ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Prof. Zigmas Zinkevičius, Lietuvos švietimo ir mokslo ministras, š. m. birželio pradžioje lankėse Amerikoje, susitiko su Čikagos ir Lemonto lietuviais, dalyvavo LFB studijų savaitėje Dainavoje.

Dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai šią vasarą iš Čikagos persikėlė gyventi į Lietuvą. Išleistuvių proga dr. Adolfui gegužės 25 d. Lemonto Ateitininkų namuose buvo įteikta Lietuvio kataliko visuomenininko premija, kasmet skiriama Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos. Išleistuvės buvo taip pat surengtos ir Clevelande. Lietuvoje Damušiai apsigyveno Vilniuje.

Prel. dr. Juozas Prunskis, šiemet atšventęs savo 90 m. amžiaus sukaktį, dabar gyvenąs Ateitininkų namuose Lemonte, yra dosnus lietuviškos spaudos rėmėjas. Neseniai jis ir vėl laisvę" žurnalui atsiuntė 100 dol. auką, už kurią 20-čiai Vilnijos krašto mokyklų bus užsakytas žurnalas. Mielam prelatui nuoširdžiai dėkojame.

Dalia Kuodytė paskirta naująja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaline direktore. D. Kuodytė yra istorikė, aktyviai dalyvaujanti grupėje žmonių, leidžiančių „Laisvės kovų archyvo" žurnalą, ir kitoje rezistencinės veiklos tyrimų plotmėje.

Poetas Julius Keleras, „Darbininko" savaitraščio New Yorke redaktorius, gavo Lietuvių rašytojų draugijos premiją už geriausią grožinės literatūros knygą. Ši premija buvo padalinta tarp J. Kelero (už poezijos rinkinį „Sauja medaus") ir raš. Ic-choko Mero („Apverstas pasaulis").

Dr. Petras Kisielius, rugpjūčio 17 d. atšventė savo 80 metų amžiaus sukaktį. Plačiai dalyvaudamas lietuviškoje visuomeninėje veikloje, dr. Kisielius vis dar ilgas valandas dirba kaip gydytojas.

Dr. Kazio Pemkaus vardo biblioteka Klaipėdos universitete buvo atidaryta liepos 14 d. Savo sukauptą knygų ir leidinių turtą Klaipėdos universitetui dr. Pemkus padovanojo dar prieš savo mirtį.

450 metų sukaktis nuo Martyno Mažvydo „Katekizmo" - pirmosios lietuviškai spausdintos knygos pasirodymo buvo iškilmingai minima Lietuvoje ir kai kuriuose užsienio lietuvių telkiniuose. Minėjimai dar tebesitęsia, o Mažvydo „Katekizmą" jau galima matyti ir kompiuterių interneto tinkle.

Lietuvos mokyklai 600 metų.Rasti dokumentai rodo, kad pirmoji mokykla Lietuvoje buvo įsteigta 1397 metais prie Vilniaus katedros, ši nepaprastai svarbi sukaktis pavasarį Lietuvoje buvo paminėta Vilniaus arkikatedroje ir Operos ir baleto teatro salėje.

25 metai LKB Kronikai. 1972 kovo 19 d. pasirodęs pirmasis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris pradėjo visam pasauliui skelbti Lietuvos Bažnyčios ir tautos kančias. Vienas iš jos redaktorių buvo kun. Sigitas Tamkevičius (dabar Kauno arkivyskupas), kurio žodžius, pasakytus LKBK minėjime, spausdiname šiame numeryje. Kronika buvo užsieny verčiama į kitas kalbas ir pasiekdavo milijonus žmonių.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IX seimas įvyko 1997.7.1-7 d. Vilniuje. Nauju PLB pirmininku išrinktas Vytautas Kamantas vietoj buvusio pirmininko Broniaus Nainio, išrinkta nauja taryba, šiek tiek pakeisti įstatai, daug kalbėta ir ieškota naujų veiklos kelių.

Ateitininkų Federacijos nepaprastoji konferencija vyko liepos 11-13 d. Palangoje. Buvo keičiamas statutas, AF vadovybė iš Amerikos perkelta į Lietuvą, nauju AF pirmininku išrinktas Vygantas Malinauskas. Konferencijoje buvo jaučiama nemaža tarpusavio trintis ir kai kurių asmenų pastangos įtakoti jaunimą.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos suvažiavimas įvyko liepos 19 d. Kaune. Naujuoju sąjungos pirmininku vietoje Balio Gajausko buvo išrinktas Povilas Jakučionis.

Inž. Stepas Smalinskas mirė 1997 balandžio 10 d. Livonia, MI, Amerikoje. Buvo Dainavos jaunimo stovyklos ilgametis iždininkas, ateitininkas, Lietuvių fronto bičiulių aktyvus narys, kasmet dalyvaudavęs studijų savaitėse. Jo žmonai dail. Stasei Smalinskienei reiškiame užuojautą.

Inž Vincas Seliokas, gimęs 1904 m., mirė Panevėžyje 1997, VII.22 d. Nuo jaunystės buvo ateitininkų, šaulių ir pavasarininkų organizacijų narys. Aktyviai dalyvavo antisovietinėje ir antinacinėje veikloje, 1941 m. sukilimo dalyvis, LF ir BDPS narys, 1947 m. suimtas ir nuteistas 25 m. tremties Sibiro lageriuose. Panavėžyje gyveno tik nuo 1991 m. V. Selioko prisiminimų pluoštelis iš pirmosios sovietinės okupacijos dienų buvo spausdintas Į laisvę" Žurnale 1995 m. #120.

ATITAISYMAS

Praeitame laisvę" 125 numeryje, 49 psl., kažkaip nebuvo išspausdintas Henriko Kudreikio straipsnio „Lietuvos partizanai bolševikinėje literatūroje" paskutinis sakinys. Jis turėjo baigtis taip: „Tai viena iš paskutinių knygų lietuvių partizanų tematika." Autoriaus ir skaitytojų atsiprašome.

DVI VERTINGOS KNYGOS

Norime laisvę" skaitytojams priminti, kad per Į laisvę fondą dar galima gauti šias dvi neseniai išleistas knygas:

•    Vytauto S. Vardžio ir Juditos B. Sedaitytės „LITHUANIA: THE REBEL NATION", išleista 1997 m. Westview Press leidyklos Boulder, Colorado. Knyga 242 psl., joje angliškai pateikiami ir interpretuojami dar nesenos istorijos įvykiai, atvedę Lietuvą vėl į nepriklausomą gyvenimą. Apie šią knygą buvo plačiau rašyta „Į laisvę" žurnalo 125 nr. Knygos kaina užsisakant per Į laisvę fondą—tik 15 dol.

•    Juozo Kojelio „Iš NAKTIES Į RYTĄ", išleista „Garso" leidyklos Kaune 1996 metų pabaigoje. Plačios apimties, 504 psl., knygoje sutelkta keli šimtai autoriaus publicistinių ir analitinių straipsnių, nagrinėjančių visuomenines ir politines temas. Knygos kaina—12 dol.

Knygas galima užsisakyti kreipiantis šiuo adresu: Į laisvę fondas, c/o Alfonsas Pargauskas, 8908 Butterfield Lane, Orland Park, IL 60462. Išrašykite čekį laisvę fondo" vardu. Persiuntimo išlaidoms pridėkite dar bent 2 dol.

Sužinojęs, kad „Į laisvę" žurnalas jau leidžiamas 53-čius metus, Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar atsiuntė redakcijai savo sveikinimą.