ALOYZAS BARONAS VĖL MŪSU TARPE

Aloyzas Baronas vienoje LFB studijų savaitėje skaito savo kūrybą.

Gretimame puslapy, viršuje: Svečiai Barono 70 m. gimimo sukakties minėjime Cicero. Pirmoje eilėje matosi Juozas Laučka, dr. P. Kisielius, M. Ambrozaitienė, A. Markelienė, Damušiai. Apačiojedalyvavę programoje su svečiais. Iš kairės: A. Markelis, Č. Grincevičius, A. Saniūnienė, H. Tomaras, laureatė Sonia Tomarienė, T. Antanaitis, Nijolė Baronienė, ]. Toliušis, K. Staniūnas, S. Petersonienė, K. Bradūnas ir K. Ambrazaitis. Abi nuotraukos K. Rimkaus.

Rodos, dar taip neseniai mūsų tarpe buvojo Aloyzas Baronas, rašytojas, poetas, humoristas, redaktorius, šeimos tėvas, bičiulis ir draugas. Atvažiuodavo jis į LFB studijų ir poilsio savaites, dalyvaudavo posėdžiuose ir veikloje, su visais atrasdavo kalbą ir šalia nuolatinio darbo rasdavo laiko rašyti ir kurti.

Septyneri metai praėjo, kai jo nebeturime, bet jo vardas liko neužmirštamas ne tik prirašytų knygų puslapiuose, bet ir kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tad nenuostabu, kad kiekviena proga stengiamės jį prisiminti.

Šiemet Baronas būtų šventęs savo 70-tąjį gimtadienį: buvo gimęs 1917 gruodžio 17. Prisiminti šiai sukakčiai, o taip pat įteikti Aloyzo Barono vardo novelės konkurso premiją, Cicero LB skyriaus valdyba, to paties miesto, kuriame Aloyzas Baronas gyveno ir rašė, suruošė gegužės 17 dieną pamaldas ir akademiją.

Šv. mišias atnašavo ir prasmingą pamokslą apie Barono aprašytų daiktų kasdieninių ir amžinybės sąlytį pasakė kun. dr. Kęstutis Trimakas. Salėje akademiją pradėjo LB skyriaus pirmininkas Raimundas Rimkus. Paskaitą apie Aloyzo Barono kūrybą ir jo asmenį skaitė rašytojas Adolfas Markelis.

Aloyzas Baronas nėra miręs, kalbėjo prelegentas, — jo artumą jaučiame mūsų tarpe. Ne tik jo knygos, bet ir asmuo nepamirštami, nes rašytojas ir asmuo jame susiliedavo į vieną. Prelegentas aptarė Barono kūrybą, plačiau apsistodamas ties jo novelės žanru.

Juozas Laučka, Baronų kaimynas iš Vabalninko, jautriai ir įdomiai papasakojo savo prisiminimus apie Baronų šeimą, Aloyzo tėvus ir brolį, su kuriuo ypatingai buvo anais laikais susidraugavęs. Mokytoja Stasė Petersonienė dalyvius supažindino su šių metų novelės konkurso laureate Sonia Pipiraite-Tomariene. Česlovas Grincevičius, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, perskaitė konkurso vertinimo komisijos aktą, kuriuo buvo paskirta premija rašytojai Soniai Pipiraitei už novelę „Rozalijos teisybė”. Premijos mecenatas dr. Kazys Ambrazaitis priminė, kad Aloyzo Barono kūrybos dvasia išliks ilgiems laikams ir laureatei įteikė 500 dol. čekį.

Kalbėjo pati laureatė. Ji prisiminė, kad 1949 metais Čikagoje buvo paskelbtas pirmasis novelės konkursas, kurio vertinimo komisijoje šalia Vaičiulaičio, Krėvės ir Aisčio buvo ir Sonia Pipiraitė. Konkursą tada laimėjo Aloyzas Baronas už savo novelę „Srovė”. Ir štai dabar, po 38 metų, jai tenka laimėti Aloyzo Barono vardo novelės konkursą.

Akademijos užbaigai aktorius Algis Titus Antanaitis perskaitė keletą Barono poezijos posmų ir ištrauką iš dar knygos formoje neišleisto humoristinio romano „Antras pasaulis”. Akademijoje dalyvavo ir Nijolė Baronienė su sūnumis Gintaru ir Sauliumi.

j.b.