XXV EUROPINĖS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS PAREIŠKIMAS

1978 liepos 16-23 d.d. Vak. Vokietijoje, Freisingo mieste, prie Miuncheno, Kardinolo Doepfnerio namuose, įvyko 25-ji europinė Lietuviškųjų studijų savaitė, kurioje dalyvavo įvairaus amžiaus, skirtingos visuomeninės padėties, įvairių pažiūrų anksčiau ir neseniai Lietuvą palikę lietuviai iš Anglijos, Austrijos, Belgijos, Italijos, Olandijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Vakarų Vokietijos, o taip pat iš JAV ir Australijos.

Balys Gajauskas

Lietuvos Helsinkio grupės narys ir atstovas užsienyje Tomas Venclova oficialiai paskelbė, kad sovietų koncentracijos stovykloje kalinamas politinis kalinys Balys Gajauskas oficialiai prisijungė prie Lietuvos Helsinkio grupės ir dalyvauja jos veikloje.

Šioje jubiliejinėje savaitėje, skirtoje pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 60-sias metines, mes klausėmės paskaitų, gilinomės į Lietuvos praeities ir dabarties klausimus, mūsų žvilgsnis lietė įvairias politinio, ekonominio, kultūrinio ir dvasinio gyvenimo sritis, susijusias su lietuvių tautos istoriniu likimu, dabartine laisvės kova ir ateities galimybėmis.

Sveikindami brolius ir seseris pavergtoje, bet nenugalėtoje tėvynėje Lietuvoje ir visas lietuviškai plakančias širdis plačiame pasaulyje, XXV-sios europinės Lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai pakartojo savo įsipareigojimą dirbti ir aukotis nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymui, kad būtų atitaisytos didžiulės skriaudos lietuvių tautai ir atstatytos visos jai priklausančios žmogiškos ir tautinės teisės, kad ji vėl galėtų džiaugtis pilnateise padėtimi laisvų pasaulio, pirmoje eilėje laisvos ir apsijungusios Europos, tautų šeimoje ir veiksmingai prisidėti prie visos žmonijos gerovės.

Tradicinėje Tėvynės valandėlėje XXV-sios europinės Lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai drauge su Lietuvos Helsinkio grupės atstovu užsienyje Tomu Venclova prisiminė naujausą pevergėjų smurto aukų— drąsų ir garbingų žmogaus ir tautos teisių gynėją Viktorą Petkų, pareiškė savo pasipiktinimų ir protestą drauge su visais dorais lietuviais ir pasaulio visuomene prieš nežmonišką ir savivališką sovietinio teismo nuosprendį. Mes reikalaujame Viktorą Petkų paleisti ir nekliudyti jam veikti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Helsinkio Baigiamojo akto dvasia.

Drauge reiškiame gilią pagarbų nuteistajam ir visiems kitiems, kurie šiandien Sov. Sąjungos kalėjimuose ir lageriuose kenčia už teisingą Lietuvos reikalą. Mes niekada nepamiršom ir nepamiršim tokių vardų, kaip Petras Paulaitis, Klemensas Širvys, Jonas Matuzevičius, Algirdas Žyprė; kaip Nijolė Sadūnaitė, Ona Pranskūnaitė, Petras Cidzikas, Petras Plumpa, Sergiejus Kovaliovas, Vladas Lapienis, Balys Gajauskas, o dabar ir Viktoras Petkus, kurie savo asmenine kančia gyvai įkūnija teisingus ir kilnius lietuvių tautos troškimus, atsispindinčius “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje”, “Aušroje” ir kituose pogrindžio leidiniuose. Jų įkvėpti mes atnaujiname savo ryžtą visomis mums prieinamomis priemonėmis tęsti jų kovą ir paveikti savo aplinkoje kitus, kad Lietuvos laisvės ir žmogaus teisių kovotojų pastangos peštų vis daugiau vaisių.

Broliai ir seserys, būkime ištvermingi ir tvirti mūsų tautos kankinių pavyzdžiu: su Dievo pagalba dirbkim, kovokime dėl Lietuvos!