ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jonas Šalna. NURIMUS BANGA. Epitafijų ir lyrikos rinkinys. Autorius - Amerikoje gyvenantis gydytojas, skulptorius ir poetas dr. Jonas šalna. Jo poezijoje išsakytos mintys apie gyvenimą, jame sutiktus bei matytus įvairiausių profesijų žmones, apie pasaulį, kuriame jie nuo amžių gyveno -viskas alsuoja autoriaus filosofine dvasia ir priverčia skaitytoją galvoti. Tai ne menas menui, bet menas minties penui poezija. Poeto stilius moderniškas: be taškų ir kablelių, be rimo ar ritmo. Tačiau skaityti lengva ir įdomu. Gražiai išleistoje 302 psl. knygoje sudėta gal pora šimtų eilėraščių. Knygą iliustravo dail. Nijolė Šaltenytė, išleido „švyturys" Vilniuje 1996 m.

LITHUANIAN PAPERS, Volume 10-1996. Metinis Lietuvių studijų draugijos (Lithuanian Studies Society) prie Tasmanijos universiteto Australijoje leidinys, leidžiamas jau dešimtus metus. Nedidelio formato, 80 psl. numeryje, išleistame 2,000 egz. tiražu, anglų kalba spausdinami įvairūs Lietuvą, jos ekonomiką, kultūrą bei kitas jos gyvenimo apraiškas liečiantys straipsniai. Jų autoriai - lietuviai ir svetimtaučiai. Redaktorius - Algimantas Taškūnas. Adresas: P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas 7005, Australia.

Pranas Gaida, UNDYING MORTAL, Archibishop Teofilius Matulionis - Shepherd, Prisoner, Martyr. Kun. Prano Gaidos knyga apie arkiv. T. Matulionio gyvenimą ir mirtį, pavadinta „Nemarus mirtingasis" buvo išleista 1981 metais. Ją išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija Romoje. Ne taip seniai knygos vertimai pasirodė vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis. „Tėviškės žiburių" Kanadoje leidykla išleido dabar ją ir angliškai. Knygą išvertė kun. Antanas Jurgelaitis, O.P. Jvadą šiai knygai parašė kardinolas Vincentas Sladkevičius, paminėdamas, kad jau pradedama bylos eiga paskelbti arkiv. T. Matulionį palaimintuoju. Knyga labai vertinga ypač angliškai skaitantiems. Norintieji ją įsigyti prašomi kreiptis į „Tėviškės žiburių" administraciją, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, On-tario L5C 1T3, Canada.