Autoriai

Autoriai  

Stéphane COURTOIS, Valstybinio mokslinių tyrimų centro CNSR (GÉODE-PARIS X) direktorius, žurnalo Communisme („Komunizmas") redaktorius, komunizmo istorijos specialistas, jo publikuoti darbai: Le PCF dans la guerre (Ramsay, 1980) - „PKP kare"; Qui savait quoi? L'extermination des Juifs, 1941-1945 (La Découverte, 1987, en coli.) - „Kas ką žinojo? Žydų naikinimas, 1941-1945"; Le Communisme (MA Éditions, 1987, avec M. Lazar) - „Komunizmas" (su bendraautoriu M. Lazaru); Le Sang de l'étranger. Les immigrés de la MOI dans la Résistance (Fayard, 1989, en coli.) - „Svetimo kraujas. MOI imigrantai Pasipriešinimo judėjime"; Cinquante ans d'une passion française. De Gaulle et les communistes (Balland, 1991, avec M. Lazar) - „Penkiasdešimt metų prancūziškajai aistrai. De Golis ir komunistai" (su bendraautoriu M. Lazaru); Rigueur et passion. Hommage à Annie Kriegel (Le Cerf/ L'Âge d'homme, 1994, en coli.) - „Griežtumas ir aistra. Pagarba Annie Kriegel"; L'État du monde en 1945 (La Découverte, 1994, avec A. Wieviorka) - „Pasaulis 1945 metais" (su bendraautoriu A. Wieviorka); Histoire du Parti communiste français (Presses universitaires de France, 1995, avec M. Lazar) - „Prancūzų komunistų partijos istorija" (su bendraautoriu M. Lazaru); Eugen Fried. Le grand secret du PCF (Le Seuil, 1997, avec A. Kriegel) - „Eugen Fried. Didžioji PK partijos paslaptis" (su bendraautore A. Kriegel).

Nicolas WERTH, istorijos mokslų agrėžė (Prancūzijoje - mokslinis laipsnis, leidžiantis dėstyti aukštosiose mokyklose. - Vert. past.), Šiuolaikinės istorijos instituto mokslinis bendradarbis, tyrinėjantis SSRS istoriją. Jo publikacijos: Être communiste en URSS sous Staline (Gallimard, 1981)- „Būti komunistu SSRS Stalino laikais"; La Vie quotidienne des paysans russes de la Révolution à la collectivisation, 1917-1939 (Hachette, 1984) - „Kasdienis rusų valstiečių gyvenimas nuo revoliucijos iki kolektyvizacijos, 1917-1939"; Histoire de l'Union soviétique, de l'Empire russe à la CEI (PUF, 1992) - „Sovietų Sąjungos istorija, nuo Rusijos imperijos iki CEI - Tarptautinės Europos bendrijos"; Rapports secrets soviétiques. La société russe dans ses rapports confidentiels, 1921-1991 (Gallimard, 1995, avec Gaël Moullec) - „Slaptieji sovietų raportai. Rusų visuomenė savo konfidencialiuose raportuose" (kartu su bendraautoriu Gaël Moullec).

Jean-Louis PANNE, istorikas. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (1914-1939) - „Prancūzų darbininkų judėjimo biografinio žodyno" -bendraautoris. Parašė (kartu su Emmanueliu Walonu) L'Entreprise sociale, le parti autogestionnaire de Solidarność (L'Harmattan, 1987) - „Socialinis užmojis, Solidarumas - savivaldiška partija"; Boris Souvarine, le premier désenchanté du communisme (Robert Laffont, 1993) - „Borisas Suvarinas, pirmasis, nusivylęs komunizmu".

Andrzej PACZKOWSKI, Lenkijos mokslų akademijos Politinių mokslų instituto direktoriaus pavaduotojas, Vidaus reikalų ministerijos ir administracijos archyvų mokslinės tarybos narys, jo darbai: Stanisfaw Mikolajczyk (1901-1966) ou la défaite d'un réaliste. Essai de biographie politique (1991)- „Stanislawas Mikolajczykas (1901-1966) arba realisto pralaimėjimas. Politinės biografijos esė"; L'Appareil de la Sécurité 1944-1956 (documents), 2 vol., 1994 et 1996 - „1944-1956 m. Saugumo aparatas (dokumentai)", 2 tomai, 1994 ir 1996; Un demi-siècle d'histoire de la Pologne, 1939-1989 (1995) - „Pusė amžiaus Lenkijos istorijos, 1939-1989" (Clio premija už geriausią istorinę knygą, 1996).

Karel BARTOSEK, čekų kilmės istorikas, mokslinių tyrimų IHTP (CNRS) vadovas nuo 1983 iki 1996, žurnalo La Nouvelle Alternative („Naujoji alternatyva") redaktorius, specializuojasi Vidurio ir Rytų Europos klausimais. Be kitų darbų, publikuota: The Prague Uprising 1945 (čekų, slovakų, vokiečių ir anglų k., 1960-1965 m.); De l'exil à la Résistance, Réfugiés et immigrés d'Europe centrale en France 1933-1945 (codir., Arcantére, 1989) - „Nuo tremties iki Pasipriešinimo judėjimo, Vidurio Europos imigrantai ir pabėgėliai Prancūzijoje 1933-1945"; Confession (entretiens avec Bedřich Fucik, Toronto, 1989) - „Išpažintis" (pašnekesiai su Bedřichu Fučiku); Le témoin du procès de Husak témoigne (entretiens avec Ladislav Holdos, Prague, 1991)- „Husako teismo proceso liudytojas liudija" (pašnekesiai su Ladislavu Holdo-su); Les Aveux des archives. Prague-Paris-Prague, 1948-1968 (Le Seuil, 1996) -„Archyvai byloja. Praha-Paryžius-Praha, 1948-1968".

Jean-Louis MARGOLIN, istorijos agrėžė, Provanso universiteto docentas, CNRS mokslinio tyrimo instituto mokslinis bendradarbis, tyrinėjantis Pietryčių Azijos klausimus. Publikuota Singapour, 1959-1987. Genèse d'un nouveau pays industriel (L'Harmattan, 1989) - „Singapūras, 1959-1987. Naujos industrinės valstybės genezė".

Kiti šios knygos bendraautoriai

Rémi KAUFER, Žvalgybos, terorizmo ir pogrindžio istorijos specialistas. Kartu su Roger Faligot parašė: Service B (Fayard, 1985) - „Tarnyba B"; KGB objektiv Pretoria (Lausanne, 1986) - „KGB tikslas Pretorija"; Kang Sheng et les services secrets chinois 1927-1987 (Robert Laffont, 1987) - „Kang Shengas ir slaptosios kinų tarnybos 1927— 1987"; As-tu vu Cremet (Fayard, 1991)- „Ar tu matei Cremet?"; Histoire mondiale du Renseignement(2 volumes, Robert Laffont, 1993-1994, en coli.) - „Pasaulinė žvalgybos istorija" (2 tomai).

Pierre RIGOULOT, socialinės istorijos instituto mokslinis bendradarbis, Cahiers d'histoire sociale („Socialinės istorijos sąsiuviniai") vyriausiasis redaktorius, jo darbai: Des Français au Goulag (Fayard, 1984) - „Prancūzai Gulage"; La Tragédie des Malgré-nous (Plon, 1990) - „Tragedija „Malgré-nous"*; Les paupières lourdes, Les Français face au Goulag: aveuglement et indignation (Éditions universitaires, 1991) - „Sunkūs vokai, prancūzai ir Gulagas: aklumas ir pasipiktinimas".

Pascal FONTAINE, žurnalistas, Lotynų Amerikos specialistas.

Yves SANTAMARIA, istorijos agrėžė, IUFM Manso ir IEP Paryžiaus docentas. Parašė knygą Du Printemps des peuples à la Société des nations (La Découverte, 1996, avec Brigitte Waché) - „Nuo tautų pavasario iki nacijų visuomenės" (kartu su Brigitte Waché).

Sylvain BOULOUQUE, istorijos studentas, GÉODE (Paryžiaus universiteto x) asocijuotas mokslinis bendradarbis.

* Malgré-nous - pažodžiui „nepaisant mūsų valios". Taip buvo vadinami elzasiečiai, kurie per Antrąjį pasaulinį karą 1945 m. prievarta buvo imami į vokiečių armiją. - Vert. past