VARDAI IR ĮVYKIAI

•Rašytoja Alė Rūta (Elena Arbienė) atšventė savo 80-jį gimtadienį Los Angeles Lietuvių Fronto bičiulių surengtoje literatūros popietėje 1995 gruodžio 3 d. Apie šią tradicinę literatūrinę šventę plačiau bus parašyta kitame numeryje.

•Poetė Julija Švabaitė-Gylienė laimėjo 1994 m. Lietuvių rašytojų draugijos literatūros premiją už savo penktąjį poezijos rinkinį „Žiemos erškėtis". Premija įteikiama 1996 vasario 16 d.

Dr. Juozas Tumelis, Į laisvę fondo Lietuvos filialo valdybos pirmininkas, Vilniuje rengia spaudai „Į laisvę" žurnale 1943-1990 spausdintų svarbiausių straipsnių antologiją. Knygą išleis Į laisvę fondas.

•Aldona Žemaitytė, Vilniuje leidžiamo „Dienovidžio" redaktorė, lapkričio mėn. lankėsi Amerikoje. Su paskaitomis dalyvavo Čikagos „Ateities" kultūriniame savaitgalyje, pabendravo su LF bičiuliais, Clevelande kalbėjo ateitininkams ir platesnei visuomenei.

•Gyd. Asė Zaksienė, gyvenanti Izraelyje, prieš maždaug 9 metus „Į laisvę" žurnale rašiusi apie savo vyro, buviusio KGB generolo Zakso ir kitų komunistinių pareigūnų veiklą Lietuvoje, 1995 m. išleido savo atsiminimų knygą „Tu parsidavei velniui". Knyga išleista rusiškai, turi didelį pasisekimą. Autorė galvoja šią knygą išleisti ir lietuviškai.

•Advokatas Jonas Kairevičius, Į laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos pirmininkas, 1995 lapkričio mėn. buvo išrinktas į Lietuvos advokatūros aukščiausiąją tarybą. Jonas Kairevičius taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos valstybinėje komisijoje, kuri planuoja kuo iškilmingiau paminėti pirmosios lietuviškos knygos — Martyno Mažvydo katekizmo — 450 metų sukaktį.

Dr. Kęstutis Skrupskelis šiuo metu Kaune yra dukart savaitėje išeinančio „Garso" vyr. redaktoriaus pavaduotojas. „Garsas" (buvęs „Kauno laikas") yra patrauklus ir įdomus ypač savo nuosaikiu, pozityviu tonu, išsiskiriančiu iš kitų Lietuvos laikraščių.

Dr. Kazys Pemkus, per daugelį metų savo namuose, Elgin, IL, rinkęs lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, rankraščius ir kitokią archyvinę medžiagą, dabar visą savo sukauptą biblioteką ir archyvą persiuntė į Lietuvą Klaipėdos universitetui. Šio universiteto biblioteka pavadinta dr. Kazio Pemkaus vardu.

•LFB tarybos rinkimai: JAV ir Kanados LF bičiuliai 1996 vasario mėn. korespondentiniu būdu rinks naują LFB tarybą. Visą informaciją apie rinkimų procedūrą bičiuliai ir bičiulės gaus laiškais iš dabartinės tarybos prezidiumo.

Dr. Vytautas A. Dambrava, Lietuvos ambasadorius Venezueloje ir Kolumbijoje, 1995 gruodžio 21 d. specialiu Vene-zuelos prezidento dekretu buvo apdovanotas Francisco de Miranda pirmos klasės ordinu už „veiklą mokslo labui, valstybės pažangai ir nepaprastus asmeninius nuopelnus".

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos

pedagogų taryba rekomendavo Juozo Lukšos-Daumanto fondo valdybai skirti pirmąsias stipendijas šiems keturiems gimnazijos abiturientams: Neringai Mišeikaitei, Giedrei Žalytei, Ievai Pakštytei ir Gediminui Černiauskui.

Juozo Lukšos-Daumanto fondui papildomai atsiuntė aukų:    Vytautas Krikščiūnas - 500 dol., Nijolė Bražėnaitė - 800 dol., Birutė Petrulis - 20 dol.

VYTAUTAS STONIS — ateitininkas, karininkas, 1941 metų sukilimo dalyvis, rezistentas, partizanas, Sibiro tremtinys — mirė 1995 gruodžio 13 d. Kaune. Apie Vytautą Stonį, gimusį 1913 metais Dainių km., netoli Raseinių, parašysime plačiau kitame numeryje.

VIKTORAS VAITKUS, LF bičiulis, ateitininkas, lietuviškų knygų platintojas mirė 1995 lapkričio 26 d. Waterbury, CT.

