“Į LAISVĘ” AUKOTOJAI 1980

Mecenatai; V. Balaišytė — 200 dol., P. A. Raulinaitis — 150 dol., A. Adomėnas, dr. Z. Brinkis, dr. P. Žemaitis — po 100 dol., Windsoro-Detroito LFB sambūris — 90 dol., V. Maželis — 60 dol., Vl. Čyvas — 50 dol.

Garbės prenumeratoriai; Po 30 dol.: Kun. S. Morkūnas, V. K. Naudžius, P. Pamataitis, J. Žaliaduonis. Po 25 dol.: P. Gudelis, Prel. J. Kučingis, kun. dr. P. Ragažinskas, J. Žilionis. Po 20 dol.: E. Arbas, Vyt. Barisas, St. Džiugas, K. Gimžauskas, A. Grigaitis, Tėv. K. Gulbinas, A. Kulnys, C. Mikalajūnas, E. Milkauskas, kun. J. Pragulbickas, K. Račiūnas, V. Rociūnas, J. Vidmantas.

Aukotojai: Po 10 dol.: M. Kevalaitis, Ig. Medžiukas, B. Varnienė. Po 9 dol.: K. Barzdukas, B. Graužinis, V. Skladaitis. Po 8 dol.: V. Akelaitis, K. Bružas, J. Mikeliūnas, P. Narutis, dr. Z. Prūsas, J. Vilinskas. Po 7 dol.: T. Alinskas. Po 6 dol.: J. Ardys, J. Baužys, dr. N. Bražėnaitė, kun. A. Bunga, R. Bureikienė, K. Dočkus, dr. K. Karnauskas, I. Mališka, A. Markelis, V. Maželis, VI. Palubinskas, B. Sakalas, kun. K. Sakalauskas, dr. J. Sungaila, kun. I. Urbonas. Po 5 dol.: A. Gailiušis, J. Žadeikis, Po 4 dol.: P. Gaučys, P. Juška, H. Kaladė, V. Šalkūnas, A. Vaitekūnas, P. Valonis. Po 3 dol.: J. Arštikys, A. Atutis, kun. Balčys, dr. L. Baltru-kėnas, L. Barauskas, V. Bulota, kun. M. Čyvas, V. Gečas, J. Gepneris, A. Giniotis, D. Jakas, prel. F. Juras, I. L. Kazlauskas, V. Kazlauskas, kun. L. Kemėšis, M. Kirkilas, kun. R. Krasauskas, J. Kuprionis, V. Kuz-mickis, V. Laniauskas, Liet. gen. konsulas N.Y., P. Matekūnas, J. Norkai-tis, J. Pažemėnas, V. Prižgintas, A. Reventas, St. Rudys, J. Salys, A. Sirutis, dr. J. Skrinska, S. Skripkus, A. Skučas, M. Slavinskienė, kun. Staškus, I. Straukas, K. Šakys, J. Šiaučiūnas, kun. J. Tautkus, J. Treška,

F. Valinskas, J. Vidmantas, kun. J. Velutis, A. Viliušis. Po 2 dol.: A. Damijonaitis, A. Kareiva. Po 1 dol.: B. Barisas, J. Gylys, kun. St. Yla, dr. J. Jusionis, D. Kaškelienė, P. Malzinskas, kun. V. Pikturna, dr. P. Rasutis, E. Ribokienė, J. V. Rugelis, J. Strazdas, C. Surdokas, dr. V. Šaulys, V. Vaičiulis, A. Valavičius, V. Žiaugra, tėv. T. Žiūraitis.

VENEZUELOS AUKOTOJAI

Po 100 Bolivarų: A. Stapulionytė-Martinez. Po 60 Bolivarų: P. Krikščiūnas. Po 40 Bolivarų: B. Deveikis, dr. P. Dambrava, kun. A. Perkumas,

G.    Orentas, G. Statkuvienė. Po 20 Bolivarų: A. Dugnas, E. Gutauskienė, dr. J. Hermanavičius, dr. A. Jaloveckas, VI. Mažeika, J. Menkeliūnas, A. Šulcas, M. Zubkus.

Leidėjai nuoširdžiai dėkoja visiems mūsų žurnalo rėmėjams! Ypatingai didelis ačiū LFB CENTRO VALDYBAI už 300 dol. ir sukaktuvininkui bičiuliui STASIUI BARZDUKUI už 100 dol. dovaną, kurią jis, gavęs savo 75 metų amžiaus proga iš Chicagos LFB sambūrio, persiuntė “Į Laisvę” administracijai.