TRYS VASARIO 16

Taip pavadino savo ilgesnę apybraižą ilgametis rezistentas prieš vokiečių ir sovietų okupantus, tuo laiku jau buvęs jiems žinomas Zigmo Slibino vardu. Daugelis ketvirtojo dešimtmečio pradžioje studijavusių Kauno VD universitete, jų tarpe ir šio žurnalo redaktorius, gerai pažinojo autorių kaip veiklų studentą ateitininką.

Čia spausdiname tik ištraukas iš antrosios jo apybraižos dalies, pavadintos ,,Antroji Vasario šešioliktoji". (Pirmoji apybraižos dalis apie Ateitininkų sąjungos bylą 1944 m. rudenį buvo išspausdinta,,Ateities" žurnalo Nr. 2, 1992, kovas-balandis.) Savo įžangoje autorius paaiškina, kodėl jo visa apybraiža pavadinta Trijų Vasario 16 vardu. Jis taip rašo:

Reikalinga iš karto padėti išsiaiškinti, kodėl jos trys. Pirmoji Vasario 16 ir yra pagrindinė priežastis, kodėl atsirado ir visos kitos. Nepriklausomybės aktas uždegė kiekvieno doro lietuvio širdyje tą ugnį, kuri palaiko tautos dvasią iki šiolei. Prie pirmosios tektų priskirti ir Ateitininkų sąjungos bylą, nes jau keturiasdešimt penktųjų vasario 16 už grotų enkavedistų buvo pasodinti du šios bylos dalyviai: tėvas A. Bieliūnas ir Bronelė Karaliūnaitė. Prie pirmosios norėčiau priskirti ir dar vienos bylos dalyvius, kurie buvo suimti keturiasdešimt aštuntaisiais taip pat vasario pradžioje. Tai Jonas Boruta, Vincas Bazilevičius, vėliau Antanas Miškinis ir kiti. Kaip paaiškėjo, iš viso šioje byloje buvo surinkti 33 asmenys, šiose abiejose ir dar keletoj kitų bylų teko dalyvauti neakivaizdiniu būdu ir man.

O jau penkiasdešimt pirmųjų vasario 16 pradėta regzti byla ir man, iš kurios po ištisų metų tardymų ir teismų šiaip taip pavyko išsinarplioti ir grįžti į savo šeimą. Tai antroji vasario 16.

Laisvėje, nors ir jausdamas budrią staliniečių ir jų mokytinių bei liokajų akį, pagyvenau labai neilgai. Jau penkiasdešimt trečiųjų vasario 14 dienos vidurdienį prisistatė į namus vėl kita operatyvinė grupė iš Vilniaus saugumo ir mane areštavo. Taip prasidėjo trečioji vasario 16, nes šią dieną apie 6 vai. ryto vėl atsidūriau Vilniaus saugumo rūsyje.

O po teisybei, tai tame Vilniaus saugumo rūsyje praleidau net visas keturias Vasario 16.