NAUJI LEIDINIAI

Antanas Maceina, IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA, visuomeninio Bažnyčios įsipareigojimo pavojai. Šioje knygoje yra surinkti ir atspausdinti dr. Antano Maceinos strapsniai, neperseniausiai šią aktualią temą nagrinėję Tėviškės Žiburių savaitraščio puslapiuose. Knygą išleido Tėviškės Žiburiai, Toronte, Kanadoje, 1986 metais. 119 psl., kaina nepažymėta.

Zenonas Ivinskis, RINKTINIAI RAŠTAI II. Antrasis prof. Zenono Ivinskio raštų tomas, didelio formato. 723 psl. knyga. Turinyje šie skyriai: Istorinius šaltinius tyrinėjant, Lietuvos kraštas ir kaimynai, Senovės lietuvių tikėjimas ir kultūra. Be to plati senovės lietuvių religijos bibliografija, išsamios nuorodos ir kt. Knyga išleista Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 1986 metais, Romoje, išspausdinta dr. Juozo Kazicko lėšomis. Redagavo prel. Paulius Jatulis. Kaina nepažymėta.

Reikia pasakyti, kad beveik visos LKMA Romoje išleistos knygos dažnai nepasižymi menišku apipavidalinimu ir spaudos technika: negražus ir sunkiai skaitomas šriftas, per didelis knygų formatas, visiškai nesupjaustyti puslapiai. Visa tai galėtų būti nesunkiai pataisoma.

PORTUGALŲ NOVELĖ, geriausių 33-jų portugalų rašytojų novelės, rašytojo Povilo Gaučio parinktos ir išverstos į lietuvių kalbą. Povilas Gaučys savo  sklandžiais vertimais lietuviškąjį skaitytoją jau yra supažindinęs su ispanų bei anglų novelistų darbais, o taip pat ir su atskiromis Azorino ir Stevensono novelių knygomis. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1985, Čikagoje. Viršelis ir aplankas dail. V. O. Virkau. Knyga 416 psl., kaina 12 dol.

Marijus Blynas, TIKROJI PRAEITIS, politinių, kultūrinių ir istorinių straipsnių rinkinys, II tomas. Straipsniai buvo spausdinti Laisvojoje Lietuvoje, 1955-1984. Išleido Laisvosios Lietuvos knygų leidykla, 1986. Knyga 224 psl., iliustruota, kaina 6 dol.

EUROPOS LF BIČIULIS, Nr. 3 (121), 1986 birželio nr. Tai yra Europos LF bičiulių biuletenis, išleidžiamas kas 2-3 mėnesiai Europos bičiulių ryšiui bei informacijai. Šiame 16 psl. dydžio numeryje straipsniais paminimi 1941 metų tragiški ir heroiški įvykiai Lietuvoje, duodamos kondensuotos santraukos iš vėliausių pogrindinės Aušros ir LKB Kronikos numerių ir pluoštas kitokios informacijos. Biuletenyje nepažymėta, bet visiems yra žinoma, kad bičiulė Alina Grinienė yra šio visuomet laukiamo biuletenio redaktorė.

JAHRESTAGUNG 1985 SUVAŽIAVIMO DARBAI, Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje leidinys. Redaktorius Vincas Bartusevičius. Rašo vokiškai: Povilas Reklaitis, ,,Stryjkowski als Historiker Litauens”; Gerhard Bauer, Das litauische Gewohnheitsrecht; Manfred Klein, Bettler in litauischen Sprichwoerten; E. Demm, Die Deutsch — Litauische Gesellschaft; lietuviškai Kajetonas Čeginskas, Didysis Vilniaus seimas. Knyga 128 psl., išleista Vokietijoje, kaina 3 dol.