NUO LKB KRONIKOS IKI WASHINGTON POST

ATGARSIAI

Po ilgesnės pertraukos Vakarus vėl pasiekė naujausia okupuotos Lietuvos pogrindinė spauda: Aušros 48 ir 49 numeriai ir LKB Kronikos 68, 69 ir 70 numeriai. Visa ši pogrindinė spauda ištisai perspausdinama Draugo puslapiuose, o platesnės ištraukos beveik visuose dažniau pasirodančiuose lietuviškuose laikraščiuose. Į Laisvę skaitytojai, be abejo, su šiais leidiniais jau bus susipažinę.

Norime tik atkreipti didesnį dėmesį į LKB Kronikos 70 nr. paskelbtas kun. Juozo Zdebskio žuvimo aplinkybes. Atrodo, kad ši automašinos avarija nebuvo atsitiktinė, o tam tikrų sovietinių saugumo pareigūnų surežisuota. Kun. Zdebskis buvo sulikviduotas panašiai kaip ir kiti anksčiau nužudyti ar žuvę Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai. Tai patvirtina dar vėliau iš Lietuvos atėjusios įvykį mačiusių liudininkų žinios ir taip pat pomirtinė kun. Zdebskio veido nuotrauka, rodanti baisias mušimo žymes.

Mes patys apie tokius ir panašius sovietinio saugumo surežisuotus veiksmus gerai žinome ir juos smerkiame. Bet Vakarų pasaulio spauda dažnai teberašo ir tebegalvoja, kad visa tai vyksta tiktai Čilėje, San Salvadore ar Pietų Afrikoje. Sovietų Sąjungą retai kas įjungia į žmogaus pagrindines teises pamynusių valstybių tarpą. Gal mūsų pastangos supažindinti apie tai Vakarus per silpnos? Gal mes nepajėgiame prieiti prie laikraštininkų ir didžiosios spaudos?

Užtat su džiaugsmu sekame Lietuvių informacijos centro (kun. Kazimiero Pugevičiaus ir Gintės Damušytės) atliekamą darbą informuoti svetimąją spaudą ir, palyginti, gražias to darbo pasekmes. Prieš akis kelios straipsnių kopijos: Scottish Catholic Observer 86/6/ rašo apie katalikų gyvenimą Lietuvoje, Airijos The Universe tą pačią dieną duoda straipsnį apie religijos priespaudą, Catholic Nezv York liepos 10 numeryje aprašo kun. Zdebskio žuvimo faktus, Catholic Standard & Times birželio 12 išspausdino Gintės Damušytės straipsnį apie kenčiančią Lietuvą, The Sunday Sun birželio 15 numeryje duoda žinių apie įkalintus kunigus.

Pasitaiko išsamių straipsnių ir nereliginiuose laikraščiuose. The Orlando Sentinel birželio 13 vedamajame rašo: Kokia būtų sovietų okupacija? — klauskite lietuvių. Daytona Beach Morning Journal birželio 16 aprašo Birželio įvykių minėjimą, kuriame kalbą sakė Linas Kojelis. Net ir Wall Street Journal liepos 2 buvo įdėjęs ilgoką straipsnį apie demografinę Latvijos padėtį. The

Toronto Sun liepos 27 plačiai rašė apie kun. Zdebskio mirtį ir taip pat davė keletos lietuvių kalinių adresus, ragindamas skaitytojus jiems rašyti. O Catholic Digest rugpjūčio numeryje tilpo straipsnelis apie Kryžių kalną Lietuvoje, pasirašytas autorės Dalios.

Atrodo, kad straipsnių apie Lietuvą ir žmogaus bei religijos teisių pažeidimus svetimoje spaudoje jau pradeda atsirasti. Sunkiau patekti į didžiuosius laikraščius. Tačiau ir ten lietuviškas reikalas kartais visai nelauktai nuskamba. Štai The Washington Post kolumnistas Jack Anderson liepos 28 užsipuolė Liną Kojelį, kad jis, būdamas Baltųjų Rūmų aukštas pareigūnas, neva pasinaudoja savo pozicija ir pagelbsti prieš OSI kovojančioms grupėms. Nedaug trūko, kad pats Kojelis būtų pavadintas antisemitu. Rugpjūčio 4 dienos tame pačiame laikraštyje buvo išspausdintas Lino Kojelio atsakymas; griežtai paneigiantis visus išgalvotus įtarinėjimus ir pabrėžiantis, kad Kojelių šeima visą laiką kovoja prieš bet kokį totalitarinį režimą, nežiūrint ar jis būtų iš dešinės, ar kairės.

Patekti į svetimąją spaudą reikia didelių pastangų. Reikia kartais ir pinigų. Americans for Due Process ruošia didžiuosiuose Amerikos laikraščiuose apmokėtus skelbimus, iškeliančius OSI vartojamas nedemokratines ir nelegalias priemones bei įtartiną bendravimą su KGB. Skelbimai turėtų netrukus pasirodyti. Būtų gera, kad tos ir kitos Americans for Due Process pastangos būtų nuoširdžiai visų mūsų remiamos.