ŠIMTINĖ PRIEŠ SKLIAUSTELIUS

100(137)

Šio numerio metrikoje pažymėta: 100(137). Tai reiškia, kad nuo pirmojo Lietuvoje pasirodžiusio pogrindinio Į Laisvę leidinio iki šiol yra išleisti 137 numeriai, o iš jų visas šimtas išėjo Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Į šią šimtinę ir norime šiandien atkreipti savo dėmesį. Tokia šimtojo numerio Amerikoje sukaktis leidžia prisiminti ir įvertinti nueitą kelią ir taip pat įpareigoja mesti žvilgsnį ateitin.

Pirmasis Į Laisvę numeris pasirodė pogrindyje, vokiečių okupacijos metu, 1943 sausio pabaigoje, po to kai vokiečiai sustabdė to paties vardo dienraščio leidimą. Nedidelis buvo tai leidinėlis, kartais vos poros ar keletos puslapių, leidžiamas Lietuvių Fronto, siekiąs Lietuvos valstybės atstatymo ir per-duodąs informaciją apie padėtį Lietuvoje ir pasaulyje. Iki antrosios sovietinės okupacijos pradžios Lietuvoje buvo išleisti 34 numeriai. Karui pasibaigus, Į Laisvę leidimas buvo tęsiamas Vokietijoje, ir ten pasirodė dar 3 numeriai.

Didžiulei daugumai lietuvių fronto bičiulių persikėlus į JAV ir ten susiorganizavus, iškilo mintis Į Laisvę atgaivinti. Jos atgaivintojas ir pirmasis redaktorius buvo prof. Juozas Brazaitis. Pirmasis numeris Amerikos žemėje išėjo 1953 gruodžio mėnesį. Tai buvo 64 psl. dydžio žurnalas, tokio pat formato kaip ir šiandien, įvilktas į rusvo smėlio spalvos viršelius, papuoštas ta pačia Į Laisvę vinjete, sukurta dail. Telesforo Valiaus, kuri dar ir šiandien puošia žurnalo numerius. Viršelio metrikoje numeracija — 1(38). Atseit, pirmas numeris Amerikoje, bet 38-tas iš eilės, įskaitant Lietuvoje ir Vokietijoje išleistus.

Antram viršelio puslapy parašyta, kad ĮLaisvę leidžia Lietuvių fronto bičiuliai, vyr. redaktorius yra J. Brazaitis, o redakcinę kolegiją sudaro J. Kazickas, A. Musteikis ir L. Žitkevičius. Administratorius — V. Maželis.

Pirmajame puslapyje leidėjai taip kreipiasi į skaitytojus:

Į LAISVĘ laikraštis pasirodė 1941 m. birželio 24į antrą dieną Lietuvos Aktyvistų Frontui pašaukus tautą sukilti prieš sovietinį okupantą; pirmą dieną po Laikinosios Vyriausybės paskelbimo.

Į LAISVĘ turėjo leistis pogrindin ir iš ten gaivinti tautoje pasipriešinimo bei laisvės dvasią, kai antrasis okupantas, nacinis, sutrukdė laisvosios Lietuvos suvereniniams organams tėvynėje veikti.

Į LAISVĘ buvo blykstelėjęs tremtyje Vokietijoje.

Į LAISVĘ atgaivinam dabar laisvoje, turtingoje ir svetingoje Amerikoje, kad palaikytume tremtyje rezistencijos ir budėjimo dvasiąkokią turėjo pirmieji Į LAISVĘ leidėjai, rašytojai, platintojai, daugumas jau savo gyvybę dėl laisvės atidavę.

Į LAISVĘ leidžiame, pasiryžę būti ištikimi jiemsten žuvusiems, žūstantiems ir tebekovojantiemsdraugams, pažįstamiems ir nepažįstamiems, bet BROLIAMS.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

Pirmajame numeryje skaitome šiuos autorius:

Julijonas Būtėnas savo „Atsišaukime į politinę sąžinę" kelia reikalą politiniam gyvenimui grąžinti krikščioniškosios moralės principus. Juozas Brazaitis duoda dešimties puslapių straipsnį „Srovė ir uola", išryškindamas mūsų politinės diferenciacijos kelią. Jo mintys tebėra aktualios ir šiandien. Leonas Prapuolenis straipsnyje „Atviromis akimis" kviečia laisvinimo darbui sutelkti visas gyvąsias organizuotas jėgas tremtyje. Rožė Šomkaitė jaunimo vardu gražiai iškelia studento — rezistento tipą.

Spausdinamas platus skyrius „Dokumentų šviesoje", kuriame dokumentuotai pateikiama tarpusavio nesutarimai Vlike ir demokratinio — vadistinio principo tarpusavinės kovos. Apžvalginiai skyriai apie padėtį tėvynėje, bičiulių veiklą, Vliko darbus, platoka spaudos apžvalga ir politinio humoro skyrelis.