Rašytojas JURGIS GLIAUDA mirė 1996 sausio 3 d. Los Angeles mieste, sulaukęs 89 m. amžiaus. Savo gausiais romanais, novelėmis ir kitokio žanro kūryba Jurgis Gliaudą lietuvių literatūroje paliko didelį įnašą. Buvo Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūrio narys.

Nuoširdžią užuojautą mirusiųjų šeimoms bei artimiesiems reiškia Liet. Fronto Bičiuliai.

"DIENOVIDIS"

ir

"GARSAS"

tai du Lietuvoje leidžiami laikraščiai, kurių puslapiuose gyvai atsispindi nuosaikios pilnutinės demokratijos idėjos. Abu laikraščius galima užsisakyti ir užsakyti į Lietuvą per atstovą JAV: Alfonsą Pargauską, 8908 Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462, USA. "Dienovidžio" metinė prenumerata - 50 JAV dol. (Lietuvai - 15 JAV dol. ) "Garso" prenumerata - 45 JAV dol. (Lietuvai - 20 dol.)

1995 M. AUKOS Į LAISVĘ ŽURNALUI (IKI GRUODŽIO 1 D.)

Nuoširdi padėka lietuviškos spaudos mecenatui LIETUVIŲ FONDUI,

1995 metais Į laisvę žurnalui paskyrusiam 1,000 dol. paramą

GARBĖS RĖMĖJAI

Dr. K. Ambrozaitis, J. Ardys, V. Baleišytė, dr. V. A. Dambrava, K. F. Dočkus, dr. J. Kazickas, prel. J. Kučingis, dr. V. Majauskas, V. Maželis, V. K. Naudžius, E. Paku-lienė, A. Pocius, A. Raulinaitis, VI. Sinkus, K. Šakys, A. Šmulkštienė, V. Volertas, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI

V. Akelaitis, A. P. Bagdonas, M. Bajorūnienė, C. P. Baltrukonis, V. Baltrušaitienė, Br. Barisas, V. Barisas, T. Blinstrubas, dr. N. Bražėnaitė, A. Bražėnas, V. Brizgys, K. Bružas, R. Bureikienė, A. Bumbulis, Br. Burchikas, K. Čepienė, dr. S. Čepas, dr. A.   S. Čepulis, V. Čyvas, kun. V. Cukuras, dr. A. Darnusis, J. Darnusis, G. Dragūnas, A. Dundzila, I. Eitmanienė, J. Gelumbauskas, O. Grinienė, dr. A. B. Gleveckas, A. Idzelis, D. Jakienė, A. Janušas, P. Kaufmanas, D. M. Kavaliūnas, V. Kazlauskas, M. Kevalaitis, kun. dr. M. Kirkilas, J. Kojelis, L. Kojelis, J. Končius, kun. R. Krasauskas, kun. V. Krikščiūnevičius, B. V. Krokys, I. Kudirkienė, dr. C. Kuras, V. Kuzmickas, St. Laniauskienė, J. Lukoševičius, I. Mališka, V. A. Mažeika, J. Mikaila, dr. B. Mikonis, D. Mikulskytė, V. Montvilas, M. Naujokaitis, B. Neverauskas, K. Norvila, kun. J. Pakalniškis, Br. Paliulis, A. Pargauskas, J. P. Pažemėnas, V. Petrulis, A. Prapuolenytė, dr. P. Rasutis, dr. A. Razma, V. Rociūnas, A. Sabalis, J. Salys, B. Sakalas, kun. K. Sakalauskas, G. Sirutienė, V. Skladaitis, St. Skerienė, S. Smalinskas, D. Stankaitienė, dr. J. A. Stikliorius, A. Sutkuvienė, A. Šatas, V. S. šilas, prel. I. Urbonas, J. Vaičiulaitienė, V. Vidugiris, V. Žiaugra, M. Žymantienė.

AUKOTOJAI

J. Ambrizas, V. Černius, J. Gepneris, dr. G. Grinis, J. Gruzdąs, K. Kazlauskas, K. Kriaučiūnas, A. Kulnys, V. Laniauskas, dr. V. Lelis, P. Matekūnas, V. Milukas, Pr. Pakalniškis, VI. Palubinskas, dr. Z. Prūsas, A. Radžius, B. Raugas, St. Rudys, Nekalto Prasidėjimo Seserys, J. Smilgienė, B. Stonkus, S. Slavickas, C. Surdokas, A. Valiuškis, kun. J. Velutis, St. Vilinskas, V. Žadeikienė.

Leidėjai ir administratorius visiems spaudos talkininkams taria nuoširdų ačiū.