GIER CASIMIR SIEMIENOWICZ, ARTILERIJOS GENEROLAS

Tai bus bene pirmas lietuvis — ginklų specialistas, teoretikas, kuris savo raštais įamžino savo vardą. Gali būti, kad ir anksčiau būta ginklų specialistų, tačiaus jie savo darbų raštuose nepaliko, todėl ir liko pamiršti. Art. generolas Gier Casimir Siemienowicz parašė lotynų kalboje: “Ars magna Artilleriae”. Veikalas datuotas 1649 m. data. Įvadoje jisai rašo: “Esu Lietuvos riteris”, galima tikėti, pavardė žymiai sulenkinta, pagal tuometinį paprotį. Veikalas pašvęstas Herzogui von Nassau (Hollandija). I-moji dalis šio veikalo buvo atspausdinta Hollandijoje 1650 metais. Tuoj buvo išversta į vokiečių kalbą ir 1676 m. atspausdinta, kas liudija apie didelę šio veikalo tuometinę vertę. I-mos dalies turinį sudaro: 1-mam skyriuje nagrinėjamas kalibro klausimas, pasiremiant Tartalja ir Hartman teorijomis apie svorį, jo jėgą ir proporcingumą. 2-ame skyriuje — parakų gamyba. Salietra, jos valymas, dirbtuvių įrengimai. Paminėta labai daug parako rūšių. 3-čias sk Raketos — feierverkai. 4-tas sk. Ugnies kamuoliai — plaukiantieji ir degantieji vandenyje. 5-tas sk. Sprogstamieji sviediniai. Šis skyrius yra pats įdomiausias. Jį beskaitant galima įsitikinti, kad autoriui buvo žinomi visi veikalai parašyti iki jam išleidus savo knygą, nuo pačių seniausių laikų. Taip, pavyzdžiui, jis mini veikalą arabų rašytojo, Nedz Eddin - Gassan - Abramah, “Vadovėlis kautis raitam ir apie karines mašinas”, parašytas 1298 m. (Šio veikalo rankraštis randasi Paryžiaus bibliotekoje). Šiame skyriuje išnagrinėta granatų vystimosi istorija ir jų naudojimas nuo pačių seniausių laikų.

Tuometinė vertė šio veikalo I-mos dalies buvo labai didelė, kuri buvo verčiama į savo krašto kalbas ir naudojama kaipo vadovėlis.

II-oji dalis šio veikalo buvo pažadėta netrukus išleisti, tačiau neišėjo. Joje turėjo būti aprašytas artilerijos šaudymas. Nėra žinių, gal nebuvo atspausdinta, gal rankraštis žuvo, gal autoriui mirus jo rankraščiu kiti pasinaudojo. Sunku spręsti, galima tik spėlioti. 1676 m. Frankfurte prie Maino art. kapitonas Daniel Elrich išleido veikalą apie artilerijos šaudymą, kuris atstojo Gier Casimir Siemienowicz knygos II-ąją dalį. Savaime aišku, kad dabar šis veikalas turi tik istorinę vertę

Plk. O. Urbonas.

Baltasis sausis  V. Maželio nuotr.