1953 m. balandžio 18 d. žuvo Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vadas Edvardas Daučiūnas-Jokeris

Edvardas Daučiūnas-Jokeris, Rimantas, Nemunėlis gimė 1922 m. Panevėžio apskrities Ramygalos valsčiuje. 1944 m. pasitraukė į mišką. Priklausė Prano Pakščio-Mokytojo, Jono Vepšto-Paukštelio partizanų būriams. Vėliau paskirtas Vyčio apygardos Gedimino būrio vado pavaduotoju. 1950 m. sausio mėn. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo nario J. Kimšto-Žalgirio įsakymu Nr. 103 iš Vyčio apygardos Krištaponio ir Briedžio rinktinių sudarius Gedimino rinktinę, 1951 m. kovo 14 d. E. Daučiūnas paskirtas šios rinktinės vadu. Rinktinę sudarė Varpo, Aušros ir Trimito tėvūnijos, veikusios Ramygalos – Kėdainių, Panevėžio – Troškūnų rajonuose.

Stovi iš kairės: Edvardas Daučiūnas-Jokeris, Grigalius Štarolis-Plienas, Vytautas Zulumskis-Lūšis

„Edvardas Daučiūnas labai narsus partizanas buvo. Kai pas Juozapavičius jis iššoko iš gryčios, rusams puolant, nebespėdamas atsigult, ant rankos pasidėjo kulkosvaidį ir kaip duoda – net pats visas šokinėja. Tik jo dėka mes keliese likome gyvi ir ištrūkom iš rusų apsupimo“, – prisimena buvęs partizanas A. Vaitelis-Rimtutis.

E. Daučiūnas žuvo 1953 m. balandžio 18 d. Rodų Pušyno miške (Panevėžio aps. Ramygalos vlsč.) kartu su trimis partizanais MGB organizuotos karinės čekistinės operacijos metu.

Žuvimo aplinkybės nurodomos LSSR MVD 1-osios valdybos viršininko majoro Snakino telefonogramoje LSSR MVD 1-osios valdybos viršininkui papulkininkiui Župikovui: „1953 m. balandžio mėn. iš 17 į 18-tą nakties metu agentūrinė grupė, susidedanti iš 4-rių spec. agentų ir objektų “Plieno“ ir „Šnekučio", buvo išlaipinta Rodų Pušyno miške Ramygalos rajone, kad susitiktų su „Rimanto" būriu pagal iš „Rimanto“ gautą laišką-pakvietimą atvykti į susitikimą.

24.00 grupė, „tamsiai“ panaudodama ryšininką Antanaitį, susitiko su keturių banditų grupe: „Rimantu“, „Mėnesėliu“, „Klevu“ ir „Kiškiu“.

…Agentai su banditais pas Antanaitį išbuvo iki ketvirtos valandos ryto, po to visi kartu išėjo į miško gilumą, kur įsirengė laikiną stovyklavietę. Atsargus banditų elgesys ir didelė nakties tamsa labai apsunkino grupės veiksmus. Atlikti priemones iki auštant nebuvo galimybės. Banditai, laikydamiesi atsargumo, reikalavo, kad ilsėtis gultų visi kartu, be to, šalia savęs pasiguldė mūsų agentus ir objektus.

Vyčio apygardos Paukštelio būrio partizanai (iš kairės į dešinę) Edvardas Daučiūnas-Jokeris, Jeronimas Ramanauskas-Komaras, Edvardas Štarolis-Aras, Grigalius Štarolis-Plienas, Vytautas Vepštas-Žvaigždutė, Vytautas Zulumskis-Lūšis

Tokiomis aplinkybėmis paimti banditus gyvus nebuvo galimybės, o būti kartu su jais dienos metu grėsė, kad grupė bus galutinai iššifruota.

Apie 5.30 ryto agentai „Ramojus", „Šturmas" […], apsimetę, kad jiems paleido vidurius, atsikėlė ir konkrečiai susitarė dėl banditų likvidavimo. Atsargiai perspėjo kitus agentus ir objektus, o patys pagal signalą atidengė ugnį. Tačiau „Ramojaus" automatas iškart užsikirto. Tuo pasinaudodami banditai „Mėnesėlis“ ir „Klevas“ šoko bėgti, bet buvo pavyti ir likviduoti. Banditams bandant bėgti ir įvykus sumaiščiai tarp agentų, susišaudymo metu buvo nukautas objektas „Plienas“.

 Iš žuvusių banditų atpažinti:

1. Daučiūnas Edvardas-Rimantas, Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vadas.

2. Markauskas Petras-Mėnesėlis, Gedimino rinktinės (tėvūnijos) Basanavičiaus būrio vadas.

     Eiliniai banditai:

3. Markauskas Henrikas-Klevas.

4. Lukšys Stasys-Kiškis.

     Paimta: kulkosvaidis, du automatai, vienas šautuvas, trys pistoletai, 350 šovinių ir banditų rašiniai“.

Parengta pagal Aukštaitijos partizanų prisiminimai, II dalis (1 knyga), sudarė R. Kaunietis, Vilnius, 1998 m.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
Memorialinis departamentas 

Šaltinis: http://genocid.lt/datos/dauciun.htm

Vyčio apygardos kovotojai. Iš kairės: Edvardas Daučiūnas -“Jokeris“ ir Stasys Strikulis - “Fricas"

Vyčio apygardos partizanai. Sėdi iš kairės: Vytautas Zalomskas - “Lūšis“ ir Vytautas Vepštas - “Žvaigždutė“. Stovi: Starulis - “Plienas“, Ramanauskas - “Komaras“, Daučiūnas - “Jokeris“ ir Starulis - “Aras”

Edvardas Daučiūnas - “Jokeris“ ir Antanas Ambrožas - “Fuksas"

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/motinele-auginai.htm

Algimanto ir Vyčio apygardų vadų susitikimas Raguvos miške apie l947—1948 m.

I eilėje iš kairės: Bronius Juospaitis-Direktorius, Edvardas Daučiūnas-Jokeris, neatpažintas. Už jų klūpo Jurgis Urbonas-Lakštutis. Stovi iš kairės: Alfonsas Smetona-Žygaudas, neatpažintas, Mykolas Šemežys-Aras, Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis, Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-Šarūnas, Antanas Kisielius-Sakalas, Antanas Burokas-Mokytojas, Vytautas Zakaras, Antanas Žilys-Žaibas (VŽM)

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm