INFORMACIJA APIE Į LAISVĘ FONDĄ IR LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ CENTRĄ

DARBAI IR AUKOS

Šios vasaros pradžioje knygų rinkoje pasirodė antrasis Juozo Brazaičio raštų tomas.. Su šiuo tomu jo raštų leidimas jau įpusėtas. Redaktoriai — Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius, kruopščiai surinkę Brazaičio literatūrinius, visuomeninius ir politinius straipsnius bei studijas, turi jau beveik paruošę ir trečią bei ketvirtą tomus.

Brazaičio raštus leidžia Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, įsteigtas 1960 metais būrelio bičiulių, kuriems rūpėjo sudaryti galimybes puoselėti lietuviškąją kultūrą. Fondo tikslai buvo rinkti ir išsaugoti rezistencinę medžiagą, sudaryti sąlygas leisti veikalus, kurie leidykloms ir nebūtų pelningi, arba ir patiems tokius veikalus išleisti. Į Laisvę fondas buvo įsteigtas ne pelnui ir ne visi jo leidiniai buvo tokie populiarūs, kaip pavyzdžiui, Daumanto “Partizanai”, bet lietuviškajai kultūrai beveik visi fondo leidiniai yra davę ir duoda didelį įnašą. Užtenka tik suminėti tokias knygas: Juozo Girniaus “Tauta ir tautinė ištikimybė” ar “Žmogus be Dievo”, dr. Vytauto Vardžio “Lithuania under the Soviets”, Daumanto “Partizanai”, Sūduvio - J. Brazaičio “Vienų vieni”, Kazio Bradūno redaguotą “Lietuvių literatūra svetur”, — ir pamatysime, kokį didelį darbą Į Laisvę fondas yra atlikęs. Artimiausiuose fondo planuose numatyta užbaigti Brazaičio raštų leidimą, išleisti pomirtinį bičiulio Aloyzo Barono romaną “Mirti visada suspėsi”, trečią ir papildytą laidą pakartoti “Partizanus”, išleisti dr. Juozo Girniaus baigiamą ruošti Brazaičio monografiją.

Pagal valdžios įstatymų reikalavimus Į Laisvę fondas negali būti pelno ieškanti organizacija. Tokia ji ir nėra. Priešingai, tokios rūšies knygų leidimas dažniausiai yra nuostolingas. Tad nuostoliui padengti reikalingi ne tik fondo nariai, moką metinį nario mokestį, bet ir rėmėjai bei mecenatai. Neseniai Į Laisvę fondo veiklos srityje įvyko kai kurių persiorganizavimų. Dalį fondo uždavinių ir tikslų, kaip pav. rinkimą ir išsaugojimą rezistencinės medžiagos, o taip pat sudarymą sąlygų leisti būtinai reikalingus veikalus, pasiėmė naujai sukurta institucija:    Lietuviškų studijų centras — Center for Lithuanian Studies, Inc. Gi Į Laisvę fondas nuo dabar daugiausia rūpinsis pačių veikalų leidimu.

Į Laisvę fondo nariais privalėtų būti visi bičiuliai. Jie tokiais gali būti atsiuntę $20.00 metinio nario mokesčio. Čekis rašomas: Į Laisvę fondas (arba American Foundation for Lithuanian Research, Inc.), 5620 S. Claremont Ave.,Chicago, Illinois 60636. Kiekvienas narys gauna tais metais fondo išleistus leidinius, jei jų kaina neviršija nario mokesčio sumos. Visi bičiuliai, o taip pat ir visi Į Laisvę skaitytojai, kviečiami tapti Į Laisvę fondo nariais, rėmėjais arba mecenatais.

Naujoji institucija — Lietuviškųjų studijų centras, kurios pirmininku yra dr. Petras Kisielius, savo veiklai yra būtinai reikalinga didesnių ar mažesnių aukų. Mecenatai ir rėmėjai savo aukas jai prašomi siųsti, išrašant čekius šiuo vardu: Center for Lithuanian Studies, Inc., 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Illinois 60636. Siunčiant aukas galima pažymėti, kam pinigai yra skiriami: rezistencinės medžiagos rinkimui, specifinių leidžiamų veikalų parėmimui ar kitiems uždaviniams. Amerikiečiai aukotojai visas aukas šiai naujai institucijai — Center for Lithuanian Studies, Inc. — turi teisę nusirašyti nuo savo pajamų mokesčių.

Juozas Baužys

Malonus Skaitytojau,

Prašome apsimokėti, jei dar to nesate padaręs, prenumeratą. Prenumeratos mokesčiu ir auka palaikai “Į Laisvę” tolimesnį leidimą.