DABARTIES TIKROVĖ ĮPAREIGOJA

VEDAMASIS

Po šio meniško koncerto nėra lengva paprastu žodžiu įsijungti į pakilią menininkų sukurtą nuotaiką. Jos įtakoje grįžta nepersenos praeities prisiminimai.

Prieš 40-50 metų šimtinės studentų vieneto akademinėje aplinkoje bendra daina atsigaivindavome po dienos darbų. Ateitis atrodė šviesi ir nekėlusi rūpesčio. Tada tikrai netikėjome, kad po kelerių metų 15-20% to būrio vyrų žus kautynėse sukilimo metu, Sibiro Archipelag -Gulag stovyklose bei partizaninėse kovose.

Ir mus čia esančius gyvuosius ir mūsų žuvusius draugus jungia audringa praeitis. Kovoje kritę broliai mūsų akyse nėra nelaimingos aukos. Jie yra mūsų tautos herojizmo atstovai. Jie daugumoje neišdavė savo Tėvynės jos nelaimėje, narsiai ją gynė, tikėdami jos šviesesne ateitimi.

Čia labai tinka mūsų filosofo prof. Antano Maceinos mintis: “Istorija yra praeities ir ateities susitikimas dabartyje. O šio susitikimo erdvė yra mūsasis žmogiškasis būvis; mes buvojame iš praeities į ateitį”.

Tai svari ir reikšminga mūsų filosofo mintis, apibūdinanti tamprų ryšį tarp tautos praeities ir asmens, siekiančio tautos šviesios ateities.

Lietuvių Frontas, kaip 1941 metų sukilime, taip vėlesnėse partizaninėse kovose, stengėsi būti vertingu tarpininku tarp mūsų tautos praeities ir jos ateities vizijos labai sunkiose dabarties aplinkybėse.

Šiuo metu mus supančioje dabarties tikrovėje vis labiau ryškėja radikalių pasikeitimų ženklai, ypatingai tie, kurie išnyra iš už Geležinės uždangos. Ir mūsų tautos atstovai tuose kitimuose atlieka reikšmingą vaidmenį. Jų kova už laisvę, už žmogaus teises vystosi būdingu bruožu— teroro baimės paneigimu. Tie drąsieji kovotojai aukoja visą save be įkalinimo baimės ir net mirties baimės.

Tai yra herojiški mūsų tautos atstovai, kurie savo sunkioje dabartyje jungia lietuvių tautos praeitį su jų siekiama šviesesne ateitimi. Sunkūs gyvenimo bandymai juose išryškino tą nenutraukiamų tautos istorijos ir asmens ryšį.

Per juos mūsų tauta įeina į pačią kilniausią, į pačią galingiausią rezistenciją, kuri paneigia teroro baimę. Atrodo, kad pavergtųjų žmonių sąmonėje vyksta lūžis, radikalus apsisprendimas. Jau kyla vis daugiau vilties, kad rezistencijos be teroro baimės dvasią, kaip grandininės branduolinės reakcijos audra nusiaus vergijinę sistemą.

Atrodo, stovime angoje epochinio perversmo, nuostabaus dvasinio herojiško apsisprendimo mūsų planetos pavergtose tautose bei visoje jos žmonijoje. Yra ženklų, kad artėjančios laisvės aušra jau pradeda žėrėti horizonte.

Lietuvių Fronto nariai-ės toje netolimos praeities ir dabarties epochinėje kovoje nebuvo pažeisti pataikavimo dvasios, nesusvyravo savo pagrindiniuose tautos laisvės ir Lietuvos nepriklausomybės siekimuose ir visada pasižymėjo ryžtingai konkrečiais darbais, drąsa ir solidaria dvasia. O tuo tarpu mūsų tautos sunkios kovos praeityje ir dabarty mes matėme ir matome mūsų aplinkoje daug ryškių vingių ir nukrypimų į šunkelius. Tai yra nepateisinama, išdavikiška ir žema.

Lietuvių Frontas mūsų tautos sunkumuose ir pavojuose priklauso ne prie tų smarkuolių, kurie žodžiais pasišvaistydavo ramiais laikais, o dabar subliūkšta pavojuose, bet prie tų drąsiųjų, kurie ryždamiesi sunkiems darbams, susikaupę, giliai apmąsto ir, kas reikalinga, tiksliai ir ryžtingai vykdo. Toje dvasioje, būdami lietuvių aktyvistų gretose, 1941 metų sukilimo įvykdymu atlikome reikšmingą tarnybą lietuvių tautai. Laiku buvo sudarytas tikslus planas, taikliai buvo pramatyta įvykių vystimosi eiga, ir uždaviniai buvo drąsiai ir ryžtingai įvykdyti. Lietuvių Fronto bičiuliai ir šioje stovykloje neliko abejingi dabarties reikalavimams. Badaujančio kalinamo Skuodžio gelbėjimui čia sukėlė stambią sumą. Yra pagrindo tikėtis bent kiek palengvins mūsų drąsaus brolio likimą.

Jau vėl atėjo laikas susimąstyti, ruoštis ateities įvykiams ir mėginti pramatyti jų eigą. Ir sudarius sumanų planą, laikui atėjus, jį sėkmingai ir ryžtingai įvykdyti.

Tad būkime budrūs ir pasiruošę, kad susiformavus lemtingų įvykių dabarčiai, joje būtume vertingi ir drąsūs tarpininkai, kurie, naudodami praeities patirtį, kurtų šviesesnę lietuvių tautos ir Lietuvos ateitį.

A.D.

Dr. Adolfo Damušio žodis, uždarant sukaktuvinę 25-ją Studijų ir poilsio savaitę Lietuvių pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine, š. m. liepos 1po komp. J. Gaidelio vadovaujamo seksteto ir sol. Marytės Bizinkauskaitės koncerto.

Savaitėje dalyvavę LF bičiuliai sudėjo 9,415 dol. docento Vytauto Skuodžio išlaisvinimui iš sovietų vergijos ir kitai Kalifornijoje susiorganizavusio komiteto The Baltic-American Freedom Leagueakcijai.

Red.