PASTANGOS SUSTIPRINTI VLIKĄ

Vasario 20 įvyko Vliko tarybos posėdis. Jo eigoje paaiškėjo, kad svarbiausias posėdžio programos punktas buvo išrinkti Vliko valdybos pirmininką ir patvirtinti jo valdybą. Tarybą sudarančių 15 grupių balsais (10 balsuojant už dr. Kazį Bobelį,4 — už dr. Vytautą Dambravą ir vienam susilaikius) dr. Bobelis buvo perrinktas ketvirtajam terminui. Kitaip juk ir negalėjo būti: Vliko daugumos grupių vadovybės buvo jau iš anksto pasiryžusios ir sutarusios esamą padėtį žūt būt išlaikyti. Kai kuriems atstovams, kurie, slaptai balsuojant, atrodė, galėjo būti linkę balsuoti už kitą kandidatą, buvo išvystytas spaudimas, net raštu, balsuoti tik už dr. Bobelį. Slaptas balsavimas nebuvo leistas, nors praeityje tas buvo daroma.

Dėl gero pozicinių grupių susiorganizavimo antrasis kandidatas dr. Vytautas Dambrava neužsitarnautai pateko į nemalonią situaciją. Jo paruošta platforma turėjo vertingų ir pozityvių idėjų, su kuriomis kiekvienas lietuvis turėtų sutikti. Tačiau kai kurie, savaip interpretuodami vieną platformos sakinį, bandė joje įžiūrėti neva pasikėsinimą prieš Vliką.

Neturime abejonių dėl Vliko reikalingumo ir jo reikšmės Lietuvos laisvinimo darbuose. Reikia pripažinti, kad kai kuriais atvejais Vlikas yra daug atlikęs. Tačiau tai nereiškia, kad nereikėtų Vliką stiprinančių reformų, kurios sugebėtų jį išvesti iš stagnacijos ir padaryti pilnai veiksmingu veiksniu, sugebančiu atsiliepti į šio laiko reikalavimus. Todėl buvo sveikintinos pastangos, darytos ta kryptimi su noru Vliką sustiprinti. Dr. Vytautas Dambrava nusipelnė didelės pagarbos. Jo kandidatavimas rinkimams suteikė bent daugiau demokratinio atspalvio. Dabar negalima teisintis, kad nėra kitų kandidatų, galinčių ir sutinkančių pakeisti įsisenėjusią politinę vadovybę.

Reikia taip pat sveikinti ir Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos pirmininką inž. Antaną Rudį už drąsą ir gerus norus, parodytus pristatant dr. Dambravos kandidatūrą. Marija ir Antanas Rudžiai yra šviesios asmenybės iš Amerikos lietuvių tarpo, plačiai besireiškiantys lietuviškoje veikloje ir gražiai dirbantys Lietuvos labui. Labai nemalonu, kad inž. Rudžio akcija iškelti ir remti dr. Dambravą susilaukė neužsipelnytų priekaištų iš kai kurių LKD sąjungos narių ir net žiaurių grasinimų išmesti inž. Rudį ir pirmininko pareigų (žr. dr. K. Šidlausko atvirą laišką Dirvoje, š.m. kovo 3).

Kas toliau? Padėtis lieka ta pati, nes Vliko valdyboje įvyko labai maži pasikeitimai. Blogiausiu atveju,per ateinančius trejus metus ir vėl nebus tarp veiksnių pozityvaus susitarimo, Vliko valdyba ir taryba liks ir toliau toje pačioje stagnacijoje dėl nepajėgumo įtraukti profesionalų ir energingesnių darbininkų. Reiktų tikrai didesnių pastangų padaryti Vliką efektyvesniu ir geriau galinčiu padėti kovojančiai Lietuvai.

32-JI STUDIJŲ IR POILSIO SAVAITĖ Ir vėl rinksimės į Dainavą. Vėl klausysimės paskaitų, svarstysime laiko problemas, susitiksime gal seniai bematytus draugus, il-sėsimės prie Spyglio ežerėlio ir palydėsime į vakarus bežengiančią saulę. Atkreipkime dėmesį, kad savaitės data yra pakeista. Studijų ir poilsio savaitė bus rugpjūčio 14-21 dienomis. Registruotis iš anksto pas LFB centro valdytos iždininką adresu: Jonas Vasaris, 979 Pro-ehl Ave., Barberton, OH 44203, Telefonas: (216)644-7411. Registracijos mokestis 15 dolerių. Iki pasimatymo!