KONGRESAS ŽADA NAUJOS UGNIES

GAILĖ RADVENYTĖ

Įsivaizduokime du lietuvius jaunuolius, kuriuos skiria keletas tūkstančių mylių. Vienas gyvena Argentinoje, šešiolikos metų amžiaus, lanko mokyklą, bet kartu ir dirba, norėdamas prisidėti prie šeimos išlaidų sumažinimo. Savo tėvo gimtosios lietuvių kalbos jis nemoka, bet dalyvauja lietuvių tautinių šokių grupėje, priklauso skautams ir yra veiklus lietuviškos parapijos narys.

Antrasis — dvidešimt vienerių metų jaunuolis, gyvenantis gražiame Čikagos priemiesty, dideliame name. Jis yra baigęs lituanistinę mokyklą ir Pedagoginį institutą, dabar studijuoja universitete ir labai retai teranda laiko bendrauti su lietuviais.

Ką šie du jaunuoliai turi bendro? — Jie abu priklauso Lietuvių jaunimo sąjungai ir abu susitiks šią žiemą VI Lietuvių jaunimo kongrese, kur jie tikrai planuoja vykti.

Lietuvių jaunimo sąjunga (LJS) sudaro ryšį tarp visų lietuvių jaunuolių, priklausančių ideologinėms organizacijoms. Ji juos suvienija ir duoda progą dirbti kartu lietuvišką darbą. Praėjusiame Jaunimo kongrese, 1983 metais, Los Angeles susidarė grupė jaunuolių iš skautų ir ateitininkų ir, panaudodami šių organizacijų veiklos patyrimą, sutarė veikti kartu ir sudaryti Pasaulio LJS valdybą. Tuo jie įgalino bendrą darbą ir susidraugavimą.

Yra jaunuolių, kurie nepritampa nei prie skautų, nei prie ateitininkų. Jie jau nuo mažens nepriklausė jokiai organizacijai, bet per LJS ir tokie jaunuoliai turi progą įsijungti į lietuvišką veiklą.

Lietuvių jaunimo sąjunga nėra ideologinė organizacija, jos veikla reiškiasi kultūriniais ir socialiniais pasireiškimais. Ruošia jaunimo pasilinksminimus, ir kitokius renginius. Į ateitininkų ar skautų ruošiamus renginius ateina beveik tik savi vienos ar kitos organizacijos nariai. Jei pasilinksminimas ruošiamas LJS vardu, dalyvauja visas lietuviškas jaunimas.

Yra bandoma veikti visokiais būdais. Pvz., Dariaus Polikaičio plokštelė buvo išleista Pasaulio LJS rūpesčiu ir pastangomis. Los An-gelės mieste sąjungos nariai ypač veiklūs. Jie suorganizavo lietuvių žiūrovų grupę tarptautinėse krepšinio rungtynėse, kur žaidė ir sportininkai iš Lietuvos.

Lietuvių jaunimo sąjunga galėtų ir turėtų dar aktyviau veikti politinėje srityje. Jaunimo sąrašai yra dideli, ir demonstracijoms ir panašiems įvykiams būtų galima suorganizuoti didesnius skaičius jaunimo.

Kartais girdime pasisakymus, kad LJS turinti problemų ir vargo sudaryti savo valdybai. Bet dėl šios apatijos nereikia kaltinti vien tik Jaunimo sąjungą. Lygiai taip pat turi bėdos ir skautai rasti asmenį tuntininko pareigoms, ar ateitininkai, kuriems neretai yra labai sunku sudaryti savo centro valdybą. Kiti sako, kad Lietuvių jaunimo sąjunga

veikia tik vienerius metus prieš kiekvieną savo kongresą, o paskui jos veiklos nebesimato. Jeigu taip ir būtų kai kuriose vietovėse, tai vis dėlto Jaunimo kongresas yra pats svarbiausias sąjungos projektas. Kongresas duoda naujos ugnies jaunimo veiklai. Jis sutraukia lietuvišką jaunimą iš viso pasaulio. Jaunimas aiškiai pamato, kad vienintelis ryšys tarp įvairių kraštų lietuviškojo jaunimo yra lietuvybė. Daugelis jaunuolių, grįžę iš kongreso į savas vietoves, užsidega stoti į bendrą darbą ir veikti lietuviškoje visuomenėje. Tuo pagyvėja bendra lietuviška veikla ir visos kitos lietuviškos organizacijos. Tad jau vien dėlto reikia pripažinti, kad Lietuvių jaunimo sąjunga atlieka didelį darbą lietuvybės ugdymui.

Jaunimas, dalyvavęs LFB studijų savaitėje, ir kun. Viktoras Dabušis klausosi Lino Kojelio ir Astos Banionytės pranešimų apie galimybes dirbti politinį darbą sostinėje. Nuotr. V. Maželio.

VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

šių metų gruodžio 17 Sydney mieste, Australijoje, prasidės VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuris tęsis iki 1988 metų sausio 10. Į kongreso rengimo darbus įsijungė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga ir PLB valdyba. Kongresui surengti reikės daug lėšų, kurioms sutelkti yra sudarytas ir specialus komitetas. Visuose ruošos darbuose dalyvauja ir pats jaunimas.

Kongreso programa vyks net keturiuose miestuose: Sydney, Canberroje, Adelaidėje ir Melboume. Kongreso šūkis: Tautos likimas — mūsų atsakomybė. Programoje, atrodo, bus rimtų paskaitų, simpoziumų, koncertų ir įvairių ekskursijų.

Jaunimas kongresu yra susidomėjęs. Paprastai, visi buvusieji kongresai yra buvę tam tikri jaunimo veiklos varikliai. Apie Pasaulio lietuvių sąjungos reikalus ir veiklą čia kaip tik ir rašo du jauni žmonės iš Los Angeles. Į Laisvę skaitytojai būtų patenkinti, jei kas nors iš jaunimo pasistengtų vėliau parašyti ir apie patį kongresą.