Jaunimo demonstracijos

UŽ ŽMOGAUS TEISES IR BALTIJOS VALSTYBIŲ LAISVĘ

Amerikos ir Kanados baltų jaunimas 

protesto žygyje prie sovietų ambasados Washingtone 

1977. IX. 24

Demonstracijų organizavimo komitetui vadovavo

stud. V i k t o r a s   N a k a s

Reikėjo padrąsinančio žodžio

Jauną entuziazmą policijai sunku užgniaužti