42-OJI EUROPOS STUDIJŲ SAVAITĖ

Europos studijų savaitės prelegentai: iš k.- T. Sodeika, kun. J. Dėdinas, V. Žukas, V. Daujotytė, A. Jankauskas, M. Martinaitis, A. Sabalis, V. Valentinavičius, D. Kuolys, Ž. Mikšys. Trūksta V. Bartusevičiaus.

Studijų savaitė šiemet įvyko Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje, liepos 30 — rugpjūčio 6 dienomis. Iš pat pradžių studijų savaitę ištiko keletas nesėkmių: susirgo savaitės moderatorius Vincas Natkevičius ir negalėjo dalyvauti. Nedalyvavo ir poetas Justinas Marcinkevičius iš Vilniaus, jo vietą užėmė poetas Marcelijus Martinaitis. Tačiau studijų savaitė praėjo sėkmingai ir įdomiai. Dalyvių skaičius nebuvo didelis, apie 60, iš Prancūzijos, Belgijos, Švedijos, Šveicarijos, JAV, Vokietijos ir Lietuvos. Buvo 11 prelegentų, kurie skaitė pranešimus filosofijos, istorijos, kultūros istorijos, politikos ir kitais klausimais. Rugpjūčio 4 buvo tradicinė tėvynės valandėlė, kurioje savo poeziją skaitė M. Martinaitis ir pianinu skambino muzikos studentė Karvelytė iš Lietuvos. Rugpjūčio 5 įvyko solistės Audronės Gaižiūnienės (JAV) koncertas.

Iš paskaitų tektų paminėti Algimanto Jankausko „Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje", kurioje prelegentas peržvelgė organiškos valstybės idėjos vystymąsi nuo pačių šios minties pirmūnų iki dabartinių laikų; Vaidoto Žuko „Kodėl Lietuvos kultūrininkai bijo Bažnyčios?", kur buvo nagrinėjamas mūsų kultūrininkų santykis su katalikų dvasininkija; Viktorijos Daujotytės paskaita apie moterų padėtį Lietuvos gyvenime ir politikoje ir Marcelijaus Martinaičio žvilgsnis į netolimą praeitį krašte, kuri sukūrė „ištremto" vietinio žmogaus tipą, kuris net ir dabar savo vietos nesuranda savo gimtoje žemėje. Toks psichologinis klajūnas savame krašte neša su savimi ir toliau nepasitikėjimą ateitimi, o tai atsiliepia ir viso krašto psichologijoje. Kiti prelegentai: Tomas Sodeika, kun. Jonas Dėdinas, Antanas Sabalis, Virg. Valentinavičius, Žibuntas Mikšys, Vincas Bartusevičius. Dauguma prelegentų buvo iš Lietuvos (iš 11 septyni). Taip pat dalyvavo ir keli studentai iš Lietuvos, kurie šiuo metu studijuoja Vokietijoje. Diskusijas moderavo Darius Kuolys.

Nors daugelio buvo tikėtasi, kad ši studijų savaitė Europoje turbūt bus paskutinė, bet savaitės vertinimo posėdyje buvo nutarta sekančiais metais vėl studijų savaitę suruošti. Vasario 16 gimnazijos direktorius A. Šmitas sutiko studijų savaitę priimti, jeigu rengėjai norėtų vėl čia ją rengti.

Studijų savaitės organizatoriai buvo Alina Grinienė ir Robertas Šneideris. Sekančią studijų savaitę organizuos Jonas Norkaitis, Vincas Bartusevičius, Kajetonas Čeginskas ir Darius Kuolys.