KARIUOMENĖS ŠVENTĖS ATGARSIAI

PAMINĖJO SPAUDA IR RADIJAS

Lietuvos kariuomenės šventę paminėjo ir patriotinė mūsų spauda, o taip pat ir lietuvių vedamos radijo valandėlės. Kaikur lietuviai skautai atskirai minėjo minimą šventę pagal savo skautiškas tradicijas. Vienur šventės minėjimus suorganizavo L. S. “Ramovės ’ skyriai, kitur Lietuvių Bendruomenės skyriai arba ir kitos organizachos. Daug kur buvo minima, bet žinių iš mažai kur gauta.

J. A. V.

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvos kariuomenės    šventėsminėjimas įvyko lapkričio 21 d. tautininkųnamuose. Posėdžiui vadovavo V. Kublius, paskaitą skaitė dr. J Petronis. Buvo perskaitytas gan P. Plechavičiaus žodis ir plk. A. Stapulionis papasakojo savo atsiminimų. Meninėje dalyje dalyvavo T. Nikolskytė, Alg. Gustaitis ir J. Strolia su sūnumi.

CHICAGO, ILL.

Lapk. 21 d. kariuomenės šventė Chicagoje pradėta pamaldomis šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, kurių metu giedojo parapijos choras, vedamas Vl. Baltrušaičio, sol. D. Stankaitytė ir Chicagos Lietuvių Vyrų choras, vedamas Br. Jonušo, Pamokslą pasakė kun. S. Šantaras. Akademinė dalis įvyko Lietuvių auditorijoje. Minėjimą pradėjo LS “Ramovės” Chicagos skyriaus vald. pirm. Bulika. Už Lietuvos laisvę žuvusius karius ir žuvusius partizanus malda pagiedojo vvru choras. Sudarytas garbės prezidiumas. Pagrindinėje kalboie karius ir Lietuvos laisvės kovą prisiminė LS “Ramovės” Centro vald. pirm gen. P. Plechavičius. Koncertinėje dalyje sol. R. Maslianikianė padainavo “Oi tu karvelėli” — Kačanausko įr “Keliautojas” — Šuberto. D. Stankaitvtė atliko “Kad aš našlaitėlė” — Kačanausko ir “žemė krvžių ir smūtkeliu”—Jakukėno. Pirmą karta jaunosios solistės dainavo duetus, kurie gražiai pasisekė: “Be motinėlės” — Gailevičius ir “Be tėviškėlės” — Mendelsohno.

Chicagos Lietuvių Vyrų choras, diriguojamas Broniaus Jonušo, atliko 4 dainas: “Stovi žirgeliai” — Karoso “O ko jūs liūdit” — Bendoriaus, “Juodą žirgą pasbalnojęs” — Zdanavičiaus ir “Namo” — Strolios. Publikai prašant, choras padainavo “Pražydo jazminai” — Gečo ir “Juodbėriai galvas augštyn” — Šimkaus. Minėjimą pravedė Grigaravičius.

CLEVELAND, OHIO.

Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas suruoštas lapkričio 20 d. lietuvių salėje. Minėjimui vadovavo K. Budrys. Paskaitą skaitė inž. P. Žiūrvs. o meninę dalį atliko Čiurlionio ansamblio vyrų choras.

DETROIT, MICH.

Lietuvos kariuomenės šventė buvo paminėta lapkričio 28 d. Pamaldos buvo atlaikytos šv. Antano parapijos bažnyčioje, šv. Mišias už žuvusius ir mirusius savanorius, karins, šaulius ir partizanus atlaikė ir pamokslą pasakė kun. I. Borei-šis.

Minėjimo metu kalbėjo gen. Černius ir plk. Šlepetvs. Meninėje dalyje buvo suvaidintas J. Pusdešrio 4 vaizdelių montažas iš Lietuvos praeities. Minėjimo dalyviai sudėjo aukų mūsų karo invalidams.

INDIANA HARBOR, IND.

Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas buvo surengtas lapkričio 28 d. 11 val. buvo pamaldos šv. Pranciškaus lietuvių parapijos bažnyčioie už žuvusius dėl Lietuvos laisves. 6 val. parapjjos salėje buvo minėjimas. Paskaitą laikė gen M. Reklaitis, o meninę dalį atliko Chicagos Lietuvių Vyrų choras, Br. Jonušo diriguojamas.

MELROSE PARK, ILL.

Lietuvos kariuomenės šventė buvo paminėta lapkričio 28 d. Pamaldos buvo Sacred Heart bažnyčioje Kun. Akulevičius atlaikė šv. mišias ir pasakė pamokslą.5 val buvominėjimas Prabish salėje. Paskaitą skaitė gen. St. Dirmantas.

NEW YORK, N. Y.

Lapkričio 21 d. New Yorko lietuviai skautai savo iškilmingoje sueigoie paminėjo Lietuvos kariuomenės šventę. Kalbėjo V. Alksninis, A. Reventas ir R. Kezys. Keturios skautės davė įžodį.

