Sveikinimai metinių proga

SVEIKINA KARĮ ATGAIVINIMO METINIŲ PROGA

Kpt. Simui Urbonui KARIO Vyr. Redaktoriui

N. Lietuvos KARIO tradicijų tęsėjui, JAV-se atgaivintajam Kariui, jo vienerių metų sukakties proga, VLIKo Inform. Tarnyba ir ELTA linki vis didėjančia sėkme ugdyti tauraus lietuvio kario tradicijas mūsų tautiečių širdyse, kad, išmušus lemiamai valandai, visi kaip vienas, pasektume mūsų partizanų, mūsų savanorių kūrėjų-karių pavyzdžiu ir, besąlyginiai aukodamiesi, juo greičiau iškovotume LIETUVAI laisvę.

Pfunllingenas, 1951. XI. 20 d.    

T. Šidiškis

Inf. Tam. Valdytojas

* * *

Nuoširdus lietuviškas sveikinimas gabiai redaguojamam KARIUI ir mieliems jo skaitytojams.

Su dėmesiu seku šį aukštos vertės žurnalą ir tikiu, kad KARYS bus ta kovos vėliava, apie kurią rikiuosis būsimos laisvos Lietuvos pulkai, dabar išblaškyti po visus penkis kontinentus.

KARYS bus tas šviesus žibintas, kurs tamsią vergijos naktį ves mielus ginklo draugus lietuviškų tradicijų, aukštos moralės ir Dievo bei Tėvynės meilės vieškeliais.

KARYS bus tuo kovos trimitu, kurs paskelbs žygį, kada turėsime iškelti laisvės trispalvę Kaime, Vilniuje ir Klaipėdoje.    Mes su jumis,

K. Juozas Prunskis
DRAUGO redaktorius

* * *

KARY, atgimęs laisvoje Amerikoje, auk, stiprėk ir uždek lietuvius ta dvasia, kuri vestų juos į Laisvą Lietuvą, kad ir per atominių bombų krušą.

LIETUVIŲ DIENŲ Redakcija

*    *    *

"KARIO” Redakcijai,

Atgaivinto Kario vienerių metų sukaktuvių proga, Margutis sveikina jo redaktorių ir bendradarbius ir linki sulaukti tos laimingos valandos, kada jie galės Karį vėl grąžinti ten, kur jis priklauso — Išlaisvintai Lietuvai.

P. Linkus, red.

*    *    *

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mieląjį KARĮ!

LIET. TAUTINĖS S-GOS I-JO SKYRIAUS NARIAI IR VALDYBA

*    *    *

1951 m. lapkričio mėn. 17    d.

Sveikinu buvusių Lietuvos Nepriklausomybės metais karių žurnalą KARĮ, atgaivintą Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir išgyvavusį vienerius metus. Linkiu KARIUI dar daug metų lankyti buvusius Lietuvos karžygius, geros valios lietuvius ir tiesti pagrindus Lietuvos Nepriklausomybei atgauti.

KARIO vyriausiam redaktoriui kpt. Simui Urbonui linkiu geriausio pasisekimo pradėtame kultūriniame darbe. Lai gyvuoja KARYS ilgus metus, lanko buvusius Lietuvos karžygius ir demokratiškai nusiteikusius lietuvius!

M. Leo Vasil,
Tėvynės redaktorius

Maironio šeštadieninė Lietuvių Mokykla Brooklyne sveikina mūsų KARĮ ir linki jam kovos trimitus pūsti ištvermingai.

MOKYTOJAI IR MOKINIAI

* * *

Gerb Kario Redaktoriui
kapitonui Simui Urbonui,

KARIO redaktorių ir jo štabą metinių sukakties proga nuoširdžiai sveikiname. KARYS atsirado drauge su atsikūrusia Nepriklausomos Lietuvos kariuomene. Jis visą laiką augo ir tobulėjo. Buvo mėgiamas ne tik karių ir šaulių, bet ir plačiosios visuomenės, o ypač jaunuomenės. Karys neapleido Lietuvos vyrų ir okupantų laikais Lietuvoje ir vėliau Vokietijoje.

Atgaivintą KARĮ laisvoje Dėdės Samo žemėje ir vėl buriantį ir lankantį lietuvius karius ir plačiąją visuomenę, dar kartą sveikiname ir linkime augti ir plėstis, o jo redaktoriui ir štabui linkime geros sveikatos ir ištvermės sunkiame darbe. Trokštame, kad ištvertumėt tremties laikus ir sveiki grįžtumėt į Tėvų žemę, į Gedimino miestą, kur yra tikroji KARIO būstinės vieta.

Valio KARYS, Tėvynės gynėjas.

JURGIS KIAUNĖ, Akademinių Tautiškų Korporacijų Sambūrio pirmininkas.

1951 m. lapkr. 13 d., Brooklynas.

* * *

PER AMŽIUS GYVUOK, LAISVAS LIETUVOS KARY!

Džiugu, kad po sunkių ir ilgų okupacinių metų, po liūdnų ir skausmingų dienų, laisvame pasaulyje vėl iš naujo atgimė Lietuvos karių laikraštis KARYS.

Kaip Nepriklausomybės kovų, taip ir nepriklausomybės laisvės metais KARYS buvo laukiamas ir mielai skaitomas kiekvieno lietuvio patrioto, nes jame buvo ugdoma Tėvynės meilė ir pasiaukojimas savo gimtajam kraštui. Jei šiandieną lietuvių tauta taip narsiai ir atkakliai kovoja ir grumiasi su bolševikišku okupantu, tai didžiausias nuopelnas yra mūsų kariuomenės ir jos laikraščio KARIO, kurie lietuvių tautoje išugdė tuos kovotojus — tautos herojus.

LAISVOJI LIETUVA, kuri taipogi budriai stovi Lietuvos laisvės sarbyboi'e, jautriai pergyvena šiandienines mūsų tautos nelaimes ir visomis galimomis priemonėmis siekia Lietuvos išlaisvinimo, nepaprastai džiaugiasi, galėdama pasveikinti iš naujo atgimusį Lietuvos karių laikraštį KARĮ, jo vienerių metų sukakties proga, einantį laisvame pasaulyje.

Laisvoii Lietuva iš širdies linki KARIUI augti, stiprėti, klestėti ir apie save suburti visus lietuvius patriotus į vieną kovingą Lietuvos kovotojų armiją, šiandien kiekvienas lietuvis ir lietuvė turi jaustis esąs kariu ir skaityti bei remti Lietuvos karių laikraštį KARĮ.

Ši kukli vienerių metų sukaktis tebūnie mūsų visų Lietuvos karių solidarumo šventė. Visi per KARĮ įsijunkim į vieningą Lietuvos išlaisvinimo kovą, kad netrukus ją galėtume vainikuoti tautos pergale mūsų senoje sostinėje Vilniuje ir ten sušukti: per amžius gyvuok, laisvas Lietuvos kary!

STEPONAS JAKUBICKAS, “Laisvosios Lietuvos” štabo vardu.

1951 m. lapkričio 10 d.

Toronto, Ont. Canaad