta į Vokietiją. Detroito skautės surinko 123.35 dol. Čikagos skautai sudėjo per 40 dol. Kitos vietovės pasiuntė po mažiau. Clevelando skautai ir skautės sušelpė maisto produktais ir lėšomis lietuvių šeimas, patekusias vargan.

-o-

“Rambyno” (Cape Cod, Mass.) skautų stovykloje 1954 m. rugsėjo mėn. Dešimt dienų čia stovyklavo 250 skautiško jaunimo.    Foto — Al. Juškys.

Šviesos Sambūrio New Yorko skyrius, kuris yra pats veikliausias šios organizacijos skyrius, yra aktyviai įsijungęs į lietuviškos kultūros puoselėjimo darbą New Yorke. Neseniai suorganizuotos paskaitos V. Rastenio “Apie spaudos darbą”, prof. Ig. Končiaus “Lietuviškieji kryžiai”, dail. A. Bielskio “Vitražai ir jų gamyba” sutraukė nemažą būrį jaunimo.

-o-

Nauji skautų vadovai: — Clevelando jūrų skautų Stepono Dariaus laivo vadas — Em. Jerašiūnas; Wa-terburio skautų vietininkas — R. Pakalnis; Hartfordo skautų vyčių vadas — G. Dragūnevičius, New Britaino skautų vyčių vadas — V. Zdancevičius; Pr. Nedzinskas — Čikagos skautų tuntininkas.

-o-

Toronto Rambyno skautų tunto Mindaugo Draugovė, vadovaujama psktn. J. Gaižučio, Kalėdų proga aplankė lietuvius ligonius ir atnešė jiems dovanų. 25 ligoniai buvo aplankyti septyniose miesto ligoninėse ir į dvi ligonines išsiųsti penki siuntinėliai. Sausio 9 d. Toronto jaunimui skaučių ir skautų tuntai buvo surengę jaukią eglutę.

-o-

Žiemos atostogų metu Mesick, Mich., buvo suorganizuota Akademinio Skautų Sąjūdžio stovykla, sutraukusi dalyvių iš Clevelando, Urbanos, Detroito ir Čikagos. Dienomis buvo slidinėjama, o vakarais vedamos įdomios diskusijos ideologiniais klausimais, skaitoma sava kūryba, klausoma muzikos.

AMERIKOS BALSAS PRADEDA

SAVO PENKTUOSIUS METUS

Vasario 16 d. Amerikos Balsui sueina 4 metai. Pirmoji jo transliacija buvo pradėta iš New Yorko 1951 m. vasario 16 d. Netrukus iš ten buvo pradėtos transliuoti dvi kasdieninės 15 minučių programos, — viena rytą, kita vakare, o po metų pradėta trečioji programa iš Europos. Visos trys programos yra kelis kartus kartojamos, taip kad Lietuvoje AB galima klausytis beveik kas dvi valandos.

KARIO skaitytojams pranešame, kad New Yorko laiku AB programos yra girdimos kasdien:

11 val. ryto (iš Washingtono) trumpomis bangomis 16, 19, 25. 31, 41, 49 ir 251 metrų ilgio.

1 val. 15 min. po pietų (iš Europos) 31, 41, 49 ir 251 metrų ilgio bangomis.

4 val. po pietų (iš Washingtono) tomis pat bangomis kaip ir prieš piet.

Penktuosius metus pradėjusį Amerikos Balsą, KARYS sveikina ir linki jo bendradarbiams, kurių tarne yra ir buvusių Lietuvos karių, sėkmės ir ištvermės.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pulgis Andriušis: TIPELIS.Humoristinis romanas iš Kauno gyvenimo. Išleido Gabija, 335 Union Ave.. Brooklyn 11. N. Y. 240 psl., įrišta į kietus viršelius, kaina $3.00.

Leonardas Žitkevičius: DAIKTAI IR NUORŪKOS. Lyrinės ironijos. Išleido Gabija, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. 48 psl., kaina $1.00.

MŪSŲ BIČIULIAI:

Įnašus įmokėjo:

47.    Pabrėža Leonas, Chicago, Ill.

48.    Mieželis Vladas, Chicago, Ill.

49.    Karosas Klemensas, Cleveland, Ohio

50.    Svi'as Balys, Detroit, Mich.

Aukojo Kariui:

1.    Prof. V. K. Jonynas    $10.00

2.    Butkūnas Andrius    5.00

3.    Jakimavičius Vladas    5.00

4.    Mikalkėnas A.    5.00

5.    Remeikienė L.    5.00

6.    Černius Jonas    3.00

7.    Jonaitis A.    3.00

8.    Svilas Balys    3.00

9.    Žukas K.    3.00

10.    Andrikonis Juozas    2.00

11.    Jaras Petras    2.00

12.    Kenstavičius Antanas    2.00

13.    Rauba Jonas    2.00

14.    Sajauskas Antanas    2.00

15.    Šadeika Cėsys    2.00

16.    Ūsas Bronius    2.00

17.    Valteris Vincas    2.00

18.    Venclauskas Kazys    2.00

19.    Vėžvs Gintautas    2.00

20.    Babickas Povilas    1.00

21.    Bliudžius Andrius    1.00

22.    Griauzdė A.    1.00

23.    Gulbinskas Petras    1.00

24.    Ivanauskas Gediminas    1.00

25.    Kacilauskas Juozas    1.00

26.    Lakavičius Petras    1.00

27.    Latviūnas Stasys    1.00

28.    Ličkus Petras    1.00

29.    L. S. “Ramovė” Omahos Sk. 1.00

30.    Kan. Meškauskas Juozas 1.00

31.    Mikuckis Juozas    1.00

32.    Pupalaigis Balys    1.00

33.    Puskunigis Kęstutis    1.00

34.    Sisas Juozas    1.00

35.    Valiuškis A.    1.00

36.    Židžiūnas Vladas    1.00

37.    Žiūkas J.    1.00

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Prenumerata:

Metams —    —    $4.50

Pusei metų -—      $2 50

Atsk. Nr. —    10 centų

Adresas:

3157 S. Emerald Ave., Chicago 16, Ill.