PHILADELPHIA, PA.

Lapkričio 20 d. buvo paminėta Lietuvos kariuomenės šventė, šv. Kazimiero bažnyčioje įvyko gedulingos pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos laisvės karius, partizanus ir knygnešius.

7 val. šv. Kazimiero parapijos salėje įvyko minėjimas. Paskaitą skaitė prof. dr. J. Puzinas. Meninėje dalyje dalyvavo A. Gaigalaitė, A. Karalienės vadovaujama tautinių šokių grupė ir A. Šalčiūnas.

Vietos Tautinės Sąjungos skyrius su sveikinimu drauge atsiuntė ir 25 dol. auką Lietuvos laisvės kovų invalidams. Taip pat P. Balčius Lietuvos karo invalidams paaukojo 10 dol. Kitą dieną Bendruomenės Palsas savo radijo pusvalandį skyrė Lietuvos laisvės kovotojams.

ROCHESTER, N. Y.

Lapkričio 20 d. buvo surengtas Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas. 11 val. kun. D. Mackevičius atlaikė šv mišias už žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Po pietų parapijos salėie buvo pats minėjimas. Paskaitą skaitė A. Ciemints. Antrąją programos dalį atliko jaunimas. M. Polinauskaitė padeklamavo, o I. Arlauskaitė padainavo. Jai akompanavo S. Jankus. Lietuvos karo invalidams aukų surinkta 60,15 dol.

WORCESTER, MASS.

Lietuvos kariuomenės šventė paminėta lapkričio 20 dl. Maironioparke. Įžangos žodį tarė V.Židžiūnas. Meninę dalį atliko kupletistasBražėnas - Pražvilius.

CANADA

SUDBURY, ONT.-KANADOJE

Lietuvos kariuomenės šventės minėijmą Sudbury atidarė A. Strakauskas. Paskaitą skaitė ltn. L. Kaspariūnas. Meninę programą atliko šeštadieninės mokvklos mokiniai. Buvo padeklamuota eilėraščių, paskambinta pianinu, pagrota akordeonu ir atlikta keletas baleto numerių.

TORONTO—KANADOJE

Lapkričio 21 d. buvo paminėta Lietuvos kariuomenės šventė ir Lietuvos Šaulių Sąjungos 35 metų sukaktis. Buvo atvykę svečių ir iš Amerikos J. V. Minėjimą atidarė ir jam vadovavo savanoris kūrėjas mjr. K. Aperavičius. Įnešus šaulių vėliavą, Valadkaitis perskaitė priesaikos žodžius ir prie vėliavos buvo prisegtas juodas kaspinas. Jis bus nuimtas tik kai Lietuva atgaus laisvę, ši vėliava yra atvežta iš Lietuvos. 1940—1944 m. okupacijų metais buvo išsaugota Lietuvoje, o 1944 m. išvežta į Vakarus. Ji Kanadoje pasiliks, kol Lietuva vėl bus laisva.

Kalbėjo plk. Žukas, Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje buvęs krašto apsaugos ministeris. Jis dabar gyvena Amerikoje. Toliau kalbėjo generalinis konsulas V. Gylys ir šaulių vardu Valadkaitis. Meninę dalį atliko solistė Jonuškaitė, smuikininkas St. Kairys, muzikas St. Gailevičius ir “Varpo” choras.

WELLAND, ONT.—KANADOJE

Čia Lietuvos kariuomenės šventė buvo paminėta lapkričio 21 d. Buvo atlaikytos pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos laisvės savanorius, karius ir partizanus.

Minėjimas pradėtas giesme “Marija, Marija”, po kurios tarė žodį minėjimo vedėjas B. Simonaitis. Paskaitą skaitė kun. B. Mikalauskas. Toliau kalbėjo savanoris kūrėjas P. Naiduškevičius.

Meninėje dalyje N. Žinaitytė padeklamavo, J. Lianga pagrojo akordeonu, A. Paulionis padainavo ir tautinių šokių grupė, Z. Jakubonio vadovaujama, pašoko tautinių šokių.

VOKIETIJA

DIEPHOLZ - VAKARŲ VOKIETIJA

Lietuvos kariuomenės šventė Diepholze buvo paminėta lapkričio 22 d. Vargo mokyklos mokiniai, tautiniais drabužiais apsirengę, su deglais rankose, nunešė vainiką prie kryžiaus ir pagerbė žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Bendruomenės pirmininkas Čaplinskas pasakė kalbą. Katalikai ir evangelikai drauge sugiedojo “Marija, Marija” ir evangelikų giesmę.

Lapkričio 23 d. kun. P. Girčius atlaikė pamaldas už žuvusius dėl Tėvynės ir pasakė pamokslą. Vakare VMCA salėje buvo pats minėjimas. Meninę dalį atliko Vargo Mokyklos mokinės, mokytojos Gasnerienės vadovaujamos. Buvo padeklamuota, padainuota ir pašokta tautinių šokių.

