Į Laisvę 1988 102(139)

   T U R I N Y S

Vedamieji ................................................. 2

     Atbulinis bėgis be tautinės savigarbos

     Pastangos sustiprinti Vliką

Skaitytojų žodis .......................................... 5

Vytautas Skuodis — Lietuvių tautos politinė diferenciacija

     pavergtoje Lietuvoje ................................. 8

Julius Vidzgiris — Toliau būti srove ir uola! ............ 15

Česlovas Grincevičius — Maironis amžinai gyvas ........... 18

Darius Sužiedėlis — Dvi Lietuvos ......................... 24

Juozas Kojelis — Lietuvos Laisvės Armija ................. 31

Laurynas A. Vismanas — Supratome, ką reiškia būti

     tautos dalimi ....................................... 52

K. Baltronis — Daugiaveidžio Keliuočio legenda ........... 57

Henrikas Nagys — eilėraštis .............................. 60

Literatūros šventė su Henriku Nagiu ...................... 61

J. Kj. — Du dešimtmečiai lietuviškiems svarstymams ....... 63

Atgarsiai ir idėjos:

K. G. — Ar statomi tinkami klausimai? .................... 66

P. Narutis — Reikia daugiau pastangų susitarti ........... 68

Julius Vaisiūnas — Ar yra tylos sąmokslas? ............... 70

Vytautas A. Dambrava — Ar įmanoma taika su sovietais?/

     Politinės doktrinos reikalu ......................... 72

Gintė Damušytė — Kova be baimės .......................... 75

Vardai ir įvykiai ........................................ 77


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LINKIME VISIEMS SKAITYTOJAMS IR SKAITYTOJOMS GRAŽAUS PAVASARIO IR MALONIOS VASAROS!

LIETUVIŠKA KNYGA TEPRATURTINA JŪSŲ ATOSTOGAS!

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus.

Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) -a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo” spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 102(139) 1988, BALANDIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.