PAMINKLINĖ LENTA JULIJONUI BŪTĖNUI

Linkuvos vidurinėje mokykloje (Prakruojo raj.) 1997 gegužės 24 d. buvo atidengta paminklinė atminimo lenta Julijonui Būtėnui, tos mokyklos 9-tosios laidos (1933) abiturientui, teisininkui, žurnalistui ir tautos rezistencijos dalyviui. Lentą atidengė 18-tosios laidos (1942) abiturientas prel. Anicetas Tamošaitis, dabartinis Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius, ir iš Amerikos atvykusi dr. Rožė Šomkaitė, J. Būtėno mokinė. Lentą pašventino ir žodį tarė Linkuvos parapijos klebonas kan. Bronius Antanaitis. Kalbėjo mokyklos direktorius Algis Dičpetris, Ignas Kvedaras, dr. Rožė Šomkaitė ir kt. Iškilmių programoje su dainomis dalyvavo taip pat mokytojos S. Lovčikaitės vadovaujamas folklorinis ansamblis „Linkava" ir šių metų laidos keli abiturientai, pateikę literatūrinį montažą iš Julijono Būtėno gyvenimo.

Atminimo lentos iniciatoriai, padengę jos išlaidas, buvo Julijono Būtėno bendraklasiai Juozas Gruzdas, Juozas Pažemėnas ir Juozas Vitėnas. Lentos pagaminimu ir šiomis iškilmėmis rūpinosi mokyklos direktorius Algis Dičpetris.

Julijono Būtėno paminklinės lentos atidengimo iškilmėse Linkuvos vid. mokykloje kalba dr. Rožė Šomkaitė.

JULIJONO BŪTĖNO VARDO PREMIJA

„Dienovidžio" redakcija 1997 m. balandžio mėn. įsteigė Julijono Būtėno—žurnalisto, teisininko ir rezistento—vardo premiją, skiriamą autoriams už publicistinius straipsnius, vertinančius partizanų dvasios tęstinumą šiandieninėje Lietuvoje. J „Dienovidžio" prašymą paremti šią premiją aukomis patys pirmieji atsiliepę buvo: V.A. Dambrava, A. Rudis, J. Kojelis, R. Sidrys, K. Ambrozaitis, A. Razma, N. Bražėnaitė, P. Dalinda.

Jau paskelbti ir pirmieji Julijono Būtėno premijos laimėtojai: Eugenijus Ignatavičius, Viktoras Alekna, Kazimieras Pužiškis, Algis Rupainis, Nijolė Gaškaitė, Algimantas Jukna, Petras Dirgėla.