Žodžiai apie laisvę ir nelaisvę

ATGARSIAI IR IDĖJOS

Atmintina buvo vasara Lietuvoje, o taip pat ir ruduo, kai laisvės vizija tautoje pasidarė labiau apčiuopiama, kai gimė tvirtos viltys, kad Lietuva vėl bus laisva. Daug atvirų žodžių buvo išsakyta demonstracijose, susirinkimuose, suvažiavimuose, spaudoje — tėvynėje ir išeivijoje. Štai tik kelios tų lemtingųjų įvykių paraštėje pastebėtos mintys:

Kazys Kuoka, Kauno darbininkijos atstovas LPS suvažiavime X.22: „Manau, kad darbininkai 1940-tųjų metų įvykius pavadins ne balta dėme, o tiesiog — okupacija".

Rašytojas Vytautas Petkevičius tame pat LPS suvažiavime: „Negi rusų tauta taip ir blaškysis po didžiulę šalį, vaduodama visus kitus, bet neišsivaduodama pati iš stalinizmo".

Filosofas Romualdas Ozolas, ten pat: „Šiandien Lietuvoje revoliucija, atgimimo revoliucija... Žmogus negali būti Dievas, ir bet kokia jo pretenzija į dieviškumą virsta nežmoniškumu".

Filosofas Arvydas Juozaitis: „Lietuva ir laisvė — du neatskiriami ta pačia raide prasidedantys žodžiai!"

Poetas Justinas Marcinkevičius: „Todėl ir esame čia, kad sau ir kitiems ištartume — toliau taip neturi būti!"

Antanas Terleckas, sveikindamas suvažiavimą Lietuvos Laisvės Lygos vardu: „Kad šiandien galiu kalbėti iš šios tribūnos, ačiū lietuvei motinai, užauginusiai laisvę mylinčius vaikus... Kiek laisvės meilės degančių akių matau šioje salėje!.. Prisimename Stasio Šalkauskio mintis: ,Iškėlęs drąsiai idėją, kovodamas už ją, laimėsi daugiau, negu paskendęs kompromisų liūne'. LLL pritaria Sąjūdžio programai ekonomikos, ekologijos, kultūros bei žmogaus teisių srityje. Tačiau prancūziško žodžio ,suverenitetas' reikšmę mes aiškinamės pagal tarptautinių žodžių žodyną. Suverenitetas arba tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma gali būti realizuota tik pašalinus iš savo teritorijos svetimą kariuomenę".

Eduardas Eismuntas, KGB viršininkas Lietuvai, „Tiesoje" IX. 16: „Kažkodėl užmirštama, kad persitvarkymas visoje šalyje pradėtas Komunistų partijos iniciatyva. Šiam revoliuciniam procesui partija ir vadovauja".

Edita Nazaraitė, dar neseniai į Vakarus atbėgusi jauna poetė, „Tėviškės žiburiuose": „Kol kiekvienas doras žmogus neįsisąmonins, jog stalinizmą sukūrė ne Stalinas, o marksizmas-leninizmas, kuriuo ir toliau tebesivadovauja pati viena visą valdžią užsiglobusi komunistų partija, tol nė vienas žmogus negali būti tikras, jog stalinizmas nesugrįš rytoj ar poryt".

Poetas Sigitas Geda savo laiške Lietuvos jaunimui „Aušrinėje": ...„Labirintą galima perkirsti, tačiau kaip ir kuo? Ilgą laiką maniau, kad jėga... Dabar manau, kad dvasia... Dabar man svarbiau tai, kas siejasi su Kristumi. Kristus pergali mirtį. Priešistorinį labirintą. Kristus yra amžinybės metafora. Viltis. Kitos mes neturime".

Viktoras Nakas, LIC vedėjas Vašingtone, savo paskaitoje ateitininkams Čikagoje: „Išeiviams, kurie 40 su viršum metų gyvena už Lietuvos ribų, pasišauti vadovauti ar įsakinėti tiems, kurie pasiliko Lietuvoje ir kurie už savo veiksmus neša atsakomybę, yra ne tik absurdiška, bet ir nemoralu".

Vytautas Skuodis ateitininkams Dainavoje: „Pavergtoje Lietuvoje tol užteks jėgų kovoti su pavergėju, kol jaus stiprią ir vieningą savosios išeivijos moralinę ir politinę paramą".

Algis Klimaitis, buvęs iki šiol Vliko atstovybės Europoje ir Pabaltiečių santalkos vedėjas, dabar Europos parlamento Pabaltijo grupės generalinis sekretorius (tai jo paties išrastas titulas), spalio mėnesį viešėjęs Lietuvoje, paskelbė Pabaltijo grupės pareiškimą „Dėl Pabaltijo respublikų ateities raidos". Jame tarp kitko teigiama: „Atėjo laikas ieškoti teisingo ir visapusiškai patenkinamo sprendimo... Likdamos Tarybų Sąjungos konfederacijoje, Pabaltijo respublikos vėl gauna suverenią padėtį tarptautinės teisės užtikrintoje tautų bendruomenėje... Gynybos ir įvairiapusė užsienio politika paliekama atitinkamiems sąjunginiams organams... Pabaltijo piliečiai visoje TSRS teritorijoje turi lygias teises su kitų tautybių TSRS piliečiais..."

Lietuvos Laisvės Lyga lapkričio 23 kreipėsi į Europos parlamentą ir jo Pabaltijo grupę, protestuodama prieš gen. sekr. Algio Klimaičio pareiškimą: „Lietuvos Laisvės Lyga jokiu būdu negali sutikti su konkrečių pareiškimo punktų redakcija. Net staliniečiai jau nebedrįsta tvirtinti, jog TSRS sudėtyje galima suverenių valstybių konfederacija. Nejaugi jūs tokiai Lietuvai dar siūlote Europos parlamento teisinį pripažinimą. Mūsų nuomone, tarptautinį teisinį pripažinimą gali gauti tik tarptautinės teisės subjektu esanti tauta. Pareiškime siekiama įamžinti dabartinį politinį Lietuvos statusą — palikti ją integraline TSRS dalimi, tai yra, Rusijos kolonija... Lietuvių tauta, turinti senas valstybingumo tradicijas ir sudėjusi ant laisvės aukuro milijonines aukas, niekada nesutiks su bet kokios formos autonomija okupanto prieglobstyje".

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimas Vilniuje, 1988 spalio 23. Nuotr. J. Kazlausko.