HILDESHEIM, VAK. VOKIETIJA

P. L. B. Hildesheimo Seniūnija, kurią sudaro daugumoje lietuvių sargybų dalinys Britų zonoje, š. m. lapkričio mėn. 23 d. paminėjo Lietuvos kariuomenės 36 metų sukaktį.

Pamaldos buvo atlaikytos sekmadienį, lapkričio mėn. 21 d. Pamaldas laikė atvykęs iš Hamburgo kun. kapl. V. arka. Ypatingai gilų ir neišdildomą įspūdį visuose paliko kun. Šarkos pasakytas Kariuomenės šventės progai pritaikytas pamokslas.

Minėjimas įvyko gražiai išpuoštoje patalpoje, kur buvo iškabinta Vytis, Tautinė Vėliava ir skaitlinės “1918. XI. 23 — 1954”’. Prie patalpos papuošimo daug sumanumo ir pasišventimo padėjo dalinio puskarininkiai A. Vengrys ir V. Urniežius. Sargybų dalinio vadas ats. kpt. I. Apyrubis gana plačiai atpasakojo visiems susirinkusiems apie mūsų kariuomenės tvėrimosi pradžią, turėtus sunkumus, Nepriklausomybės kovas, o taip pat apie tebevykstančią kovą, vedamą partizanų ir visos tautos okupuotoje Tėvynėje su dabartiniu Lietuvos užgrobiku, žiauriuoju raudonosios Rusijos įsibrovėliu. Giliu susikaupimu buvo pagerbti visi Lietuvos savanoriai, partizanai, visų laipsnių kariai, paaukoję gyvybę už Tėvynės Laisvę ir Nepriklausomybę, visi žuvę ir tebežudomi mūsų broliai ir seserys pavergtoje Tėvynėje, bei raudonoje vergijoje Sovietų Rusijoje — ištrėmime.

Minėjimas buvo baigtas Tautos Himnu. Po minėjimo sargybų dalinio puskarininkis K. Jankevičius padeklamavo Maironio, Putino ir Brazdžionio keletą eilėraščių, o A. Janavičius, gražioje dzūkų tarmėje, paskaitė eilėraštį apie Dzūkiją. Padainavus karinių ir liaudies dainų, Kariuomenės šventės minėjimas buvo užbaigtas daina “Leiskit į Tėvynę”.

KARIAI ATŠVENTĖ SAVO ŠVENTĘ

Memingeno bendruomenėje veikia Lietuvių Karių “Ramovės” Skyrius, kuriam vadovauja ats. kapit.Juozas Kairionis. Skyrius lapkričio 23 d. paminėjo Kariuomėnės šventę. Ramovėnai, jų šeimos ir bičiuliai susirinko svetainėje, kur įvyko minėjimo aktas ir vaišės.

Karius ir svečius pasveikino Vokietijos Krašto Valdybos narys Stp. Vykintas. Jis kvietė išlaikyti karišką dvasią, vienybę ir visuomet būti pasiruošusiems dėl Lietuvos Nepriklausomybės.

Pirm. J. Kairionis sveikino centro ir savo vardu. Aktas ir vaišės praėjo bičiuliškoje ir vieningoje nuotaikoje.

TORONTO

KŪRĖJAI - SAVANORIAI

Jausdami tarpusavio ryšio palaikymo reikalą ir organizuotai prisidėti ekonominėje veikloje, Toronte įsikūrė atgaivintos Liet. Kar. Kūrėjų - Savanorių S-gos skyrius. Valdybą sudaro: St. Banelis, pirm.; St. Čepas, iždin. ir K. Aperavičius, sekr.

Per steigiamąjį skyriaus susirinkimą buvo gvildenamas klausimas apie suteikimą medžiaginės paramos kūr. - savanoriams, atsidūrusiems sunkioje būklėje. Lėšas tam tikslui telkti nutarta ruošti pobūvius-parengimus ir iš gautojo pelno sušelpti ne tik paramos reikalingus savanorius, bet ir Nepriklausomybės kovų invalidus.

SŲ MIRUSIEJI

TRAGIŠKAI ŽUVO aviacijos kapitonas Jonas Jankus, bostonietis, 31 metų. Jis buvo pasižymėjęs Korėjos kare ir apdovanotas aukso žvaigžde. Žuvo rugsėjo 29 d. Meksikos įlankoje lėktuvo katastrofoje.

*

Mirė buvęs Lietuvos kariuomenės puskarininkis Albinas Stravinskas, gyvenęs 4349 S. Fairfield Ave., Chicagoje. Jis žuvo susisiekimo nelaimėje, sulaukęs 37 metų amžiaus. Paliko žmoną Antaniną ir dvi dukras Reginą ir Nijolę. Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse.