Į Laisvę 1997 126(163)

     T U R I N Y S

Redakcijos skiltis .................................................... 2

        Prezidento rinkimų belaukiant

        Sumaišytų vertybių metas

Kreipimas į Lietuvos valdžią, visuomenę ir išeiviją ................... 5

Skaitytojų žodis ...................................................... 6

Dr. Vytautas A. Dambrava, Politika ir moralė .......................... 8

Jonas Kairevičius, Lietuvos politinio gyvenimo tikrovės .............. 15

Vidmantas Vitkauskas, Mokykla atsinaujinančioje visuomenėje .......... 22

Arkiv. Sigitas Tamkevičius, LKB Kronikai 25 metai .................... 28

Antanas Dundzila, Rezistentas Mykolas Naujokaitis sovietų dokumentuose 32

Vidmantas Valiušaitis, Bernardo Brazdžionio sukakties paraštėje ...... 40

Janina Semaškaitė, Kur supasi žemė ir šlama šimtametės liepos ........ 43

Zenonas Jaška, Praeities aidai dabartyje ............................. 50

Edmundas Arbas, Laisvės kovų pėdsakais per Suvalkiją ................. 54

Juozas Baužys, 41-ji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje ............ 58

Juozas Baužys, Lietuva XXI amžiaus išvakarėse, Jurbarkas ............. 66

Los Angeles politinio savaitgalio vaizdai ............................ 72

Danutė Juknevičienė, Juozo Lukšos fondo stipendijos .................. 73

Paminklinė lenta Julijonui Būtėnui ................................... 75

Žmonės ir įvykiai .................................................... 77

Atsiųsta paminėti .................................................... 80


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Artėja prezidentiniai rinkimai. Kiekvieno piliečio šventa pareiga juose dalyvauti ir atiduoti savo balsą už geriausią asmenį. Bet už ką? ... štai kelios mintys, kurias skaitome šiame numeryje:

„Siekiame tokios valstybės, kurioje atsispindėtų mūsų krikščioniškieji principai"

„Be pilietinės moralės visuomenė žūsta, be asmeninės moralės visuomenės išlikimas yra bevertis."

„Politika turi remtis žmonėmis, kurie turi ne tik stiprius politinius įsitikinimus, bet ir gilius moralinius principus."

NR. 126 (163) 1997 RUDUO

REZISTENCINES MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Ine.) Čikagoje.

Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrozaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA

Prenumerata JAV ir Kanadoje —10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje —15 JAV dolerių.

Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių.Lietuvoje — tik 5 JAV dol.

Spausdina „Draugo" spaustuvė Čikagoje

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM)—a journal dealing with issues pertaifting to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. J LAISVĘ is published by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

Viršelyje: Dainavos piemenėlis pasitinka kiekvieną atvykstantį į šią nuostabaus grožio stovyklavietę Michigan'o valstijoje, šiemet švenčiančią savo 40-ties metų sukaktį. Nuotr. Jono Urbono

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.